Hlavní obsah

по́мощь

Podstatné jméno, rod ženský

  • pomocоказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomocско́рая по́мощьzáchranná služba, pohotovostпротяну́ть ру́ку по́мощиpodat pomocnou ruku

Podstatné jméno, rod ženský

  1. материа́льная по́мощь materiální pomoc
  2. с по́мощью кого/чего za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu
  3. при по́мощи кого/чего (s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemu

Vyskytuje se v

по́мощь: materiální pomocматериа́льная по́мощь

медици́нский: rychlá lékařská pomocско́рая медици́нская по́мощь

неотло́жный: pohotovostní lékařská službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

ско́рый: záchranka, rychlá zdravotnická pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

в: na pomocв по́мощь

звать: volat o pomocзвать на по́мощь

оказа́ть: poskytnout pomocоказа́ть по́мощь

отказа́ть: odmítnout pomocотказа́ть в по́мощи

прибе́гнуть: obrátit se na koho (s prosbou o pomoc)прибе́гнуть к по́мощи кого

humanitární: humanitární pomocгуманита́рная по́мощь

nabídnout: nabídnout pomocпредложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́

péče: preventivní péčeлече́бно-профилакти́ческая по́мощь

podpora: sociální podporaсоциа́льное посо́бие, социа́льная по́мощь

pomoc: s pomocí koho/čehoс по́мощью, при по́мощи кого/чего

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

služba: lékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

ambulance: zavolat ambulanciвы́звать ско́рую (по́мощь)

konvoj: konvoj s humanitární pomocíконво́й с гуманита́рной по́мощью

křik: křik o pomocкрик о по́мощи

materiální: poskytnout materiální pomocоказа́ть материа́льную по́мощь

nechat: nechat koho bez pomociоста́вить кого без по́мощи

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

počítat: počítat s pomocíрассчи́тывать на по́мощь

poděkovat: poděkovat se za pomocотказа́ться от по́мощи

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

poskytovat: poskytovat pomocока́зывать по́мощь

potřebovat: Potřebuji vaši pomoc.Мне нужна́ ва́ша по́мощь.

přijít: Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.

přivolat: přivolat pomocпризва́ть на по́мощь

sanitní: sanitní vozidloмаши́на ско́рой по́мощи

sousedský: sousedská pomocсосе́дская по́мощь

volání: volání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

volat: volat o pomocзвать на по́мощь

záchranný: záchranná staniceста́нция ско́рой по́мощи

zavolat: zavolat o pomocвы́звать на по́мощь

žádat: žádat o pomocпроси́ть о по́мощи

pomocný: podat komu pomocnou rukuпротяну́ть кому ру́ку по́мощи

каре́та: ambulance, sanitkaкаре́та ско́рой по́мощи