Hlavní obsah

ještě

Příslovce

Částice

  • v určitém časenoch

Vyskytuje se v

záloha: mít ještě co v zálozenoch etw. in Reserve haben

záruka: Zboží je ještě v záruce.Die Ware hat noch Garantie.

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

chybět: iron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

malý: Když jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

ohřát se: Polévka se ještě neohřála.Die Suppe ist noch nicht aufgewärmt (worden).

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

panna: Je ještě panna.Sie ist noch Jungfrau.

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

promyslet: Musím si to ještě promyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

přebrat: Musím si to ještě přebrat.Ich muss es mir nochmals überlegen.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

přičlenit: přičlenit ještě další provozovnunoch eine Betriebstätte angliedern

přikoupit: přikoupit ještě metr látkynoch einen Meter Stoff hinzukaufen

rozmyslet se: Musím se ještě rozmyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

sálat: Kamna ještě sálají.Der Ofen strahlt noch Wärme aus.

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

třeba: Třeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.

váš, vaše: Vaši ještě žijí?Die Euren leben noch?

vybít se: Jeho vztek se ještě nevybil.Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vykat: Stále ještě si vykáme.Wir siezen uns immer noch.

zahnout: Ještě mu nezahnula.Sie ist noch nie fremdgegangen.

zajet: Musím ještě zajet do pekárny.Ich muss noch bei der Bäckerei vorbeifahren.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

zpola: Je ještě zpola dítě.Er ist noch halb Kind.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

ukázat se: To se ještě ukáže!Das wird sich (noch) zeigen!

eins: ještě něconoch eins

geben: dát komu ještě jednu šancij-m noch eine Chance geben

lange: To ještě není zdaleka všechno.Das ist noch lange nicht alles.

rege: být tělesně i duševně ještě velmi zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege sein

zweit(er,e,es): podruhé, ještě jednouzum zweiten Mal

abgehen: Z toho se ještě odečítá 10%.Davon gehen noch 10% ab.

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

als: Když jsem byl ještě dítě,...Als ich noch Kind war,...

anrennen: Přiběhl ještě jeden zákazník.Es kam noch ein Kunde angerannt.

arbeiten: muset na sobě ještě tvrdě pracovatnoch hart an sich arbeiten müssen

austreiben: Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!

binden: Ještě se nechci vázat.Ich will mich noch nicht binden.

dahaben: Máme tu ještě víno?Haben wir noch Wein da?

damit: Pospíchá, aby ještě stihl vlak.Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.

dass: Kdyby tak ještě byl u nás!Dass er doch noch bei uns wäre!

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

dazu: Je hloupý a ještě k tomu i drzý.Er ist dumm und dazu auch noch frech.

durchrechnen: ještě jednou propočítat nákladydie Kosten noch einmal durchrechnen

ein, eine, ein: Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.

eindringen: Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

es: (To dítě) Je ještě malé.Es (Das Kind) ist noch klein.

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

etwas: Jsem ještě trochu unavený.Ich bin noch etwas müde.

fortwirken: Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.

gedulden: Měj ještě strpení!Gedulde dich (noch)!

Gras: Musím ještě posekat trávu.Ich muss noch Gras mähen.

hier sein: Včera tady ještě byl.Gestern war er noch hier.

hin: Jak je to tam ještě daleko?Wie weit ist es noch hin?

hin sein: Do termínu zbývá ještě nějaký čas.Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.

hören: Vy o mně ještě uslyšíte!Sie werden noch von mir hören!

je: Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.

Kilometer: Na letiště je to ještě 20 kilometrů.Bis zum Flughafen sind es noch 20 Kilometer.

kriegen: Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.Ich kriege noch 5 Euro von dir.

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

mehr: Ještě víc ho milovala.Sie liebte ihn noch mehr.

müssen: Musíme mít ještě 20 eur.Wir müssen noch 20 Euro haben.

nachtragen: Je třeba ještě dodat, že...Nachzutragen wäre noch, dass ...

nachzählen: Raději to ještě jednou přepočítej!Zähl lieber noch einmal nach!

nein: Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

noch: Ještě přijdeš pozdě!Du kommst noch zu spät!

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

schaffen: Ještě ten autobus stihnu.Ich schaffe den Bus noch.

schuldig: Dlužím mu ještě pět eur.Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.

sonst: Máš jinak ještě nějaké dotazy?Hast du sonst noch Fragen?

sprechen: Nepromluvil ještě ani slovo.Er hat noch kein Wort gesprochen.

springen: ještě rychle skočit k řezníkovinoch schnell zum Metzger springen

suchen: Policie ještě hledá pachatele.Die Polizei sucht noch nach dem Täter.