Hlavní obsah

пе́рвый

Vyskytuje se v

возмо́жность: při první příležitostiпри пе́рвой возмо́жности

деся́тка: v první desítce (nejlepších)в пе́рвой деся́тке кто/что

за́мужем: (nebýt) žádný zelenáčне пе́рвый год за́мужем

ка́мень: Kdo bez viny ať hodí kamenem.Кто пе́рвый бро́сит ка́мень?

май: První máj, Svátek práceПе́рвое ма́я

пе́рвый: v první řadě, jako prvníпе́рвым де́лом

рука́: z první ruky, ze zdroje informace ap.из пе́рвых рук

уста́: z první ruky dozvědět se ap.из пе́рвых уст

ата́ка: první útok v hokeji пе́рвая ата́ка

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

о́чередь: v první řadě, předevšímв пе́рвую о́чередь

по́мощь: poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

раке́тка: nejlepší tenista/tenistka na světěпе́рвая раке́тка ми́ра

скрипа́ч: první houslista, primárius též zástupce dirigentaпе́рвый скрипа́ч

шаг: první krůčkyпе́рвые шаги́

эта́ж: přízemíпе́рвый эта́ж

апре́ль: aprílпе́рвое апре́ля

взгляд: na první pohledс пе́рвого взгля́да

любо́вь: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

полоса́: titulní stranaпе́рвая полоса́

предме́т: předmět denní potřeby, nezbytná věcпредме́т пе́рвой необходи́мости

раз: poprvé, v prvním případěв пе́рвый раз

с: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

сорт: první jakost, první třídaпе́рвый сорт

блин: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

волк: není to poprvé ani naposledне пе́рвая во́лку зима́

ком: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

скри́пка: hrát první housle, přen. mít hlavní slovoигра́ть пе́рвую скри́пку

apríl: Apríl!С пе́рвым апре́ля!, С днём дурака́!

čelo: být v čele závoduлиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́сто

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

dopolední: v dopoledních hodináchв пе́рвой полови́не дня, до обе́да

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

hod: Boží hod velikonočníпе́рвый день Па́схи

housle: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

hrubý: stav. hrubá omítkaпе́рвый (штукату́рный) намёт

chvíle: v první chvíliв пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нт

instance: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

jakost: první jakostпе́рвый сорт

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

máj: První májПе́рвое ма́я

naposled: poprvé a naposled(в) пе́рвый и (в) после́дний раз

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

pomoc: med. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

první: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

předmět: předměty denní potřebyпредме́ты пе́рвой необходи́мости

řada: v první řaděв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

soud: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

stupeň: med. popáleniny prvního stupněожо́г пе́рвой сте́пени

světový: hist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́

třetina: sport. první třetina v hokejiпе́рвый пери́од

třída: první třída kvalitaпе́рвый сорт

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

útočný: sport. první útočná řada hostíпе́рвая ата́ка госте́й

za: za prvéво-пе́рвых

začátek: na začátku, v začátcíchв нача́ле, в пе́рвых пора́х

dát se: dát se první ulicí vpravoповерну́ть в пе́рвую у́лицу напра́во

doběhnout: doběhnout prvníдобежа́ть пе́рвым

dopoledne: během dopoledneв тече́ние пе́рвой полови́ны дня

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

jednání: jednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тье

krůček: první krůčkyпе́рвые шажки́

literární: literární prvotinaпе́рвый литерату́рный о́пыт, про́ба пера́

místo: sport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

nezdařit se: První pokus se nezdařil.Пе́рвая попы́тка не удала́сь.

poločas: v prvním poločaseв пе́рвом та́йме

pololetní: pololetní vysvědčeníта́бель за пе́рвое полуго́дие

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

prvořadý: prvořadý úkolперве́йшая зада́ча

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

přízemí: Bydlíme v přízemí.Мы живём на пе́рвом этаже́.

uhodit: Uhodily první mrazy.Уда́рили пе́рвые моро́зы.

utnout: Utnuli ho po prvním slovu.Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.

zabouchnout se: zabouchnout se na první pohledвтре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́да

zápis: zápis do první třídyзачисле́ние в пе́рвый класс

desítka: dostat se do první desítky mezi nejlepšíпопа́сть в пе́рвую деся́тку

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

pohled: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

poprvé: Není to poprvé ani naposled.Не пе́рвая во́лку зима́.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.

vejít se: Nařezali mu, co se do něho vešlo.Всы́пали ему́ по пе́рвое число́.

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledвлюби́ться в кого с пе́рвого взгля́да

žito: Seřezali ho jako žito.Ему́ всы́пали по пе́рвое число́.