Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) badly, poorly, ill-také pomocí předpon mis-, mal- ap.špatně zpívatbe a bad singer, sing badlyšpatně slyšet(být nedoslýchavý) be hard of hearing, (špatně rozumět) mishear sthšpatně dopadnoutturn out badly
  2. (nečestně) badly, meanlyšpatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb
  3. (nesprávně) wrong(ly), incorrectly(ne úplně v pořádku) amissodpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectlyšpatně vypočítat comiscalculate sth, calculate sth wronglyšpatně porozumět čemumisunderstand sth
  4. (nezdravě) badly, poorly, ill, unwellJe mi špatně.I feel sick., (není mi dobře) I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně od žaludku.I feel sick in my stomach., My stomach feels sick., přen. (zhnusení) I feel sick to my stomach.

Vyskytuje se v

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

fungovat: špatně fungovat(have a) malfunction

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

chápat: špatně chápat koho/comisunderstand, misapprehend sb/sth

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

být: Je mi špatně.I feel sick.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

načasovat: špatně (si) co načasovat čin ap.mistime sth, get the timing wrong

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

challenged: visually challengedzrakově postižený, špatně vidící

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

humour: be out of humournemít náladu, mít špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

ill: ill-suppliedšpatně/nedostatečně zásobený

illegally: illegally parked carsšpatně zaparkovaná vozidla

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

parked: illegally parkedšpatně zaparkovaný

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek.

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

step: dance out of steptančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tanci

sync: out of sync with sthšpatně sladěný, v nesouladu s čím, přen. rozhašený, rozhozený systém, fáze ap.

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování