Hlavní obsah

geraten

Slovesogerät, ie, i. a

  1. dostat se, ocitnout se na scestí ap.in eine unbekannte Gegend geratendostat se do neznámé krajiny
  2. hovor.an j-n/etw. narazit, natrefit na koho/co
  3. in etw. Akk dostat se, upadnout do čeho do potíží ap.in Gefahr geratendostat se do nebezpečíin Vergessenheit geratenupadnout v zapomněníin Verlegenheit geratenupadnout do rozpakůin Brand geratenvznítit se, vzplanout
  4. dařit se, prospívat
  5. (po)dařit se, povést se oběd ap.Unter ihren Händen gerät alles.Jí se daří vše.
  6. nach j-m podobat se komu, vyvést se, vydařit se po komSie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

Vyskytuje se v

Enge: dostat se do úzkýchin die Enge geraten

Gedränge: dostat se s čím do časového presu/časové tísněmit etw. ins Gedränge kommen/geraten

geraten: být bez sebeaußer sich geraten

Gerede: přijít/dostat se do řečíins Gerede kommen/geraten

Glatteis: dostat se na tenký ledaufs Glatteis geraten

Gleis: vyjít ze zajetých kolejíaus dem Gleis kommen/geraten

Hintertreffen: dostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.ins Hintertreffen geraten/kommen

Rat: poradit se s kýmj-n zu Rate ziehen

Sackgasse: dostat se do slepé uličkyin eine Sackgasse geraten

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

unrecht: (na)trefit na toho nepravého/tu nepravouan den Unrechten/die Unrechte geraten

Verruf: získat špatnou pověstin Verruf kommen/geraten

Zwielicht: dostat se do pochybného/špatného světlains Zwielicht geraten

Abweg: dostat se na scestíauf Abwege kommen/geraten

geben: dát radu komuj-m einen Rat geben

halten: poradit se s kýmkniž. mit j-m Rat halten

kaufen: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

stunden: povolit komu odklad splátkyj-m eine Rate stunden

Wut: rozzuřit sein Wut kommen/geraten

Zweck: přístroj pro lékařské účelyein Gerät für medizinische Zwecke

Zweifel: začít pochybovatin Zweifel geraten

Atem: ztěžka dýchat, sotva popadat dechaußer Atem geraten

Brand: vznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.in Brand geraten

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

durchfließen: Přístroj je pod proudem.Der Strom durchfließt das Gerät.

erbitten: vyprosit si čí raduj-s Rat erbitten

ernst: dostat se do vážné situacein eine ernste Situation geraten

Falle: ocitnout se v pastiin eine Falle geraten

folgen: uposlechnout čí raduj-s Rat folgen

fragen: požádat koho o raduj-n um Rat fragen

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

Gefahr: ocitnout se v nebezpečíin Gefahr geraten/kommen

Gerät: obsluhovat přístrojein Gerät bedienen

Gesetz: dostat se do konfliktu se zákonemmit dem Gesetz in Konflikt kommen/geraten

mies: upadnout do špatné náladyin miese Laune geraten

Rate: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

raten: Co mi radíš?Was rätst du mir?

schwanken: Znejistěl., (Za)Váhal.Er geriet ins Schwanken.

Schwierigkeit: dostat se do potíží/problémůin Schwierigkeiten geraten

Sturm: dostat se do bouřkyin Sturm geraten

Vergessenheit: upadnout v zapomněníin Vergessenheit geraten/kommen

Verzug: dostat se s čím do skluzumit etw. in Verzug geraten

wenden: Obrátil jsem se na svou sestru o radu.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmmit j-m in Konflikt geraten

potíž: dostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dostat se: Jak se sem dostal?Wie ist er hierher geraten?

Bahn: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

koupit: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

ledovka: Auto dostalo na ledovce smyk.Das Auto geriet auf dem Glatteis ins Schleudern.

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

moudrý: moudrá radaweiser Rat

nešikovný: nešikovný nástrojein unhandliches Gerät

ocitnout se: octnout se v nebezpečíin Gefahr geraten

ovládaný: dálkově ovládaný přístrojferngesteuertes Gerät

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přesný: přesný přístrojein exaktes Gerät

přibalit: přibalit k přístroji návoddem Gerät eine Anweisung beipacken

přibrat: přibrat koho na poraduj-n zu Rate ziehen

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rada: zvolit radueinen Rat wählen

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

rvačka: dát se do rvačky s kýmin eine Prügelei mit j-m geraten

splátka: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

spletitý: dostat se do spletité situacein eine verwickelte Situation geraten

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

tentokrát: Tentokrát ti neporadím.Ich rate dir dieses Mal nicht.

tíseň: ocitnout se v tísniin Bedrängnis geraten

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

vydařený: vydařená sklizeňgut geratene Ernte

vydařit se: Koláč se vydařil.Der Kuchen ist gut geraten.

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

zabřednout: zabřednout do dluhůin Schulden geraten

zajetí: dostat se do zajetíin Gefangenschaft geraten

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

zlost: dostat zlost na kohoin Zorn auf/über j-n geraten

zoufalství: propadnout zoufalstvíin Verzweiflung geraten

ztráta: dostat se do ztrátyin Verlust geraten

zvrhnout se: Syn se na vojně zvrhl.Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.

bludný: dostat se do bludného kruhuin einen Teufelskreis geraten

bod: přen. uvíznout na mrtvém boděin eine Sackgasse geraten

déšť: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe geraten

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

husa: Dočkej času jako husa klasu.Kommt Zeit, kommt Rat.

kolej: vybočit z kolejíaus dem Gleis geraten/kommen

led: dostat se na tenký ledaufs Glatteis geraten

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

šikmý: dostat se/sklouznout na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

ulička: dostat se do slepé uličkyin eine Sackgasse geraten

večer: Ráno moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht.

vjet: přen. vjet si do vlasůsich in die Haare geraten