Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtuzweimaldvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

Vyskytuje se v

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dva, dvě: dvě stězweihundert

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

pobízet: Nenechal se dvakrát pobízet.Er ließ sich nicht zweimal auffordern.

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

šířka: Měří to dva metry na šířku.Es misst zwei Meter in der Breite.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

týden: dvakrát za týdenzweimal pro Woche

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyhořet: Už jsme dvakrát vyhořeli.Wir sind schon zweimal abgebrannt.

vytisknout: Vytiskni mi tu stránku dvakrát.Druck mir die Seite zweimal aus.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

záchranář: Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oba, obě: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

oko: přimhouřit obě očibeide Augen zudrücken

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

zamhouřit: zamhouřit obě očibeide Augen zudrücken

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

doppelt: doppelt so oftdvakrát tak často

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

ein, eine, ein: einer der beidenjeden z (těch) dvou

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

in: in zwei Wochenza dva týdny

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě