Hlavní obsah

cosare

Sloveso tranzitivní / intranzitivníaus. tr. avere, intr. avere o essere

Vyskytuje se v

cosa: (che) cosaco v otázkách

giudicato: dir. cosa giudicatavěc pravomocně rozhodnutá

nulla: cosa da nullamaličkost, drobnost

qualsiasi: qualsiasi cosacokoli

qualunque: qualunque cosacokoli

stabilito: La cosa è ormai stabilita.Věc byla již rozhodnuta.

stesso: la stessa cosatotéž

unico: l'unica (cosa)jediná věc

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

alludere: A che cosa alludi?Na co narážíš?

aspettare: Che cosa aspetti?Na co čekáš?

avvenire: Qualunque cosa avvenga ...Ať se stane cokoli ...

combinare: Che cosa sta combinando?Co chystá?, Co má za lubem?, Co vymýšlí? plány ap.

consistere: In che cosa consiste il problema?V čem spočívá ten problém?

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, ať přijde.

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dire: Cosa vuol dire...?Co znamená...?

entrare: Cosa c'entra?Co to s tím má společného?

essere: Cosa c'è?Co se děje?, Co je?

frullare: Che cosa ti frulla per la testa?Co se ti honí v hlavě?

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

intendere: Cosa intendi con questo?Co tím chceš říct?

lecito: Non è cosa lecita.To se nedělá.

leggere: (Che) cosa stai leggendo?Co čteš?

mettersi: Non so cosa mettermi.Nevím co na sebe.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

passato: È una cosa del passato.To už je minulost.

pensare: Che cosa pensi di lui?Co si o něm myslíš?

per: Farebbe qualsiasi cosa per i figli.Pro děti by udělal cokoliv.

più: Che cosa vuoi di più?Co chceš víc?

poco: Guarda un po' che cosa hai combinato!Jen se podívej, co jsi vyvedl!

potere: Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.

prendere: Che cosa prendi?Co si dáš?

proiettare: Che cosa proiettano oggi?Co dneska dávají?

pure: Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.

raccomandare: Cosa ci raccomanda?Co nám doporučujete?

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

scegliere: Cosa hai scelto?Co sis vybral?

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?

senza: Che cosa farei senza di te?Co bych si bez tebe počal?

servire: In cosa posso servirla?Co pro vás mohu udělat?

significare: Che cosa significa questo?Co to znamená?

simile: Immaginavo una cosa simile.Něco takového jsem si představoval.

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

TV: Cosa c'è alla TV?Co je v televizi?

volere: Cosa vuoi?Co chceš?

vuoi: Che cosa vuoi?Co chceš?

bollire: Cosa bolle in pentola?Co se chystá?

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

důležitý: la cosa più importante è ...nejdůležitější je ...

přání: Che cosa desidera?Máte přání? v obchodě ap.

: Qualsiasi cosa accada...Ať se stane cokoli ...

bát se: Di cosa hai paura?Čeho se bojíš?

by: Che cosa succederebbe se...?Co by se stalo, kdyby...?

být: Cosa c'è?Co je? co se děje?

co: Di che cosa hai paura?Čeho se bojíš?

cokoli: Farei qualunque cosa.Udělal bych cokoli.

copak: Cosa ti preoccupa?Copak tě trápí?

cože: Che cosa hai fatto?Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutí

čekat: Cosa/Chi stai aspettando?Na co/koho čekáš?

čumět: Che cosa stai fissando?Co čumíš?

dát: Che cosa prendi da bere?Co si dáš k pití?

dávat: Che cosa danno stasera?Co dávají dnes večer?

dělat: Che cosa fai qui?Co tady děláš?

dít se: Cosa succede?, Cosa sta succedendo?Co se děje?

dívat se: (Che) cosa stai guardando?Na co se (to) díváš?

domyslet: Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.

doporučovat: Cosa ci raccomanda?Co nám doporučujete?

hodlat: Che cosa intendi fare?Co hodláš dělat?

hrát: Che cosa danno (al cinema)?Co hrají (v kině)?

chtít: Che cosa vuole (da me)?Co (ode mne) chcete?

jediný: L'unica cosa che puoi fare...Jediné, co můžeš udělat ...

jednat se: Di che (cosa) si tratta?O co se jedná?

che: che (cosa)co tázací

jeho: È una cosa sua., È affar suo.To je jeho věc.

ježíšek: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co jsi dostal od Ježíška?

jídlo: Cosa c'è da mangiare?Co je k jídlu?

jít: Di che (cosa) si tratta?O co jde?

k, ke, ku: Che cosa prendi da mangiare?Co si dáš k jídlu?

konkrétně: Cosa intendi precisamente?Co konkrétně máš na mysli?

lub: Che cosa sta combinando?Co má za lubem?

mínit: Cosa intendi fare?Co míníš dělat?

mířit: Cosa vuoi dire/insinuare?, Dove vai a parare?Kam tím míříš?

mít: Cosa ne ricavo?Co z toho budu mít?

mluvit: Di che cosa stai parlando?O čem to mluvíš?

moct: Che cosa posso fare per Lei?Co pro vás mohu udělat?

mysl: Che cosa intende?Co máte na mysli?

myslet: (Che) cosa intendi?Co tím myslíš?

myslet si: Cosa ne pensi?Co si o tom myslíš?

na: Per che cosa?Na co?

nadělit: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co ti nadělil Ježíšek?

nadnesený: La cosa è un poco esagerata.Celá věc je trochu nadnesená.

nahlížet: Devi valutare la cosa senza emozioni.Musíš na to nahlížet bez emocí.

namluvit: Cosa stai cercando di farmi credere?Co se mi to snažíš namluvit?

navrhovat: Cosa suggerisci?Co navrhuješ?

něco: Farebbe una cosa per me?Uděláte pro mě něco?

nejraději: Che cosa ti piace più di tutto?Co máš nejraději?

o: Di che cosa si tratta?O co jde?

obléct: Non so (che) cosa mettermi.Nevím, co si mám obléct.

obnášet: Cosa comporta?Co to obnáší?

obrázek: Cosa vede nell'immagine?Co vidíte na obrázku?

: Di che cosa si tratta?Oč běží?

očekávat: E (che) cosa ti aspettavi da lui?A co jsi od něj očekával?

odpovědět: (Che) cosa gli hai risposto?Co jsi mu odpověděl?

osvětlit: Ci può spiegare la cosa con più precisione?Můžete nám tu věc blíže osvětlit?

pít: (Che) cosa volete (da) bere?Co chcete pít?

počít: Non sapeva (che) cosa farsene.Nevěděl, co si s tím počít.

podniknout: Cosa faremo?Co podnikneme?

pomoct: A che cosa servirà?Čemu to pomůže?

popadnout: Cosa ti prende?Co tě to popadlo?

poradit: (Che) cosa mi consiglieresti?Co bys mi poradil?

posednout: Che cosa ti ha preso?Co tě to zas posedlo?

poutat: (Che) cosa ti lega con lui?Co tě k němu poutá?

povídat: (Che) cosa stai dicendo?Co to povídáš?