Hlavní obsah

mi [mi]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • e nota

Vyskytuje se v

figue: mi-figue, mi-raisinnemastný neslaný, ani takový ani makový

mie: ne... mievůbec ne, ani trochu

mise: mise en scènerežie, výprava

mi-temps: à mi-tempsna půl úvazku

œuvre: mise en œuvrerealizace, uskutečnění

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

ce: Zdá se mi., Myslím.Ce me semble.

chose: To mě dojalo.Cela m'a fait quelque chose.

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

concerner: Co se mě týká...En ce qui me concerne...

devant: Jděte mi z očí.Ôtez-vous de devant mes yeux.

enchanté: Těší mě(, že jsem vás poznal).Enchanté (de faire votre connaissance).

lourd: Je mi těžko od žaludku.J'ai l'estomac lourd.

manière: To jsou mi ale způsoby!En voilà des manières !

même: já sámmoi-même

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

moi: Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.L'État, c'est moi.

part: pokud jde o mne, co se mě týká, já sámpour ma part

porte: kousek ode mě od mého bytu, domuà ma porte

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

préserver: Bůh (mě od toho) uchovej!, Chraň Bůh!Le ciel m'en préserve !

rouleau: rouleau à mise en plisnatáčka na vlasy

soi: druhé jáun autre soi-même

soussigné: já, níže podepsanýje soussigné

travail: travail à mi-temps/à temps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

voix: à mi-voixpolohlasně

y: Už mi na tom nezáleží.Je n'y tiens plus.

accord: Ils se sont mis d'accord.Dohodli se.

aller: Je mi dobře.Je vais bien.

assourdir: Já z těch tvých řečí ohluchnu.Tu m'assourdis les oreilles.

auprès: Sedněte si vedle mě.Venez vous asseoir auprès de moi.

aveugler: Slunce mě oslňuje.Le soleil m'aveugle.

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

coller: Vrazil mi na prázdniny svého psa.Il m'a collé son chien pendant les vacances.

combler: To mě naplňuje radostí.Cela me comble de joie.

comprendre: Nikdo mě nechápe.Personne ne me comprend.

confondre: Jeho drzost mě zaráží.Son insolence me confond.

connaître: Ještě mě neznáte.Vous ne me connaissez pas encore.

convertir: Souhlasím s ním, přesvědčil mě.Je suis de son avis, il m'a converti.

coordonnées: Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.Donnez-moi vos coordonnées.

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dévorer: Žerou mě komáři.Je suis dévoré par les moustiques.

eau: Sbíhají se mi sliny.J'ai l'eau à la bouche.

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

en: Dejte mi jich šest.Donnez-m'en six.

envahir: Jde na mne spaní.Le sommeil m'envahit.

épargner: Ušetřete mě vašeho vysvětlování.Épargnez-moi vos explications.

être: To vám říkám já.C'est moi qui vous le dis.

excuser: Promiňte mi mé zpoždění.Veuillez excuser mon retard.

faire: Udělejte mi kávu.Faites-moi un café.

froid: Je mi chladno.J'ai froid.

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

le, la: Víte to stejně jako já.Vous le savez comme moi.

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

mal: Bolí mě co.J'ai mal à qqch.

parce que: Protože já za to stojím.Parce que je le vaux bien.

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

plus: já také ne, ani jámoi non plus

préoccuper: Jeho budoucnost mi dělá starostiSon avenir me préoccupe.

ravi: Velmi mě těší, že vás poznávám.(Je suis) Ravi de faire votre connaissance.

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

réfléchir: Dejte mi čas na rozmyšlenou.Laissez-moi le temps de réfléchir.

rendre: Je mi na zvracení., Chce se mi zvracet.J'ai envie de rendre.

rôder: Smrt mě obchází.kniž. La mort rôde autour de moi.

sommeil: Chce se mi spát.J'ai sommeil.

souffler: Nechte mě chvíli vydechnout.Laissez-moi le temps de souffler.

ample: Dejte mi co nejpodrobnější informace.Donnez-moi de plus amples renseignements.

après: Po mně potopa!Après moi, le déluge !

basket: Dej mi pokoj.hovor. Lâche-moi les baskets.

bleu: Máš mě za blbce?Tu me prends pour un bleu !

candidat: To mě neláká!Je ne suis pas candidat !

chaussure: To mi vyhovuje.J'ai trouvé chaussure à mon pied.

cher: To mi draze zaplatí.Il me le payera cher.

confiance: Věřte mi.Faites-moi confiance.

examen: mise en examenobvinění

aplikace: mise en application d'une théorie éprouvéeaplikace ověřené teorie

bolet: Bolí mě co.J'ai mal à qqch.

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

hrb: Vlez(te) mi na hrb.Fiche(z)-moi la paix.

chtít se: Chce se mi dělat co.J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.

láhev: mise en bouteillesstáčení do lahví

poloviční: travail à mi-tempspráce na poloviční úvazek

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

práce: travail à plein temps/à mi-temps/à temps partielpráce na plný/poloviční/částečný úvazek

praxe: mise en application d'une loipoužití zákona v praxi

těšit: Těší mě.Enchanté.

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

vazba: être (mis) en détentionbýt ve vazbě

vodorovný: mise à niveauusazení do vodorovné polohy

vodový: mise en plisvodová ondulace

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

aktualizace: procéder à la mise à jour du logicielprovést aktualizaci softwaru

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

být: Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

fuk: Je mi to fuk.Ça m'est égal.

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

hnusit se: To se mi hnusí.Cela me dégoûte.

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Elle m'a plusieurs fois aidé(e).

horko: Je mi horko.J'ai chaud.

chladno: Je mi chladno.J'ai froid.

chybět: Chybíš mi.Tu me manques.

jak: jak ty, tak játoi aussi bien que moi

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jít: Pojďte se mnou.Suivez-moi.

krk: Bolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.

kručet: Kručí mi v žaludku.Mon estomac crie famine.

líbit se: Líbí se mi.Je le/la trouve beau/belle.

líto: Je mi líto koho/čeho.Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqn

loupat: Loupe mě v kolenou.J'ai mal aux genoux.

malý: Boty jsou mi malé.Les chaussures me sont petites.

mě, mne: Zradil mě.Il m'a trahi.

mi: Řekni mi to.Dis-le-moi.

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

moct: Mohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?

mrzet: Mrzí mě, že...Je regrette que...

nanic: Je mi z toho nanic.Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.

něco: Kup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nevadit: To mně nevadí.Ça ne me gêne/dérange pas.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

než: starší než jáplus âgé que moi

omluvit: Omluvte mě, že vyrušuji.Excusez-moi de vous déranger.

pochcat se: Já se z toho pochčiju!C'est à se pisser dessus.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

prominout: Promiňte (mi)!Excusez-moi !

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Ma montre avance.

: Já jsem...Je suis...