Hlavní obsah

took [tʊk]

Související hesla

pt of take

Vyskytuje se v

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho

aim: take aim(za)mířit, namířit, zacílit na co zbraní apod.

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.

breath: take sb's breath awayvyrazit komu dech krása ap.

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

captive: take sb captivezajmout, vzít do zajetí koho

care: take care of sb/sth(po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/co

chair: be in/take the chairpředsedat schůzi ap.

chin: take sth on the chinpostavit se k čemu čelem, přijmout co s hlavou vztyčenou

cleaner: take sb to the cleanersoškubat, obrat (o všechny peníze), okrást koho

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

cognizance: take cognizance of sth(po)všimnout si, všímat si čeho, reagovat na co, kvitovat, vzít na vědomí co

consideration: take sth into considerationvzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemu

cudgel: take up the cudgelsfor sb/sth přen. vytáhnout do boje, bít se za koho/co

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho

dislike: take a dislike to sb/sthpocítit odpor ke komu/čemu, začít nenávidět koho/co

easy: take it easynedělat si starosti, nenamáhat se

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

exception: take exception to sthohradit se, namítat, protestovat proti čemu

fancy: take a fancy to sb/sthnajít zalíbení v kom/čem, oblíbit si koho/co

flight: take flightutéci, (u)prchnout, dát se na útěk

floor: take the floorujmout se slova, vzít si slovo

form: take formutvářet se, rodit se, vyvíjet se plán, nápad ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

give: give and takevzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco

grant: take sb for grantedvyužívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.

hand: take sb/sth in handujmout se koho čeho, chopit se čeho

heart: take heart from sthčerpat z čeho odvahu a naději

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

heel: take to one's heelsvzít nohy na ramena

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

hint: take a hintpochopit narážku, dovtípit se

hold: take holdzmocnit se, přemoci, ovládnout

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

joke: can't take a jokenerozumět legraci

leave: take one's leaverozloučit se, odejít

literally: take sth literallyvzít co doslova

measure: take the measure of sb/sthprokouknout, prohlédnout koho/co, vědět jak na koho/co

mickey: take the mickey out of sb/sthutahovat si, dělat si legraci z koho/čeho, dobírat si koho

mind: take sb's mind off sthpomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čeho

notice: take notice of sthvšímat si čeho, věnovat pozornost čemu neignorovat

pain: take pains to do sth(vyna)snažit se, usilovat (se) o co, dát si záležet na čem

part: take part in sthúčastnit se čeho

pick: take one's pickvybrat si, zvolit si z několika věcí

place: take placekonat se, odehrávat se kde

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

salt: take sth with a pinch of saltbrát s rezervou co, nevěřit čemu doslova

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

seat: take a back seatustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatním

sting: take the sting out of sthzmírnit co situaci

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

take: I take it ...předpokládám ..., mám za to ..., jestli tomu dobře rozumím ...

take aback: be taken abackbýt zaražen/překvapen/udiven

take along: take sb/sth alongvzít s sebou koho/co

take apart: take sb apartdát co proto komu

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

take aside: take sb asidevzít si stranou koho chtít si promluvit

take away: take sth awayfrom sb vzít, sebrat, odebrat komu co

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

take down: take sth downsundat, sejmout, dát dolů co z police ap.

take in: take sb invzít na byt, ubytovat u sebe koho

take into: take sb/sth intosth vzít, přivést koho/co kam

take off: take (osf) offvypařit se, zdekovat se, zmizet kam

take on: take sb onzaměstnat, nabrat do práce

take out: take sth outvyndat, vyjmout z nádoby ap., odstranit co

take out on: take sth/it out onsb vybí(je)t si/vylívat si zlost/vztek, (z)chladit si žáhu za co na kom

take up on: take sb up onpřijmout nabídku ap., vzít za slovo koho

take upon: take upon osfsth vzít (si) na sebe co závazek ap., rozhodnout se udělat co

take up with: be taken up withsth být plně zaměstnán čím, mít plné ruce práce s čím, mít plnou hlavu čeho

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu

brát: take measuresbrát míry

brát si: take sth to heartbrát si co k srdci

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

čerpat: take a BrE holiday/AmE vacationčerpat dovolenou

čistý: take-home payčistý plat

dát: take one's timedát si na čas

dát se: start to flee, take flight, úlekem boltdát se na útěk

dělat: take notesdělat si poznámky

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

chodit: take French lessonschodit na hodiny francouzštiny

jet: take a shortcutjet zkratkou

klid: Take it easy!To chce klid.

kopat: take a cornersport. kopat roh

kousnout: have/take a bite of sthkousnout si čeho

krok: take necessary stepspodniknout nutné kroky

kultura: get some culture, take in some culturevyrazit (si) za kulturou

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

být: She takes after her father.Je po otci.

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

doprava: Take the second right.Jděte druhou ulicí doprava.

dopravit: take sb to hospitaldopravit koho do nemocnice

doušek: She took a gulp/swallow of tea.Dala si doušek čaje.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovolená: take a holiday/AmE vacationvzít/udělat si dovolenou

dovolit si: I took the liberty of bringing ...Dovolil jsem si přinést ...

fotka: take a photo, shoot a picture of sb/sthudělat fotku koho/čeho

hlt: He took a sip of whisky.Dal si hlt whisky.

chtít: Take it easy.To chce klid.

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jezdit: I often take a tram.Často jezdím tramvají.

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

kino: go to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie, take in a filmjít do kina

konat se: The race took place ...Závod se konal ...

koupat se: He is just taking a bath.Právě se koupe.

kudy: The way he took ..., The way along which he went ...Cesta, kudy šel ...

lanovka: We will take a cable car.Pojedeme lanovkou.

anglický: take French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fadezmizet po anglicku

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

dech: udivit take sb's breath away, ránou wind sbvyrazit dech komu

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

hůl: hovor. rip sb off, take sb for a ridevzít koho na hůl ošidit

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

apart: take sth apartrozebrat, rozložit co na části

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

approach: adopt/take a cautious approach to sthpřistupovat obezřetně k čemu

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku