Hlavní obsah

putting [ˈpʊtɪŋ]

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

death: put to deathpopravit

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné (záležitosti) donekonečna

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

forward: put a clock forwardposunout hodiny dopředu na pozdější čas

hard: be hard put to do sthmít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout co

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

hold: put sth on holdnechat co na později, odložit, dát k ledu co

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

mildly: to put it mildlymírně řečeno

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

pedestal: put sb on a pedestalpostavit na piedestal koho otevřeně obdivovat

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

put: put one over on sbnapálit, dostat, převézt koho

put: put it to sbtvrdit, říct komu co výzva k vyvrácení, popření ap.

put: put togetherdohromady, celkem sečteno

put across, put over: put sth acrosspřesvědčivě sdělit, (jasně) vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

put aside: put sth asidenevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat co

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put back: put sth backdát zpátky co jak bylo dříve

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

put off: put sth offtill sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.

put off: put sb offodbýt koho odkladem na jindy

put off: put sb offsth odradit koho od čeho

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

put on: put sth onsth zvýšit cenu čeho o kolik, zdražit co o kolik

put on: put sb on (the phone)předat koho po telefonu, dát koho k telefonu

put onto: put sb ontosth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.

put out: put sb outobtěžovat koho svými požadavky ap.

put out: put sth outvyhodit si co kloub ap.

put out: put sb/sth outof sth vyřadit odkud z fungování ap.

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put through: put sth throughsth prohnat co čím přístrojem, podrobit co čemu mechanickému procesu, schvalování ap., dát k projednání oficiální organizaci ap.

put up: put sb upubytovat koho kde

put up to: put sb up tosth navádět, navést, nabádat koho k čemu

right: put sth rightnapravit co

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

signature: put one's signature to sthpodepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem co

stay: stay put swhzůstat kde na místě

stop: put a stop to sthzarazit co, učinit přítrž čemu

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

arm: put one's arms round sbobejmout koho

auction: put up for auctiondát do dražby

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

bandage: put a bandage on/round sthobvázat co

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

ceiling: put a ceiling on sthzastropit co mzdy, ceny ap.

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

curse: put a curse on sb/sthproklít koho/co

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

custody: commit sb to custody, put sb in custodyuvalit vazbu na koho

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

debt: put sb in(to) debtzadlužit koho, dostat koho do dluhů

dent: make/put a dent in sthubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čeho

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

ease: put sb at (sb's) easeuklidnit, uvolnit koho, navodit pohodu u koho

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

expense: put sb to expensezpůsobit komu výdaje

fat: put on/gain fatztloustnout

flight: put sb to flightpřimět koho k útěku, zahnat na útěk

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

harm: put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: be put in harm's waybýt vystaven nebezpečí

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lead: put the dog on the leadpsa na vodítko