Hlavní obsah

voller

Přídavné jméno

  1. plný, samýein Korb voller Äpfelkoš plný jablekWäsche voller Flickenprádlo samá záplata
  2. plný lásky ap., naplněný starostmi ap.ein Mensch voller Widersprüchečlověk plný rozporů

Vyskytuje se v

brechen: být plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.zum Brechen/brechend voll sein

Buckel: dostat na hubuden Buckel voll kriegen

da sein: být v kondicivoll da sein

gerammelt: plný k prasknutí, přeplněný, nacpaný lidmi ap.gerammelt voll

Hals: nemít dostden Hals nicht voll kriegen (können)

Hand: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Hose: kdo má plné kalhoty strachemj-s Hosen sind voll

Kehle: z plna hrdla velmi nahlasaus voller Kehle

Nase: mít plné zuby koho/čehovon j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll haben

nehmen: nebrat koho vážněj-n nicht für voll nehmen

Pulle: na plný pecky, na plný kulevolle Pulle

Schnauze: mít plné zuby koho/čehovon j-m/etw. die Schnauze voll haben

Stall: dětí jako smetí, kupa dětíein ganzer Stall voll Kinder

tun: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Tüte: vychloubat se do nebeangeben wie eine Tüte voll Mücken

voll: z plna hrdlaaus vollem Hals

Zug: užívat si čeho plnými douškyetw. Akk in vollen Zügen genießen

Höhe: v plné výši zaplatit ap.in voller Höhe

aufladen: plně naložit vůzden Wagen voll aufladen

belegen: Hotel je plně obsazen.Das Hotel ist voll belegt.

Blüte: úplně rozvinuté/vonící květyvoll entfaltete/duftende Blüten

bringen: To je super!Das bringts (voll)!

Deckung: Kryj(te) se!, Krýt se!Volle Deckung!

drei viertel: Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.Die Flasche ist drei viertel voll/leer.

Eimer: vědro plné mlékaein Eimer voll Milch

einladen: Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.

Fahrt: jet plnou rychlostíin voller Fahrt sein

Koffer: kufr plný penězein Koffer voll Geld

lachen: smát se z plna hrdlaaus vollem Halse lachen

Sack: pytel penězpřen. ein Sack voll Geld

sein: být plný očekávánívoller Erwartung sein

Sorge: mít spoustu starostí/být bez starostívoller/ohne Sorgen sein

Spannung: film plný napětíein Film voller Spannung

umwerfen: převrhnout skleničku plnou vínaein volles Glas Wein umwerfen

unterschreiben: podepsat se celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

vertrauen: plně důvěřovat komuj-m voll vertrauen

voller: koš plný jablekein Korb voller Äpfel

Wucht: plnou siloumit voller Wucht

Zuversicht: být plný nadějevoll(er) Zuversicht sein

napětí: naslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören

naplno: jít naplnovoll laufen

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

tempo: plným tempemmit vollem Tempo

celý: podepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

dolík: vozovka plná dolíkůdie Fahrbahn voll von Vertiefungen

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jeden, jedna, jedno: Strom je jeden květ.Der Baum ist voller Blüten.

nabitý: přen. být nabitý energiímit Energie geladen sein, voller Energie stecken

nacpaný: Vagon je nacpaný.Der Waggon ist gerammelt voll.

naděje: být plný nadějevoller Zuversicht sein

nádhera: objevit se v plné nádheřein voller Herrlichkeit/Pracht erscheinen

obdiv: pozorovat co pln obdivuetw. voller Bewunderung betrachten

oheň: být plný ohněvoll Feuer sein

plně: plně vybavenývoll ausgestattet

plno: V sále bylo plno.Der Saal war voll.

podělaný: Ze všeho je hned podělaný!Er hat gleich die Hosen voll!

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

úplný: úplná verzevolle Version

zabrzdit: prudce zabrzdit na křižovatcean der Kreuzung voll bremsen

záplata: prádlo samá záplataWäsche voller Flicken

bersten: nacpaný/plný k prasknutí(bis) zum Bersten voll/gefüllt

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

díra: být samá díravoller Löcher sein

dluh: topit se v dluzíchden Buckel voll Schulden haben

hrdlo: křičet z plna hrdlaaus voller Kehle/aus vollem Halse schreien

kalhoty: mít plné kalhotydie Hosen voll haben

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

ohánět se: mít se co ohánětalle Hände voll zu tun haben

otáčet se: Má se pořád co otáčet.Er hat immer alle Hände voll zu tun.

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

práce: mít plné ruce práce s čímmit etw. alle Hände voll zu tun haben

ruka: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben