Hlavní obsah

základní

Vyskytuje se v

číslovka: základní číslovkyколи́чественные числи́тельные

deska: výp. základní deskaматери́нская/систе́мная пла́та, матери́нка

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

jmění: ekon. základní jměníуста́вный капита́л

kámen: základní kámenкраеуго́льный ка́мень

tábor: sport. základní tábor horolezeckýба́зовый ла́герь

úkon: mat. základní početní úkonyпросты́е арифмети́ческие опера́ции

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

kapitál: počáteční/základní kapitál(перво)нача́льный/основно́й капита́л

sestava: sport. základní sestava týmuосновно́й/ста́ртовый соста́в

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

vybavení: motor. základní/doplňkové/standardní vybavení (auta)ба́зовая/дополни́тельная/станда́ртная комплекта́ция

ба́зовый: základní tábor horolezecký ба́зовый ла́герь

группово́й: základní skupina turnaje группово́й эта́п

коли́чественный: základní číslovky коли́чественные числи́тельные

матери́нский: základní deska матери́нская пла́та

недви́жимый: fixní/základní kapitál недви́жимый капита́л

образова́ние: základní vzděláníнача́льное образова́ние

обяза́тельный: základní vojenská službaобяза́тельная во́инская пови́нность

пла́та: základní deska, motherboard, mainboardматери́нская пла́та

числи́тельное: základní číslovkaколи́чественное числи́тельное

шко́ла: základní/střední školaнача́льная/сре́дняя шко́ла

соста́в: základní sestava основно́й соста́в

эта́п: základní skupina turnaje группово́й эта́п

základní: ekon. základní kapitálосновно́й капита́л