Hlavní obsah

came [keɪm]

Související hesla

pt of come

Vyskytuje se v

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

alive: come alive(znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popis

along: come alongpřijít (taky), jít společně na určité místo

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

before: come before sb/sthbýt důležitější než kdo/co, mít přednost před čím

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

clean: come clean about sthkápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čem

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.

come along: Come along!Dělej!, Pohni (si)! rychle

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

come on: be coming onzačínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

cropper: come a cropperpadnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotat

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

end: come to an endskončit válka ap.

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým

fire: come under firedostat se pod palbu

first: come firstbýt přednější, mít přednost před čímkoliv jiným

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

grief: come to griefšpatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořet

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

halt: come to a haltzastavit se

handy: come in handypřijít vhod, hodit se

harm: come to no harmnepřijít k újmě

how: How come/so?Jak to?

in: come invstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.

life: come to lifeožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.

light: come to lightvyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

naturally: come naturally to sbpřipadnout přirozené komu

notice: come to sb's noticeupoutat čí pozornost

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

rest: come to restzastavit se přestat se pohybovat, o věci

sense: come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

term: come to terms with sthsmířit se, vyrovnat se s čím

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

true: come truesplnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.

unstuck: come unstuckodlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

wash: come out in the washvyjít najevo, ukázat se pravda ap.

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

apart: come apartrozpadnout se na části

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

being: come into beingvzniknout

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

come into: come into beingvzniknout

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bezvědomí: come around, come toprobrat se z bezvědomí

buď: in any event, come what maybuď jak buď

budoucí: in the years to comev budoucích letech

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

dosáhnout: come of agedosáhnout plnoletosti

dostat se: come to powerdostat se k moci

konflikt: come into conflict with sb/sthdostat se do konfliktu s kým/čím

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

mrtvý: come to a deadlockuvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

nadejít: the time has come to do sthnadešel čas udělat co

najevo: come out, transpire, come to light, emergevyjít najevo

naskočit: sb broke/came out in a rashkomu naskočila vyrážka

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

návštěva: come to see sbpřijít na návštěvu ke komu

objevit: come across sthnáhodou objevit co narazit na

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

opět: come back into fashionpřijít opět do módy

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

počasí: in all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shineza každého počasí

pochodit: come off/fare well/badlypochodit dobře/špatně

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít

povrch: emerge, come to the surfacevynořit se na povrch

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

akorát: Only he came.Přišel akorát on.

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

blízko: Come closer.Pojďte blíž.

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

čas: when the time comesaž přijde čas

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

dál: Come in!Dále! vstupte

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?Kolik to dělá (celkem)?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

jak: how come?jak to?

jediný: The only one who came ...Jediný, kdo přišel ...

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

ještě: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

jet: My train is coming.Už mi jede vlak.

jít: Come with me., Follow me.Pojďte se mnou.

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

miláček: Come to me, darling.Pojď ke mně, miláčku!

mít: He's to come soon.Má už brzy přijít.

mně: Come to my place.Přijď(te) ke mně.

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

napadnout: The first thing that came to my mind ...První, co mě napadlo...

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

nastat: The time has come to ...Nastal čas, aby ...

naštěstí: Fortunately, he came back on time.Naštěstí se vrátil včas.

než: Wait till I come., Wait for me to come.Počkej, než přijdu.

očekávat: You are expected to come.Očekává se od Vás, že přijdete.