Hlavní obsah

trying [ˈtraɪɪŋ]

Vyskytuje se v

hand: try one's hand at sthzkusit (si) co činnost

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

square: (try) squareúhelník

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

try: try forsth pokoušet se o co

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

try on: be trying it onzkoušet to, hrát to na koho snažit se napálit ap.

dissuade: try to dissuade sb from (doing) sthzrazovat, odrazovat koho od čeho, rozmlouvat komu co

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

into: try to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu

respectable: respectable tryucházející pokus

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

test: tried and testedprověřený, ozkoušený, otestovaný

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

try: try one's luckvyzkoušet štěstí

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

try: tried by courtprojednávaný soudem

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

try: have a try at sthvyzkoušet, zkusit co

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

through: I tried to get through to him.Snažil jsem se mu dovolat.

try: Try harder!Více se snaž!

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

try on: Can I try it on?Mohu si to zkusit?

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

mařit: mařit čí plány(try to) thwart sb's plans

pokoušet: pokoušet čí trpělivosttry sb's patience

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

štěstí: zkusit štěstítry one's luck

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

vyzkoušet: vyzkoušet si co oblečení ap.try sth on

zkusit: zkusit si na sebetry sth (on)

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

pokoušet se: Nepokoušej se mě napálit.Don't try to cheat me.

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

prakticky: vyzkoušet co praktickytry sth in practice

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

směřovat: Kam tím směřujete?What are you getting at/trying to say?

snaha: ve snaze o coin an effort, trying to do sth

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

trpělivost: zkoušet čí trpělivosttry/tax sb's patience

udržet: Snažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.

ulehčit: Snažím se jim to ulehčit.I try to make it easier for them.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

zkoušet: zkoušet čí trpělivosttry sb's patience

zkoušet: Zatím jsem to nezkoušel.I haven't tried it yet.

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

zkusit: Už jsi to zkusil?Have you tried it yet?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

zkusit: Mohu si zkusit ty kalhoty?Can I try on these trousers?

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb