Hlavní obsah

said [sed]

Související hesla

pt&pp of say

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

goodbye: say goodbye to sbrozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komu

hasten: hasten (to say)rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.

needless: needless to saysamozřejmě, pochopitelně uvození zjevného

piece: say one's pieceříci (si) svoje kdo

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

word: say the worddát pokyn k akci ap.

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

grace: say gracepomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)

hello: say hello to sbpozdravit koho

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

people: people saypovídá se, říká se

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok, pravý bok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

do: What did you say?Co jsi říkal?

elevation: side elevationbokorys

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

hard: It's hard to say.Těžko říct.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

hi: Say hi to him for me.Pozdravuj ho ode mne.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

in: say it in Englishříct to anglicky

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

other: Others say ...Jiní říkají ...

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bok: from the sidez boku

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

doprovodný: side eventsdoprovodný program k akci

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

jistota: say sth with certaintyříct co s jistotou

klopit: This side up!Neklopit! na krabici ap.

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

protější: on the opposite sidena protější straně

rub: reverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tailsrub mince

růženec: tell one's beads, count the rosary, say one's prayersmodlit se růženec

strana: front side, facečelní strana

stránka: the darker/bright side of sthstinná/světlá stránka čeho

účinek: side effectsvedlejší účinky

udělat: rodině, známým ap. let the side down, disgrace sbudělat ostudu komu

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

vedlejší: side effectsvedlejší účinky

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

vítr: side wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswindboční vítr

volský: fried egg, sunny side up egggastr. volské oko

vrchní: upper side, líc obversevrchní strana

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

zadní: back (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu versozadní strana čeho

zrcátko: rear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirrormotor. zpětné zrcátko

žertem: say sth in jest/jokeříct co žertem

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

co: I have nothing to say.Nemám, co říct.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

duch: I was saying to myself ...V duchu jsem si říkal ...

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

naschvál: I said it on purpose.Řekl jsem to naschvál.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

německy: Say it in German.Řekni to německy.

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

píchat: I have a stitch in my side.Píchá mě v boku.

politování: I regret to say ...S politováním musím říct ...

pomodlit se: Say a prayer for me.Pomodli se za mě.

poprosit: Say please!, na psa Beg!Popros!

postranní: side street, bystreetpostranní ulička

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

průvodní: nežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndromeprůvodní jev

prý: They say the place is haunted.Prý tam straší.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

přes, přese: lean over the sidenaklonit se přes okraj

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

přiklonit se: take sb's sidepřiklonit se na čí stranu

rozloučení: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

rusky: How do you say it in Russian?Jak se to řekne rusky?

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

říkat: What did you say?Co jsi říkal?

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

se, si: They say/It is said that ...Říká se, že ...

sebou: It goes without saying.To se rozumí samo sebou.

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy