Hlavní obsah

[one's]

one'ssvůj, své, svoje

onejeden, jedna, jedno

Vyskytuje se v

another: vzájemně, navzájem, si, seone another

bit: vůbec ne, ani trochunot a bit, not one bit

day: jednoho dne, jednou, někdy v budoucnuone day, some day, one of these days

each: sth každý z čeho, všichni co zdůrazněníeach one of

egg: sázet všechno na jednoho koněput all one's eggs in one basket

first: první(the) first

for: poprvé/podruhé/naposledyfor the first/second/last time

hand: na jedné straně v porovnáníon the one hand

hell: neuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůrazněnía/one hell of sth

hundred: stoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.a/one hundred per cent

instance: nejdříve, nejprve, v první řaděin the first instance

knock: propojit, spojit co místnosti zbouráním zdiknock into one

last: metoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštěnílast in, first out

light: rozbřeskfirst light

mate: první důstojník na lodi - hned za kapitánemthe (first) mate

mind: být stejného názorube of one mind

nineteenth: devatenáctina(one) nineteenth

ninetieth: devadesátina(one) ninetieth

ninth: of sth devítina čeho(one) ninth

number: jeden z nás, náš člen z naší skupinyone of our number

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

odd: odlišný (od ostatních), kdo nezapadáthe odd (wo)man/one out

one: jediný(the) one

one-off: (zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednoua one-off

one-piece: jednodílné dámské plavkya one-piece

piece: zůstat celý vyváznout v pořádkube (still) in one piece

place: v prvé řadě, za prvé, předevšímin the first place

put: napálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.put one over on sb

put behind: přenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.put sth behind one

refusal: on sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat cofirst refusal

same: jedno a totéž, jeden a tentýžone and the same

side: odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmuput sth to one side

sight: na první pohled zdání ap.at first sight

square: znovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.back to square one

thing: udělat co hned (na začátku)do sth first thing

time: kdysi, jednu dobu v minulostiat one time

whit: vůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za máknot a/one whit, no whit

wonder: senzace s jepičím životema nine/one/seven-day wonder

act: jednoaktovkaone-act play

ascent: prvovýstupfirst ascent

bout: jedno nárazové cvičení týdněone bout of exercise a week

burn: popálenina prvního/druhého stupněfirst-degree/second-degree burn

but: předposlednílast but one

chosen: vyvolený člověkthe chosen one

draught: na jeden hlt, jedním hltem, hovor. na exin one draught

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

fare: jednoduché jízdnésingle/AmE one-way fare

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

first-degree: úkladná vraždafirst-degree murder

first person: vyprávění v první osoběfirst person narrative

fit: univerzální velikost u oděvuone size fits all

fling: jedním vrzem, rázem, najednouat one fling

floor: přízemíAmE first floor

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

gulp: jedním lokem/hltemin one gulp

head-first: skok střemhlav, střemhlavý skoksport. head-first dive

kit: (příruční) lékárničkafirst-aid kit

lady: první dámafirst lady

law-breaker: poprvé trestaný pachatelfirst-time law-breaker

lieutenant: nadporučíkfirst lieutenant

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

magnitude: první velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitostof the first magnitude

molar: šestka vpravo dolelower right first molar

murder: úkladná vražda předem připravenápráv. first degree murder

narrator: vypravěč v první/ve třetí osoběfirst-/third-person narrator

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

next: přespříští, ob jedno/jeden hned za dalšímnext but one

after: jedno po druhém, jedno za druhým, postupněone after the other, one after another

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregate

čtvrt: první čtvrt měsícefirst quarter of the moon

desátý: každý desátýevery tenth, v průměru one in ten

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

dvoupokojový: dvoupokojový bytone-bedroom flat/AmE apartment

hlava: po hlavě skočit ap.head first

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jednoduchý: jednoduchá jízdenkaBrE single ticket, AmE one-way ticket

jednopokojový: jednopokojový bytBrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tamsingle/AmE one-way ticket

jméno: křestní jménofirst name

konec: druhý od koncelast but one

křestní: křestní jménofirst name, form. forename

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

poprvé: úplně poprvéfor the very first time

posezení: sníst co na posezeníeat sth in one sitting

provoz: jednosměrný provozone way traffic

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

ex: vypít co na exdrink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth down

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

jedny: jedny ponožkyone pair of socks

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

laciný: Máte nějaký lacinější?Have you got a cheaper one?

lok: jedním lokemin one gulp

málo: Jeden z mála.One of a few.

na: tisíc na osobuone thousand per person

najednou: Vypil sklenici najednou.He drank the glass in one go.

napřed: Napřed mu zavolej.Call him first.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

patro: v prvním patřeon the first floor

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

popořádku: všechno pěkně popořádkufirst things first

poschodí: první poschodíBrE first floor, AmE second floor

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

poslech: na první poslechon first hearing

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

kůže: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth, experience sth personally

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

navrch: mít navrchv soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seat

oříšek: Tak to je (tedy) oříšek.That's a tough one.

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

pohled: láska na první pohledlove at first sight