Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) badly, poorly, ill-také pomocí předpon mis-, mal- ap.špatně zpívatbe a bad singer, sing badlyšpatně slyšet(být nedoslýchavý) be hard of hearing, (špatně rozumět) mishear sthšpatně dopadnoutturn out badly
  2. (nečestně) badly, meanlyšpatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb
  3. (nesprávně) wrong(ly), incorrectly(ne úplně v pořádku) amissodpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectlyšpatně vypočítat comiscalculate sth, calculate sth wronglyšpatně porozumět čemumisunderstand sth
  4. (nezdravě) badly, poorly, ill, unwellJe mi špatně.I feel sick., (není mi dobře) I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně od žaludku.I feel sick in my stomach., My stomach feels sick., přen. (zhnusení) I feel sick to my stomach.

Vyskytuje se v

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

challenged: visually challengedzrakově postižený, špatně vidící

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

illegally: illegally parked carsšpatně zaparkovaná vozidla

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

parked: illegally parkedšpatně zaparkovaný

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

sickening: The smell was sickening.Z toho smradu se člověku dělalo špatně.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hrobě

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu

sync: out of sync with sthšpatně sladěný, v nesouladu s čím

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

fungovat: (have a) malfunctionšpatně fungovat

hůř: worse and worsečím dál hůře

chápat: misunderstand, misapprehend sb/sthšpatně chápat koho/co

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nakládání: ill-treatment of sth, maltreatment, mistreatment of sbšpatné nakládání s čím/kým

naladěný: in a good/bad mooddobře/špatně naladěný

být: I feel sick.Je mi špatně.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

jedlík: poor/vybíravý faddy eateršpatný jedlík hlavně u dítěte

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

načasovat: mistime sth, got the timing wrongšpatně (si) co načasovat čin ap.

hrob: bark up the wrong treeplakat na špatném hrobě