Hlavní obsah

he [hiː unstressed iː]

Zájmeno

  1. on muž, samec
  2. on či ona daná osoba
  3. He Bůh v náboženství

Vyskytuje se v

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

he: HeBůh v náboženství

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

him: HimOn, Bůh v náboženství

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

glass: He glassed the hills.Prohlédl si kopce dalekohledem.

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

vexation: He kicked the box in vexation.Naštvaně kopl do krabice.

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

attack: He was attacked.Byl napaden.

available: He isn't available at the moment.Momentálně není k zastižení.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

charge: He was charged with ...Byl obviněn z ...

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

deal: He deals in fruits.Obchoduje s ovocem.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu