Hlavní obsah

weg

Příslovce

 1. pryč jindeDer Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!Hände weg!Ruce pryč!
 2. daleko, vzdálenýIst das Kino weit weg?Je to kino odtud daleko?

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. cesta, stezka, pěšina polní ap.
 2. cesta směr pohybuj-m den Weg zeigenukázat komu cestunach dem Weg fragenzeptat se na cestu
 3. cesta, jízdasich auf den Weg machenvyrazit na cestu
 4. cesta, způsob, postupauf friedlichem Wegmírovou cestouj-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřenéauf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. j-m/etw. den Weg bereiten připravit půdu komu/čemu
 2. den Weg des geringsten Widerstandes gehen jít cestou nejmenšího odporu
 3. sich auf halbem Weg(e) treffen dohodnout se na kompromisu
 4. auf halbem Weg(e) stehen bleiben zůstat trčet v půli cesty
 5. etw. Akk auf den Weg bringen uvést co do chodu
 6. j-m/etw. aus dem Weg(e) gehen jít komu/čemu z cesty
 7. etw. Akk aus dem Weg(e) räumen odstranit co z cesty překážku ap.
 8. j-n aus dem Weg(e) räumen neform.odstranit koho (z cesty) zabít
 9. j-m/etw. nichts in den Weg legen neklást komu/čemu do cesty žádné překážky
 10. j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellen postavit se komu do cesty
 11. etw. Akk in die Wege leiten rozjet, rozběhnout, uvést do chodu co
 12. j-m/etw. im Weg(e) stehen stát komu/čemu v cestě
 13. j-m über den Weg laufen připlést se komu do cesty

Vyskytuje se v

Mittel: hledat možnosti k dosažení cíleMittel und Wege suchen

Steg: celý kraj, celá krajinaWeg und Steg

weg: být (úplně) vedleweg sein

Weg: připravit půdu komu/čemuj-m/etw. den Weg bereiten

weggehen: Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!Geh mir (bloß) weg mit... !

zuwege: dosáhnout čeho, uskutečnit, vykonat coetw. Akk zuwege, zu Wege bringen

abbiegen: odbočit z cestyvom Weg abbiegen

abkommen: sejít z cestyvom Weg abkommen

aufwärts: cesta vedoucí vzhůruein aufwärts führender Weg

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

abgehen: sejít ze správné cestyvom rechten Weg abgehen

begehen: chodit po cestě/polieinen Weg/ein Feld begehen

erfragen: vyptat se na cestuden Weg erfragen

erkundigen: zeptat se na cestusich nach dem Weg erkundigen

fragen: zeptat se kolemjdoucího na cestueinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragen

kreuzen: Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.

machen: Vydejme se na cestu!Machen wir uns auf den Weg!

suchen: Každý z nás hledá tu správnou cestu.Jeder von uns sucht den richtigen Weg.

treten: prošlapat cestu v trávěeinen Weg im Gras treten

verlieren: Cesta se ztrácí v mlze.Der Weg verliert sich im Nebel.

verstellen: zatarasit komu cestuj-m den Weg verstellen

wegkommen: Ve firmě se ztrácejí peníze.In der Firma kommt Geld weg.

zeigen: ukázat komu cestuj-m den Weg zeigen

wegen: Z důvodu přestavby zavřeno!Wegen Umbau(s) geschlossen!

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

smírný: smírnou cestouauf gütlichem Wege

soudní: soudní cestouauf gerichtlichem Weg(e)

bahnitý: bahnitá cestaein matschiger Weg

cesta: úzká cestaschmaler Weg

dát: Dej to pryč!Gib das weg!

doptat se: doptat se na cestuden Weg erfragen

dovrchu: Cesta jde dovrchu.Der Weg geht aufwärts.

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

jak: Jak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.

kamenitý: kamenitá cestaein steiniger Weg

klikatý: klikatá cesta k úspěchuein krummer Weg zum Erfolg

kudy: Kudy mám jít?Welchen Weg soll ich gehen?

kus: ujít kus cestyein Stück Weg zurücklegen

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

mírový: urovnat konflikt mírovou cestoueinen Konflikt auf friedlichem Wege bereinigen

motat se: Nemotej se mi tady.Geh mir aus dem Weg.

nadlouho: Odjíždíte nadlouho?Fahren Sie auf lange Zeit weg?

neschůdný: neschůdná stezkaungangbarer Weg

obrácený: Na cestě byl obrácený vůz.Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.

odbočit: Zde odbočuje cesta k hradu.Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.

odcházet: Dnes odcházím později.Heute gehe ich später weg.

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odplazit se: Had se odplazil.Die Schlange kroch weg.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

odtáhnout: Rychle odtáhla ruku.Sie zog die Hand schnell weg.

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

oplotit: oplotit cestuden Weg abzäunen

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

podkluzovat: Podkluzují mi lyže.Meine Skier rutschen weg.

pohodlný: pohodlná cestaein bequemer Weg

poloviční: být na poloviční cestěauf dem halben Weg sein

posvítit: Posviť mi na cestu!Leuchte mir den Weg!

prašný: prašná cestaein staubiger Weg

probít: probít si cestu davemsich den Weg durch die Menge bahnen

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

přehradit: přehradit cestuden Weg sperren

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

přesto: Hustě sněžilo, přesto jsme museli vyrazit.Es schneite heftig, trotzdem mussten wir uns auf den Weg machen.

ptát se: ptát se koho na cestuj-n nach dem Weg fragen

razit: Razil jsem si cestu sněhem.Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.

rozházet: rozházet písek po cestěden Sand auf dem Weg verstreuen

stočit se: Cesta se stočila k lesu.Der Weg führte zum Wald.

točitý: točitá cestaein kurviger Weg

Leber: mluvit od plic, mluvit bez obalufrisch von der Leber weg sprechen

ukázat: ukázat cizinci cestueinem Ausländer den Weg zeigen

uvolněný: uvolněná cestaein freigemachter Weg

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vpůli: vpůli cestyauf halbem Wege

vrch: Cesta vede prudce do vrchu.Der Weg führt steil bergauf.

vroubit: Cesta je vroubena zástupy lidí.Viele Leute säumten den Weg.

vyschnout: Cesta už po dešti vyschla.Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.

vzhůru: Cesta jde vzhůru.Der Weg führt hinauf.

zahýbat: Cesta zahýbá doleva.Der Weg zweigt nach links ab.

zapadat: Cesta zapadala sněhem.Der Weg war verschneit.

zapovězený: zapovězená cestauntersagter Weg

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

zúžit se: Cesta se postupně zúžila.Der Weg wurde nach und nach enger.

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

jít: jít si svou cestouseinen Weg gehen

ležet: ležet komu v cestěj-m im Wege sein

odpor: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

postavit se: postavit se komu do cestysich j-m in den Weg stellen

ruka: Ruce pryč!Hände weg!

vstoupit: vstoupit komu do cestyj-m in den Weg treten

vyšlapat: vyšlapat cestu komuj-m den Weg ebnen

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen