Hlavní obsah

fer [fεʀ]

Vyskytuje se v

abstraction: faire abstraction deqqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemu

accompli: fait accomplihotová věc, daná věc, dokonaná skutečnost

antichambre: faire antichambrečekat v předpokoji na přijetí, přen. doprošovat se přízně

appel: faire appelà qqn/qqch dovolávat se koho/čeho, apelovat na koho/co

appoint: faire l'appointdoplatit částku (v drobných)

attention: faire attentionà qqch/qqn dá(va)t pozor na koho/co

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

autorité: faire autoritébýt za autoritu znalcem, kapacitou v nějakém oboru

beau: il fait beaufaire qqch je snadné co

bloc: faire blocutvořit blok

bras: bras de ferpáka přetlačování rukou na stole

bronzer: se faire bronzeropalovat se

chier: faire chier qqnsrát, prudit koho

chorus: faire choruspřizvukovat, souhlasit

corps: faire corpsavec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

crédit: faire crédit à qqnprod(áv)at na úvěr komu

danser: faire danserqqn provést, vyvést koho

défaut: faire défautnedostávat se, chybět, scházet

défiler: faire défilerrolovat

descente: faire une descentevyrazit do města ap.

désirer: se faire désirernech(áv)at se prosit, nech(áv)at na sebe čekat

disparaître: faire disparaîtreqqn/qqch odstranit koho/co svědka, překážky ap., odcizit co důkaz ap.

divers: les faits diversudálosti dne, denní zprávy rubrika v novinách

diversion: faire diversionà qqch dát zapomenout na co, odvést pozornost od čeho

état: faire état de qqnjednat jako kdo

face: faire faceà qqch být obrácen (čelem) k čemu, čelit, odolávat komu/čemu

faire: faire un enfantporodit/zplodit dítě o ženě

faire: faire faire qqchvyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jiného

faire: faire faire qqchdát (u)dělat co

faire: se fairezrát, vyzrávat, dospívat

faire: se fairestávat se nějakým

faire: s'en fairedělat si starosti

fait: du faitde qqch následkem čeho, pro co

fait: par le fait, de fait, en faitve skutečnosti, opravdu, fakticky

fait: tout à faitúplně, zcela

fega: faire fegadávat (si) bacha, dávat si majzla

fi: faire fide qqch opovrhovat, pohrdat čím

figure: faire figuremít důležitou roli

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

foi: faire foibýt platný

fonction: faire fonction deqqn zastávat úřad koho

fond: faire fond surqqn/qqch spolehnout se na koho/co

fort: se faire fortde qqch troufat si na co

fureur: faire fureurmít velký úspěch u diváků

gaffe: faire gaffedá(va)t (si) bacha

geste: faits et gestesde qqn chování, jednání a skutky koho

gringue: faire du gringueà qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komu

honneur: faire honneurà qqn dělat čest, prokázat čest komu

honte: faire honteà qqn (u)dělat komu ostudu

horreur: faire horreur (à)à qqn vzbuzovat hrůzu, vzbuzovat odpor u koho, odpuzovat koho

illusion: faire illusionklamat

joujou: faire joujouavec qqch hrát si s čím

jour: se faire jourvyjít najevo

justice: faire justicede qqn odsoudit koho

justice: faire, rendre justiceà qqn učinit po právu, dát za pravdu komu

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

maître: être maître de faire qqchmít (naprostou) volnost v čem, moci volně dělat co

mal: faire malà qqn působit bolest komu

mal: se faire malublížit si

malheur: faire un malheurvypěnit, vybouchnout

malin: faire le malindělat ze sebe chytrého, vytahovat se, naparovat se

manche: faire la manchežebrat

montre: faire montre deqqch chlubit se čím, stavět na odiv co

nique: faire la niqueà qqn strouhat mrkvičku, posmívat se komu

non: non faitale ne

objet: faire, être l'objetde qqch být předmětem čeho

obstacle: faire obstacleà qqn/qqch bránit komu/čemu

office: faire officede qqn zastávat úřad koho, působit jako kdo

oligiste: (fer) oligistekrevel, hematit

paille: paille de ferdrátky na čištění parket

parade: faire paradede qqch stavět na odiv co, blýskat se, honosit se čím

paraître: faire paraîtreqqch ukázat, projevit co

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partie: faire partiede qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu

peine: faire de la peineà qqn způsobit zármutek komu

penser: faire penser àqqn/qqch připomínat koho/co

peur: faire peurà qqn nahnat strach komu

pied: pied de ferkopyto ševcovské

pipi: faire pipivyčurat se, počur(áv)at se, vylulat se

plein: faire le pleinde qqch naplnit čím

pleurer: à (faire) pleurerk pláči

pont: faire le pontnepracovat ve všední den mezi dvěma svátky

preuve: faire preuvede qqch prokázat, projevit, osvědčit co

preuve: faire ses preuvesosvědčit se

profit: faire son profit deqqch využívat čeho, mít prospěch z čeho

question: faire questionbýt sporný

rage: faire ragezuřit, řádit o bouři ap.

réflexion: réflexion faitepo zralé úvaze

remarquer: se faire remarquerupozornit na sebe