Hlavní obsah

cosare

Sloveso tranzitivní / intranzitivníaus. tr. avere, intr. avere o essere

Vyskytuje se v

che: che (cosa)co tázací

cosa: (che) cosaco v otázkách

cosa: la stessa cosatotéž, to samé, to stejné

cosa: ogni cosavšechno

cosa: nessuna cosanic

cosa: per prima cosav prvé řadě, především, nejdříve ze všeho

cosa: cosa fattahotová/vyřízená věc

cosa: poca cosadrobnost, hloupost, malichernost, nicotnost

cosa: cosa di valorecenná věc

giudicato: dir. cosa giudicatavěc pravomocně rozhodnutá

nulla: cosa da nullamaličkost, drobnost

qualsiasi: qualsiasi cosacokoli

qualunque: qualunque cosacokoli

stabilito: La cosa è ormai stabilita.Věc byla již rozhodnuta.

stesso: la stessa cosatotéž

unico: l'unica (cosa)jediná věc

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

alludere: A che cosa alludi?Na co narážíš?

aspettare: Che cosa aspetti?Na co čekáš?

avvenire: Qualunque cosa avvenga ...Ať se stane cokoli ...

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

combinare: Che cosa sta combinando?Co chystá?, Co má za lubem?, Co vymýšlí? plány ap.

combinare: Cosa hai combinato?Cos to vyvedl?

consistere: In che cosa consiste il problema?V čem spočívá ten problém?

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

cosa: Non è una cosa da ridere.To není (nic) k smíchu.

cosa: È tutt'altra cosa.To je něco úplně jiného.

cosa: (Che) cosa vuoi?Co chceš?

cosa: Cosa?Co(že)?

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, ať přijde.

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dire: Cosa vuol dire...?Co znamená...?

dire: Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?

entrare: Cosa c'entra?Co to s tím má společného?

essere: Cosa c'è?Co se děje?, Co je?

frullare: Che cosa ti frulla per la testa?Co se ti honí v hlavě?

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

intendere: Cosa intendi con questo?Co tím chceš říct?

lecito: Non è cosa lecita.To se nedělá.

leggere: (Che) cosa stai leggendo?Co čteš?

mettersi: Non so cosa mettermi.Nevím co na sebe.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

passato: È una cosa del passato.To už je minulost.

pensare: Che cosa pensi di lui?Co si o něm myslíš?

per: Farebbe qualsiasi cosa per i figli.Pro děti by udělal cokoliv.

più: Che cosa vuoi di più?Co chceš víc?

poco: Guarda un po' che cosa hai combinato!Jen se podívej, co jsi vyvedl!

potere: Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.

prendere: Che cosa prendi?Co si dáš?

proiettare: Che cosa proiettano oggi?Co dneska dávají?

pure: Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.

raccomandare: Cosa ci raccomanda?Co nám doporučujete?

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

sapere: Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.

sapere: Non so cosa dire.Nevím, co mám říct.

scegliere: Cosa hai scelto?Co sis vybral?

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?

senza: Che cosa farei senza di te?Co bych si bez tebe počal?

servire: In cosa posso servirla?Co pro vás mohu udělat?

servire: A che cosa serve ...?K čemu slouží/je ... ?

servire: Che cosa ti serve?Co potřebuješ?

significare: Che cosa significa questo?Co to znamená?

simile: Immaginavo una cosa simile.Něco takového jsem si představoval.

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

TV: Cosa c'è alla TV?Co je v televizi?

volere: Cosa vuoi?Co chceš?

volere: Che cosa vuol dire questa parola?Co znamená toto slovo?

vuoi: Che cosa vuoi?Co chceš?

bollire: Cosa bolle in pentola?Co se chystá?

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

důležitý: nejdůležitější je ...la cosa più importante è ...

přání: Máte přání? v obchodě ap.Che cosa desidera?

: Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

bát se: Čeho se bojíš?Di cosa hai paura?

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

být: Co je? co se děje?Cosa c'è?

co: Čeho se bojíš?Di che cosa hai paura?

cokoli: Udělal bych cokoli.Farei qualunque cosa.

copak: Copak tě trápí?Cosa ti preoccupa?

copak: Copak to není přátelství?Cosa mai non sarà l'amicizia?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíChe cosa hai fatto?

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čumět: Co čumíš?Che cosa stai fissando?

dát: Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dělat: Co tady děláš?Che cosa fai qui?