Hlavní obsah

bitten

Slovesobat, h. gebeten

  1. Darf ich bitten? Smím prosit? o tanec

Vyskytuje se v

Beeilung: Rychle!, Pospěš!, Pohyb!(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!

bitte: Nabídněte si prosím!Bitte sehr!

bitten: Smím prosit? o tanecDarf ich bitten?

ich: (Ale) Prosím vás!(Aber) Ich bitte Sie!

na: No prosím!Na also/bitte!

nach: (Prosím) Až po Vás!(Bitte,) Nach Ihnen!

wie: Prosím? Co jsi říkal?Wie bitte?

zahlen: Zaplatím!, Prosím platit!Bitte zahlen!, Zahlen bitte!

ausdrücklich: důrazně žádat o coausdrücklich um etw. bitten

baldmöglichst: žádat o co nejrychlejší vyřízeníum baldmöglichste Erledigung bitten

sehr: Děkuji/Prosím pěkně!Bitte/Danke sehr!

streichen: Nehodící se škrtněte!Nichtzutreffendes bitte streichen!

Tanz: požádat koho o tanecj-n zum Tanz bitten

Tisch: pozvat koho ke stoluj-n zu Tisch bitten

um: žádat koho o coj-n um etw. bitten

anreihen: Prosím zařaďte se dozadu!Bitte reihen Sie sich hinten an!

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

aufessen: Rychle prosím dojez!Iss bitte rasch auf!

Augenblick: Okamžik/Moment prosím!(Einen) Augenblick bitte!

ausbitten: Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.Ich bat mir Bedenkzeit aus.

ausweisen: Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!Weisen Sie sich, bitte, aus!

bedienen: Prosím, použijte výtah!Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!

berühren: Prosím nedotýkat se!Bitte nicht berühren!

bleiben: Zůstaňte prosím u telefonu!Bleiben Sie bitte am Apparat!

dorthin: Prosím tě, nechoď tam!Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!

Durchfahrt: Neparkovat - vjezd!Bitte (die) Durchfahrt frei halten!

durchstreichen: Nehodící se prosím škrtněte.Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.

dürfen: Smím prosit?Darf ich bitten?

entschuldigen: Omluvte mne prosím na okamžik.Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.

flehentlich: koho úpěnlivě prosit o coj-n flehentlich um etw. bitten

folgen: Následujte mě prosím!Folgen Sie mir bitte!

geben: Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonupřen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.

Geduld: Prosím tě o (malé) strpení.Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.

Gnade: prosit koho o milostj-n um Gnade bitten

händeringend: koho úpěnlivě prosit o coj-n um etw. händeringend bitten

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

herantragen: přednést prosbu otcieine Bitte an den Vater herantragen

hineinbitten: Lékař pozval pacienta dále.Der Arzt bat den Patienten hinein.

höflich: koho zdvořile žádat o coj-n höflich um etw. bitten

inständig: koho snažně prosit o coj-n inständig um etw. bitten

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

reichen: Podej mi prosím sůl!Reiche mir bitte das Salz!

treten: Prosím ustupte!Bitte zur Seite treten!

verbinden: Moment, prosím, spojím vás (s ním)!Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!

verzeihen: Promiňte prosím!, S dovolením!Verzeihen Sie bitte!

vorstellen: Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.

wegtreten: Prosím, uvolněte kolej!Bitte, vom Gleis wegtreten!

weiter: Prosím, dál!Bitte weiter!

werden: Udělal bys to pro mne, prosím?Würdest du es, bitte, für mich tun?

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!

zutreffend: Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!

drängen: Netlačte se, prosím!Bitte nicht drängen!

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

moment: Moment, prosím!Einen Moment, bitte!

naléhavě: naléhavě prosit koho o coj-n um etw. dringend bitten

naléhavý: naléhavá žádost/výzva/prosbaeindringliche Forderung/Aufforderung/Bitte

následovat: Následujte mě.Folgen Sie mir bitte!

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

poprosit: poprosit rodiče za odpuštěnídie Eltern um Verzeihung bitten

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

připoutat: Připoutejte se! v letadleBitte anschnallen!

půjčit: Půjčíte mi prosím 10 eur?Borgen Sie mir bitte 10 Euro?

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

zazlívat: Nezazlívejte mi to!Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

dát se: dát se prositsich bitten lassen

informace: Kde jsou prosím informace?Wo ist bitte die Auskunft?

koleno: na kolenou prositauf Knien bitten

okamžik: Okamžik, prosím!(Einen) Augenblick bitte!

also: Prosím tě!Also bitte!