Hlavní obsah

pay [peɪ]

Slovesopt&pp paid

  1. for sth to sb (za)platit za co komu, splatit, vyrovnat coget paiddostat zaplacenopay by instalmentsplatit ve splátkáchpay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje
  2. be paid být placen, dostávat mzdu
  3. sth vynášet, (vy)nést kolik činnost
  4. ekon. pay sth into accountuložit co na účetekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet, ukládat/přispívat do fondu, na účet ap.
  5. vyplatit se, vyplácet se určité jednáníNegligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.
  6. for sth doplatit, doplácet na co
  7. pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemupay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit kohopay one's last respectsrozloučit se se zesnulýmpay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

Podstatné jméno

  • plat, výplatanet payčistý platpay BrE packet/AmE envelopevýplata, výplatní sáček/obálka hl. s týdenní mzdoupay risezvýšení platusick paynemocenské dávky, nemocenská

Přídavné jméno

  • placený za poplatek ap.pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

Vyskytuje se v

dearly: draze zaplatit za copay dearly for sth

dividend: nést dividendy, přen. vyplatit se, (při)nést ovoce úsilí ap.pay dividends

heed: věnovat pozornost čemu, všímat si čehotake heed of sth, pay heed to sth

hell: bude zle, to bude oheň na střešethere'll be hell to pay

nose: vypláznout balík, platit jak mourovatý za copay through the nose for sth

pay: být placen, dostávat mzdube paid

pay back: for sth oplatit komu co odplatoupay sb back

respect: poctít koho svou návštěvou, navštívit koho jako projev zdvořilostipay one's respects to sb

rise: zvýšení platu(pay) rise

scale: mzdový sazebník, platová stupnicepay scale

severance: odstupné, odchodné při skončení pracovního poměruseverance pay

ability: platební/pracovní schopnostekon. ability to pay/work

award: růst mezd koho jisté skupiněpay award for sb

base: základní platekon. base pay

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

call: navštívitpay a call on sb

carriage: vyplaceně, dopravné placenocarriage paid

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

compliment: skládat komplimenty komupay compliments to sb

equal: rovnocenný platequal pay

extra: (mzdový) příplatekextra pay

failure: nezaplacení (včas)failure to pay

fee-paying: škola vybírající školnéfee-paying school

hazard: rizikový příplatek, příplatek za rizikoAmE hazard pay

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

homage: vzdát hold/poctu komupay homage to sb

packet: výplata, finanční ohodnocení pracovnípay packet

performance: plat dle/odvozený od výkonuperformance(-related) pay

phone: telefonní automatpay phone

self: výplata výstavci na šekupay self

tax: daň ze mzdypay-roll tax

tribute: vzdát hold, vyjádřit poklonu komupay tribute to sb

unable: platby neschopnýekon. unable to pay

cash: Budete platit hotově?Are you going to pay cash?

must: Musím zaplatit daň?Must I pay a tax?

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

visit: navštívit kohopay sb a visit

čest: vzdát čest komupay tribute, render homage to sb

čistý: čistý plattake-home pay

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

hold: vzdát hold komupay tribute to sb

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

nadstandardní: med. nadstandardní lůžkopay bed, BrE amenity bed

námezdní: námezdní dělníkwage worker/labourer, paid worker

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

nemocenský: nemocenské dávkysick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick pay

placený: špatně placenýbadly/poorly paid, nespravedlivě underpaid

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

platit: platit hotověpay (in) cash

pocta: vzdát poctu komupay tribute/homage/honour to sb

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

splatit: splatit hypotékupay off/redeem a mortgage

telefonní: telefonní automatpayphone, na kartu cardphone, AmE, CanE pay-station

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sth

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

výplatní: výplatní sáčekpay BrE packet/AmE envelope

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

předem: (za)platit předempay in advance

všímat si: Nevšímej si toho.Pay no attention to it.

výdělek: průměrný výdělekaverage pay

výplata: den výplatypayday/pay day

vyplatit: vyplatit komu mzdupay a wage to sb

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.

vzdát: vzdát úctu komupay tribute to sb, chválou praise sb

attention: věnovat pozornost komu/čemu, dávat pozor na co, všímat si koho/čehopay attention to sb/sth

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

nést: nést ovocei práce bear fruit, fructify, přen. pay dividends

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.