Hlavní obsah

took [tʊk]

Související hesla

pt of take

Vyskytuje se v

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho

aim: take aim(za)mířit, namířit, zacílit na co zbraní apod.

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

breath: take sb's breath awayvyrazit komu dech krása ap.

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

captive: take sb captivezajmout, vzít do zajetí koho

care: take care of sb/sth(po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/co

care: Take care.Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.

care: take care to do sthdbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co

chair: be in/take the chairpředsedat schůzi ap.

chin: take sth on the chinpostavit se k čemu čelem, přijmout co s hlavou vztyčenou

cleaner: take sb to the cleanersoškubat, obrat (o všechny peníze), okrást koho

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

cognizance: take cognizance of sth(po)všimnout si, všímat si čeho, reagovat na co, kvitovat, vzít na vědomí co

consideration: take sth into considerationvzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemu

cudgel: take up the cudgelsfor sb/sth přen. vytáhnout do boje, bít se za koho/co

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho

dislike: take a dislike to sb/sthpocítit odpor ke komu/čemu, začít nenávidět koho/co

easy: take it easynedělat si starosti, nenamáhat se

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

effect: take effectzačít působit

exception: take exception to sthohradit se, namítat, protestovat proti čemu

fancy: take a fancy to sb/sthnajít zalíbení v kom/čem, oblíbit si koho/co

flight: take flightutéci, (u)prchnout, dát se na útěk

floor: take the floorujmout se slova, vzít si slovo

form: take formutvářet se, rodit se, vyvíjet se plán, nápad ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

give: give and takevzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco

give: give or takeplus minus přibližně

grant: take sb for grantedvyužívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.

grant: take sth for grantedbrát co jako samozřejmost

hand: take sb/sth in handujmout se koho čeho, chopit se čeho

heart: take heart from sthčerpat z čeho odvahu a naději

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

heel: take to one's heelsvzít nohy na ramena

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

hint: take a hintpochopit narážku, dovtípit se

hold: take holdzmocnit se, přemoci, ovládnout

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

joke: can't take a jokenerozumět legraci

leave: take one's leave, take leave of sbrozloučit se s kým odejít

literally: take sth literallyvzít co doslova

measure: take the measure of sb/sthprokouknout, prohlédnout koho/co, vědět jak na koho/co

mickey: take the mickey out of sb/sthutahovat si, dělat si legraci z koho/čeho, dobírat si koho

mind: take sb's mind off sthpomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čeho

notice: take notice of sthvšímat si čeho, věnovat pozornost čemu neignorovat

notice: take no notice of sb/sthnevšímat si koho/čeho

pain: take pains to do sth(vyna)snažit se, usilovat (se) o co, dát si záležet na čem

part: take part in sthúčastnit se čeho

pick: take one's pickvybrat si, zvolit si z několika věcí

place: take placekonat se, odehrávat se kde

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

salt: take sth with a pinch of saltbrát s rezervou co, nevěřit čemu doslova

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

seat: take a back seatustoupit do pozadí, hrát druhé housle přenechat rozhodování ap. ostatním

seat: take a seatposadit se

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sting: take the sting out of sthzmírnit co situaci

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný, zcela ovládnout oblast činnosti ap.

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

take: I take it ...předpokládám ..., mám za to ..., jestli tomu dobře rozumím ...

take: take it from meto mi věř, to mi můžeš věřit, věř mi

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

take aback: be taken abackbýt zaražen/překvapen/udiven

take along: take sb/sth alongvzít s sebou koho/co

take apart: take sb apartdát co proto komu

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

take aside: take sb asidevzít si stranou koho chtít si promluvit

take away: take sth awayfrom sb vzít, sebrat, odebrat komu co

take away: take sb awayodvést koho

take away: to take aways sebou jídlo - k odnesení z restaurace ap.

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

take back: take sth backvzít co zpět, odvolat co prohlášení ap.

take down: take sth downsundat, sejmout, dát dolů co z police ap.

take in: take sb invzít k sobě/na byt, ubytovat u sebe koho

take in: take sb inzadržet, odvést, sebrat koho policie k výslechu ap.

take in: be taken inby sb/sth naletět komu/čemu, dát se oklamat kým/čím

take in: take sth inchápat co, (po)rozumět čemu

take into: take sb/sth intosth vzít, přivést koho/co kam

take off: take (osf) offvypařit se, zdekovat se, zmizet kam

take off: take sth offsundat (si), svléci (si), smeknout co část oděvu ap.

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

take off: take sb offodvést koho hl. proti vůli - policie ap.

take off: take sb offnapodobovat, parodovat koho hl. humorně

take on: take sb onzaměstnat, nabrat do práce