Hlavní obsah

konečný

Přídavné jméno

  1. (poslední) коне́чный, заключи́тельный, после́днийkonečná stanice metraконе́чная ста́нция метро́med. konečné stadium chorobyпосле́дняя ста́дия боле́зни
  2. (mající konec) коне́чный
  3. (definitivní) оконча́тельный, фина́льный, коне́чныйkonečné rozhodnutíоконча́тельное реше́ниеhist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са

Vyskytuje se v

nekonečný: mat. nekonečná množinaбесконе́чное мно́жество

platnost: s konečnou platnostíоконча́тельно

stanice: konečná staniceконе́чная остано́вка/ста́нция

verze: rukopisná/tištěná/konečná verzeрукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кция

vystupovat: Konečná, vystupovat!Коне́чная, про́сьба освободи́ть ваго́ны!

vyúčtování: konečné/roční vyúčtováníоконча́тельный/годово́й расчёт

бесконе́чный: periodické číslo, nekonečný zbytek při dělení бесконе́чная дробь

konečný: hist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са