Hlavní obsah

пе́рвый

Vyskytuje se v

возмо́жность: при пе́рвой возмо́жностиpři první příležitosti

деся́тка: в пе́рвой деся́тке кто/чтоv první desítce (nejlepších)

за́мужем: не пе́рвый год за́мужем(nebýt) žádný zelenáč

ка́мень: Кто пе́рвый бро́сит ка́мень?Kdo bez viny ať hodí kamenem.

май: Пе́рвое ма́яPrvní máj, Svátek práce

пе́рвый: пе́рвым де́ломv první řadě, jako první

рука́: из пе́рвых рукz první ruky, ze zdroje informace ap.

уста́: из пе́рвых устz první ruky dozvědět se ap.

ата́ка: пе́рвая ата́каprvní útok v hokeji

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

о́чередь: в пе́рвую о́чередьv první řadě, především

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

скрипа́ч: пе́рвый скрипа́чprvní houslista, primárius též zástupce dirigenta

шаг: пе́рвые шаги́první krůčky

эта́ж: пе́рвый эта́жpřízemí

апре́ль: пе́рвое апре́ляapríl

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

полоса́: пе́рвая полоса́titulní strana

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

раз: в пе́рвый разpoprvé, v prvním případě

с: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

сорт: пе́рвый сортprvní jakost, první třída

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

волк: не пе́рвая во́лку зима́není to poprvé ani naposled

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo

apríl: С пе́рвым апре́ля!, С днём дурака́!Apríl!

čelo: лиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́стоbýt v čele závodu

čtení: пе́рвое чте́ние зако́наpráv. první čtení zákona

dopolední: в пе́рвой полови́не дня, до обе́даv dopoledních hodinách

hlas: пе́рвый/второ́й го́лосprvní/druhý hlas

hod: пе́рвый день Па́схиBoží hod velikonoční

housle: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle

hrubý: пе́рвый (штукату́рный) намётstav. hrubá omítka

chvíle: в пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нтv první chvíli

instance: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

jakost: пе́рвый сортprvní jakost

kolo: пе́рвый тур вы́боровprvní kolo voleb

máj: Пе́рвое ма́яPrvní máj

naposled: (в) пе́рвый и (в) после́дний разpoprvé a naposled

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

podání: пе́рвая/втора́я пода́чаprvní/druhé podání

pomoc: оказа́ть пе́рвую по́мощьmed. poskytnout první pomoc

první: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle

předmět: предме́ты пе́рвой необходи́мостиpředměty denní potřeby

řada: в пе́рвую о́чередь, во-пе́рвыхv první řadě

soud: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

stupeň: ожо́г пе́рвой сте́пениmed. popáleniny prvního stupně

světový: пе́рвая мирова́я война́hist. první světová válka

třetina: пе́рвый пери́одsport. první třetina v hokeji

třída: пе́рвый сортprvní třída kvalita

účetní: бухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́диеúčetní uzávěrka za první pololetí

útočný: пе́рвая ата́ка госте́йsport. první útočná řada hostí

za: во-пе́рвыхza prvé

začátek: в нача́ле, в пе́рвых пора́хna začátku, v začátcích

dát se: поверну́ть в пе́рвую у́лицу напра́воdát se první ulicí vpravo

doběhnout: добежа́ть пе́рвымdoběhnout první

dopoledne: в тече́ние пе́рвой полови́ны дняběhem dopoledne

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo

jednání: де́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеjednání první, výstup třetí

krůček: пе́рвые шажки́první krůčky

literární: пе́рвый литерату́рный о́пыт, про́ба пера́literární prvotina

místo: заня́ть пе́рвое ме́стоsport. obsadit první místo

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

nezdařit se: Пе́рвая попы́тка не удала́сь.První pokus se nezdařil.

poločas: в пе́рвом та́ймеv prvním poločase

pololetní: та́бель за пе́рвое полуго́диеpololetní vysvědčení

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

prvořadý: перве́йшая зада́чаprvořadý úkol

přiběhnout: прибежа́ть пе́рвым к фи́нишуpřiběhnout do cíle jako první

přízemí: Мы живём на пе́рвом этаже́.Bydlíme v přízemí.

uhodit: Уда́рили пе́рвые моро́зы.Uhodily první mrazy.

utnout: Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.Utnuli ho po prvním slovu.

zabouchnout se: втре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́даzabouchnout se na první pohled

zápis: зачисле́ние в пе́рвый классzápis do první třídy

desítka: попа́сть в пе́рвую деся́ткуdostat se do první desítky mezi nejlepší

láska: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

pohled: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

poprvé: Не пе́рвая во́лку зима́.Není to poprvé ani naposled.

učený: Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.Žádný učený z nebe nespadl.

vejít se: Всы́пали ему́ по пе́рвое число́.Nařezali mu, co se do něho vešlo.

zamilovat se: влюби́ться в кого с пе́рвого взгля́даzamilovat se do koho na první pohled

žito: Ему́ всы́пали по пе́рвое число́.Seřezali ho jako žito.