Hlavní obsah

putting [ˈpʊtɪŋ]

Vyskytuje se v

brave: tvářit se statečně, nedat na sobě nic znátput on a brave face

cart: vzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceněput the cart before the horse

death: popravitput to death

effect: uskutečnit, realizovat, uvést do praxe coput sth into effect

egg: sázet všechno na jednoho koněput all one's eggs in one basket

end: ukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemuput an end to sth

evil: odkládat nepříjemné záležitosti donekonečnabe putting off the evil day

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

forward: posunout hodiny dopředu na pozdější časput a clock forward

hard: mít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout cobe hard put to do sth

harm: být ohrožen, být vystaven nebezpečíbe (put) in harm's way

hold: dát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.put sb on hold

joint: dotknout se, urazit koho ponížením ap.to put sb's nose out of joint

make: zkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálněput the make on sb

mildly: mírně řečenoto put it mildly

money: přispět penězi místo pouhého mluveníput one's money where one's mouth is

pedestal: postavit na piedestal koho otevřeně obdivovatput sb on a pedestal

place: usadit koho, setřít, srazit kohoput sb in his place

put: napálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.put one over on sb

put across, put over: přesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijatoput sth across/over

put aside: nevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat coput sth aside

put back: odložit, posunout na později událostput sth back

put before: sth řadit co před co, upřednostňovat co před čímput sth before

put behind: přenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.put sth behind one

put down as: sth považovat, brát koho za koho/coput sb down as

put down for: sth zapsat koho kam, do čehoput sb down for

put down to: sth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu coput sth down to

put off: till sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.put sth off

put on: přibrat (na váze), ztloustnoutput on (weight)

put onto: sth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.put sb onto

put out: obtěžovat koho svými požadavky ap.put sb out

put past: Řekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělatI wouldn't put it past sb

put through: sth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.put sb through

put up: ubytovat koho kdeput sb up

put up to: sth navádět, navést, nabádat koho k čemuput sb up to

right: napravit coput sth right

short: nuceně zkrátit pracovní dobu komuput sb on short time

side: odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmuput sth to one side

signature: podepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem coput one's signature to sth

stay: zůstat kde na místěstay put swh

stop: zarazit co, učinit přítrž čemuput a stop to sth

test: podrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnostiput sth to the test

wringer: dát pořádně zabrat komuput sb through the wringer

act: hrát divadýlko, předstírathovor. put on an act

arm: obejmout kohoput one's arms round sb

auction: dát do dražbyput up for auction

back: přetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější časput the watch/clock back

bandage: obvázat coput a bandage on/round sth

bite: říct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o coAmE, hovor. put the bite on sb for sth

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

brake: zarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.put a brake on sth

bridle: nasadit čemu uzdu, nauzdit coput a bridle on sth

curse: proklít koho/coput a curse on sb/sth

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

danger: vystavit koho nebezpečí, ohrozit kohoput sb in danger

dent: ubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čehomake/put a dent in sth

deposit: složit zálohu na coput down a deposit on sth

display: vystavit co sbírku ap.put sth on display

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

duty: postavit koho mimo službutake/put sb off duty

ease: uklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro kohoput sb at sb's ease

equal: umožnit rovné výchozí podmínky komuput sb on an equal footing

fat: ztloustnoutput on fat

flight: přimět koho k útěku, zahnat na útěkput sb to flight

handcuff: nasadit komu poutaput handcuffs on sb

hole: udělat díru do čehoput a hole in sth

ignition: vsunout klíč do zapalováníput the key in the ignition

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

kettle: postavit vodu na čaj ap.put the kettle on

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

make-up: (na)líčit seput on one's make-up

monetary: finančně ohodnotit/vyčíslit coplace/put a monetary value on sth

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion

music: zhudebnit coput sth to music

off-balance: i přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit kohoput/throw/knock sb off balance

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

option: kupní/prodejní opce, opční koupě/prodejekon. call/put option

order: dát co do pořádku, porovnat coput sth in order

out: vypnout, zhasnout světlo ap.put out

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

prison: uvěznit, zavřít, poslat do vězení kohoput sb in prison

probation: odsoudit koho k podmíněnému trestuput sb on probation

all: dát do čeho všechno/všechny sílygive/put one's all into sth

bota: obout si botyput on one's shoes

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

dražba: dát co do dražbyput sth up for auction

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

embargo: uvalit embargo na coimpose/put an embargo on/against sth, embargo sth

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

konečně: No konečně!Well at last!, no to je dost Put the flags out!

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

koule: sport. vrh koulíshot-put

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nabrat: nabrat na vázeput on/gain weight

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

náprava: zjednat nápravu čehorectify sth, put sth right

natřít: natřít se čím krémem ap.put on sth, smear osf with sth

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

navrch: položit co navrch čehoput sth on the top of sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sth

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

obava: rozptýlit obavydispel fears, put fears to rest

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

odpor: klást odporoffer/put up resistance

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

položit: položit sluchátko telefonuput down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring off

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

pouto: dát komu poutahandcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sb

povléct: povléct postelput sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

program: zařadit co do programuput sth on the programme/jednání ap. agenda

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

přednést: přednést návrhput forth a proposal

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

do: Dej to do tašky.Put it in the bag.

dosadit: dosadit koho na trůnenthrone sb, put sb on the throne

kalhoty: obléci si kalhotyput on one's trousers

kapat: kapat (si) kapky do očíput drops into one's eyes

klást: klást důraz na coput emphasis on sth

lednice: Dej to do lednice.Put it in the fridge.

mříž: poslat koho za mřížeput sb behind bars

nalepit: nalepit známku na obálkustamp the envelope, put a stamp on the envelope

nasadit: nasadit si čočkyput in contact lenses

nazout (si): Nazul si boty.He put on his shoes.

nocleh: poskytnout komu noclehput sb up (for the night), ubytovat accommodate sb

obléct: obléct si košiliput on one's shirt

odložit: Odložte tužky.Put your pencils down.

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.