Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) пе́рвыйprvní poschodíвторо́й эта́жhrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пкуv první řadě předevšímв пе́рвую о́чередьfyziol. první signální soustavaпе́рвая сигна́льная систе́ма
  2. (přední, nejvýznamnější) пе́рвыйvůz první třídyмя́гкий ваго́н

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственный

ani: ani jednouни ра́зу

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

housle: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

chvíle: v první chvíliв пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нт

instance: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

jakost: první jakostпе́рвый сорт

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

linie: první linieпередова́я ли́ния

máj: První májПе́рвое ма́я

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

pomoc: med. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

ponožka: (jedny) ponožkyноски́, (одна́) па́ра носко́в

provždy: jednou provždyраз и навсегда́

první: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

ráz: jedním rázemодни́м ма́хом

rovina: v jedné rovině s čímна одно́м у́ровне, вро́вень с чем

rovnice: rovnice o jedné neznáméуравне́ние с одни́м неизве́стным

řada: v první řaděв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

soud: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

stupeň: med. popáleniny prvního stupněожо́г пе́рвой сте́пени

světový: hist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́

třetina: sport. první třetina v hokejiпе́рвый пери́од

třída: první třída kvalitaпе́рвый сорт

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

útočný: sport. první útočná řada hostíпе́рвая ата́ка госте́й

všechen, všechna, všechno: To je všechno jedno.Э́то всё равно́.

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

za: jednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мени

dát se: dát se první ulicí vpravoповерну́ть в пе́рвую у́лицу напра́во

doběhnout: doběhnout prvníдобежа́ть пе́рвым

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

jednání: jednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тье

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

jednou: jednou provždyраз навсегда́

krůček: první krůčkyпе́рвые шажки́

místo: sport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

mít: To máš jedno.Э́то всё равно́.

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

nezdařit se: První pokus se nezdařil.Пе́рвая попы́тка не удала́сь.

patro: první patroвторо́й эта́ж

poločas: v prvním poločaseв пе́рвом та́йме

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

použití: na jedno použitíдля ра́зового по́льзования

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

stát: stát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́ге

štěně: štěňata z jednoho vrhuщенки́ одного́ помёта

telefonovat: telefonovat si jednou týdněсозва́ниваться раз в неде́лю

uhodit: Uhodily první mrazy.Уда́рили пе́рвые моро́зы.

utnout: Utnuli ho po prvním slovu.Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.

vagon: vagon první třídyмя́гкий ваго́н

vrazit: jednu vrazit komuсви́стнуть кого по́ уху

vůz: vůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́н

zabouchnout se: zabouchnout se na první pohledвтре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́да

zápis: zápis do první třídyзачисле́ние в пе́рвый класс

žák: žák první třídyпервокла́ссник

báseň: oběd jedna báseňобе́д - па́льчики обли́жешь

být: To je jedno.Всё равно́.

dech: jedním dechemна одно́м дыха́нии

desítka: dostat se do první desítky mezi nejlepšíпопа́сть в пе́рвую деся́тку

dojít: přen. Na každého jednou dojde.До ка́ждого дойдёт о́чередь.

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

házet: házet (všechny) do jednoho pytleвали́ть (все) в одну́ ку́чу

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

karta: vsadit co na (jednu) kartuпоста́вить на ка́рту что

krásný: jednoho krásného dneв оди́н прекра́сный день

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

měřit: měřit (všem) jedním metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

pohled: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

pořád: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в коле́се

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

provaz: táhnout za jeden provazде́йствовать заодно́ с кем

jeden, jedna, jedno: jedna radostотли́чно

ата́ка: první útok v hokeji пе́рвая ата́ка

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

вы́пить: vypít jedním douškemвы́пить за́лпом

карма́н: má jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nicпусто́й карма́н у кого

каса́ние: na jeden dotek в одно́ каса́ние

кры́ша: bydlet pod jednou střechou s kýmпод одно́й кры́шей с кем

мя́гкий: vagon první třídyмя́гкий ваго́н

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

пе́рвый: za prvéво-пе́рвых

по́мощь: poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

ра́зовый: na jedno použitíдля ра́зового по́льзования

скрипа́ч: první houslista, primárius též zástupce dirigentaпе́рвый скрипа́ч

слу́шать: jedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

су́точный: pronájem na jeden denсу́точная аре́нда

шаг: první krůčkyпе́рвые шаги́

взгляд: na první pohledс пе́рвого взгля́да

девя́тая: jedna devítinaодна́ девя́тая

крути́ться: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

кусо́к: rozdělil by se o poslední sousto, dal by první posledníгото́в отда́ть после́дний кусо́к

любо́вь: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

оди́н: Jeden za všechny všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

под: pod jednou střechuпод одно́й кры́шей

полтора́: jedna a půlполторы́

равно́: Je mi to jedno.Мне всё равно́.

раз: jednou týdněраз в неде́лю

с: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

сорт: první jakost, první třídaпе́рвый сорт

эта́ж: první patroвторо́й эта́ж

бе́лка: být v jednom kole, lítat jako hadr na holiверте́ться как бе́лка в колесе́

бузина́: jeden o koze, druhý o vozeв огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дька

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

два: raz dva, jedna dvě velice rychleв два счёта

е́хать: Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.

за́яц: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

ка́рта: přen. sázet na (jednu) kartu, riskovatста́вить на ка́рту что

край: přen. být jednou nohou v hroběбыть на кра́ю моги́лы

моги́ла: Je jednou nohou v hrobě.Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.

наро́чно: to by jeden nevymyslelнаро́чно не приду́маешь

нога́: jednou nohou v hroběодно́й ного́й в моги́ле

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

па́лец: moci spočítat koho/co na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть кого/что мо́жно

покро́й: Všichni jsou na jedno brdo.Они́ все на оди́н покро́й.

поросёнок: hovor. Ty čuně (jedno)!Поросёнок ты э́такий!

семь: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.

скри́пка: hrát první housle, přen. mít hlavní slovoигра́ть пе́рвую скри́пку

соро́ка: Jedna paní povídala.Соро́ка на хвосте́ принесла́.

ста́ться: Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.От сло́ва не ста́нется.

тепло́: Je mi to teď úplně jedno.Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.