Hlavní obsah

děj

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: v/z dáliin the/from a distance

dělo: vodní dělowater cannon

dělo: voj. bezzákluzové dělorecoilless gun

dítě: naše dětiour children

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

neděle: v nedělion Sunday

neděle: o nedělích, každou nedělion Sundays

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

současný: ling. současný dějparallel action

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

vodní: vodní dělowater cannon

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

dál: Pošli to dál.Pass it on.

dál: A co bude dál?And what's next?

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jít: Pojďte dál(e). do bytuCome on in.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

dál: čím dál vícemore and more

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

disturbed: behavio(u)rally disturbed childrenděti s poruchami chování

fight: fight onbojovat dál

gun: whaling-gunharpunové dělo pro lov velryb

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

Sunday: on Sundayv neděli

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

way: a little way furtherkousek dál

welfare: child welfarepéče o děti

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

come: Come on in.Pojď(te) dál.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

matter: Is something/anything the matter?Děje se něco?

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

next: What's next?Co bude dál?

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

what's: hovor. What's up?Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?

what's: What's going on?Co se děje?

will: Will you come in?Pojďte laskavě dál.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.