Hlavní obsah

kept [kept]

Související hesla

pt&pp of keep

Vyskytuje se v

arm: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit se

bay: keep sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla

company: keep sb companydělat společnost komu

cool: keep one's coolzachovat si chladnou hlavu

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho

eye: keep an eye on sb/stdávat pozor, dohlédnout na koho/co, hlídat koho/co

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

going: keep goingnezastavovat, pokračovat v činnosti, pohybu ap.

hand: to keep one's hand innevyjít ze cviku kdo

hat: keep sth under one's hatdržet co pod pokličkou

head: keep one's headneztratit hlavu zachovat klid

house: keep housevést domácnost

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

keep away: keep sb awayfrom sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čeho

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

keep in: keep sb innechat po škole, dát domácí vězení, nepustit ven o dětech

keep on: keep sb ondále zaměstnávat koho

keep out: keep sb/sth outnevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu, nepovolit vstup komu

keep to: keep sth toomezit, udržovat na určitou úroveň, množství

keep up: keep sth upvydržet, snést, unést co výdaje, zátěž ap.

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

mum: keep mumabout/on sth hovor. (po)mlčet o čem, neříct ani slovo o čem

nose: keep one's nose cleansekat dobrotu vyhýbat se problémům

off: keep offsth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

peace: keep the peaceudržovat veřejný pořádek policie, armáda

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

post: keep sb posted on sthprůběžně informovat koho o čem

quiet: keep quiet about sthnemluvit, (po)mlčet o čem, nechat si pro sebe co

score: keep score of sthvést záznam(y) o čem, zaznamenávat si co

secret: keep a secretudržet tajemství

sight: keep sb/sth in sightmít koho/co (stále) na očích

sweet: keep sb sweetpředcházet si koho, dělat si dobré oko u koho aby se nenaštval

tab: keep tabs on sb/sthhlídat, sledovat koho/co, dávat bacha na koho/co

toe: keep sb on his toesudržovat koho ve střehu

track: keep track of sb/sthsledovat koho/co, udržovat si přehled o kom/čem neustále

watch: keep watchdržet hlídku, hlídkovat

account: to keep accountsvést účty

book: keep the booksvést účetnictví

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

diary: keep a diaryvést si deník

inform: keep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čem

inviolate: keep sth inviolatedodržet co přísahu ap.

journal: keep a journalpsát si deník

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

neat: keep sth neatudržovat co v pořádku

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

record: record keepingvedení evidence

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

safe: keep sth safe from sthchránit co před čím

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

shape: keep in shapeudržovat se (ve formě)

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

training: keep in trainingudržovat se ve formě

update: keep sb updatedprůběžně informovat koho o nejnovějším vývoji

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

change: Keep the change.Zbytek si nechte.

clear: Keep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.

abreast: keep abreast of sthudržovat se v obraze, udržovat si přehled o čem, držet krok s čím o dění ap.

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

deník: keep a diarypsát si deník

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

domácnost: keep housevést domácnost

držet: keep one's worddržet slovo

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

hlídka: keep watchdržet hlídku

informovat: keep sb informedprůběžně informovat koho

kontakt: stay/keep in touch with sbzůstat v kontaktu s kým

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

nadále: continue to do sth, keep, go on doing sth(i) nadále dělat co

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

odstup: keep one's distancezachovávat si odstup

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

pořádek: keep sth tidymít/udržovat kde pořádek uklizeno

propouštět: dovnitř keep/block out, ven hold sthnepropouštět co

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

průběžně: keep sb informed/posted/updated on sthprůběžně informovat koho

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

při: keep sb aliveudržovat koho při životě

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

slovo: keep one's word, be as good as one's worddodržet své slovo

soulad: be in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sthbýt v souladu s čím

splnit: keep/deliver on one's promisesplnit (svůj) slib

společnost: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

škola: keep sb after school/in detentionnechat koho po škole

účet: keep accountsekon. vést účty

udržet: keep a secretudržet tajemství

udržovat se: keep fitudržovat se ve formě

uchovat: keep, retain sthuchovat si co neztratit

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vjezd: Keep clearPozor vjezd

vstup: No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.Vstup zakázán., Zákaz vstupu.

vstupovat: Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!Nevstupovat!

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

život: keep sb aliveudržovat koho při životě

cvik: ... to keep my hand in... abych nevyšel ze cviku.

dekorum: maintain decorum, nedat znát navenek keep up appearanceszachovat (si) dekorum

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

linie: keep one's figureudržovat (si) štíhlou linii

mít: Keep/Bear in mind that ...Mějte na paměti ...

myslet: Keep that in mind!Mysli na to!

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.

památka: keep sth a keepsakenechat si co na památku

paměť: Always keep in mind that ...Mějte stále na paměti, že ...

přestávat: Keep doing it., Don't stop.Nepřestávej.

rovně: Go straight (ahead)/Keep straight on ...Jděte pořád rovně ...

slib: keep one's promise, live up to one's promisedodržet slib, dostát slibu

společník: keep sb company, keep company with sbdělat komu společníka

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

styk: We'll keep in touch.Zůstaneme ve styku.

sucho: keep sth in a dry placeuchovávat co v suchu

šířit se: Keep it to yourself.Nešiřte se o tom.

šlapat: Keep off the grass.Nešlapejte na trávu.

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vlhko: protect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry placechránit co před vlhkem

vodítko: Keep your dog on a leash/leashed.Držte psa na vodítku.

zachovat: keep sth in its original state, maintain the original condition of sthzachovat co v původním stavu

zapomínat: I keep forgetting that ...Pořád zapomínám, že ...

zdržet: I won't keep you long.Dlouho tě nezdržím.

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.