Hlavní obsah

všechny

Vyskytuje se v

všichni, všechny, všechna: každý everybody, everyone, všichni lidé all the peoplevšichni

čest: credit where credit's duevšechna čest

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

holka: dogsbody, girl Friday, odd-job manpřen. holka pro všechno

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nejlepší: Best wishes., k narozeninám Happy birthday!Všechno nejlepší!

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

podrobnost: in (full) detaildo (všech) podrobností vysvětlit ap.

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

pochybnost: beyond all doubtnade vší pochybnost

právo: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

přání: best wishespřání všeho nejlepšího

případ: just in casepro všechny případy, jen pro případ pro jistotu

síla: with all one's mightvší silou, ze všech sil zabrat ap.

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

stránka: in all respectspo všech stránkách

svatý: All Saints' Daycírk. Všech svatých

trochu: a bit of everythingtrochu od všeho

třetice: third time luckydo třetice všeho dobrého

úcta: with all due respectpři vší úctě

úroveň: at all levelsna všech úrovních

včetně: all-inclusivevčetně všech poplatků cena dovolené ap.

všudy: all-inclusive (charge)cena se vším všudy zájezdu ap.

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

až na: everyone but youvšichni až na tebe

být: It is over.Je po všem.

dnes: Things are different these days.Dnes je všechno jinak.

hýřit: be full of colours, be of every colour of the rainbowhýřit všemi barvami

kromě: everyone but for youvšichni kromě tebe

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

narozeniny: Happy birthday!, Many happy returns!Všechno nejlepší k narozeninám.

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

obejít: I visited all my friends.Obešla jsem všechny kamarády.

platit: That goes for everyone!To platí pro všechny!

po: It is over.Je po všem.

pobrat: I can't carry it all.Všechno to nepoberu.

popořádku: first things firstvšechno pěkně popořádku

postarat se: I will take care of everything.O všechno se postarám.

pozdravovat: John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.John vás všechny pozdravuje.

přát: I wish you well.Přeji vám vše dobré.

rovný: All men are equal.Všichni lidé jsou si rovni.

smysl: all the five sensesvšech pět smyslů

spotřebovat: We have used up all the supplies.Už jsme spotřebovali všechny zásoby.

šokovat: Everyone was shocked by it.Všechny to šokovalo.

ujet: She made off with all the money.Ujela se všemi penězi.

vyčerpat: exhaust all possibilitiesvyčerpat všechny možnosti

vycházet: Everything is going my way.Všechno mi vychází.

vynahradit: I will make it all up to you.Všechno ti/vám vynahradím.

vystačit: There won't be enough for everyone.Nevystačí to pro všechny.

vzdát se: surrender all rightsvzdát se všech práv

zamilovaný: for (all) those in lovepro (všechny) zamilované

zkazit: You have spoilt it all.Všechno jsi zkazil.

zmrznout: They all froze to death.Všichni zmrzli.

bořit: burn one's bridges/boatsbořit za sebou všechny mosty

hnida: nitpickhledat na všem hnidy vrtat se v malichernostech

chtít se: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

konec: All's well that ends well.Konec dobrý, všechno dobré.

loď: We are all in the same boat.Jsme všichni na stejné/jedné lodi.

mít: be in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind, přen. be compos mentismít všech pět pohromadě

paráda: with all the trimmings, na plno AmE with bells onse vší parádou

pět: have a screw loose, not have all one's marbles, be strange in the head, not be all therenemít všech pět pohromadě

prachy: not to be worth a rapiron. být za všechny prachy nestát za nic

přesahovat: go over the limitpřesahovat všechny meze

rub: There are two sides to everything.Vše má svůj rub i líc.

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

schopný: be capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothingbýt schopný všeho

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

vsadit: put all one's eggs in one basketpřen. vsadit všechno na jednu kartu/jednoho koně

zlato: All that glitters is not gold.Není všechno zlato, co se třpytí.

zlé: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

all: all of usmy všichni

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

aspect: in all aspectsve všech ohledech, po všech stránkách

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

beyond: beyond (all) doubtnepochybně, nade vší pochybnost

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

clear: clear one's platesníst všechno na talíři

count: práv. on all countsve všech bodech obžaloby vinný ap.

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

detail: in full detail(s)se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna, velmi podrobně

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

give: give it one's alldát do toho všechno

všechen, všechna, všechno: nic nevyjímajíc everything, celek, celé all, cokoli anythingvšechno, všecko, vše

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

included: everything includedse vším všudy cena ap.

inclusive: inclusive pricecena včetně všech poplatků, celková cena

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lump: in the lumpdohromady, celkem, všeho všudy

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

menace: be a public menacebýt hrozbou pro všechny člověk ap.

mortgage: blanket mortgagepaušální hypotéka, AmE hypotéka zaručená všemi aktivy vypůjčovatele

question: beyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnost

respect: in every respectve všech ohledech

right: right and leftna všechny strany

saint: All saints' dayVšech svatých

stealth: by stealthpotají, kradmo, ve vší tichosti

thing: all kinds of thingsvšechno možné

time: all in good timevšechno chce svůj čas

traceable: be traceable to sthmít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čím

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

drop: Drop everything and ...Všeho nech(te) a ...

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

everything: Everything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.

full: in full detaildo všech podrobností

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude hotovo během hodiny.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné