Hlavní obsah

putting [ˈpʊtɪŋ]

Vyskytuje se v

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

death: put to deathpopravit

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

forward: put a clock forwardposunout hodiny dopředu na pozdější čas

hard: be hard put to do sthmít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout co

harm: be (put) in harm's waybýt ohrožen, být vystaven nebezpečí

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

mildly: to put it mildlymírně řečeno

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

pedestal: put sb on a pedestalpostavit na piedestal koho otevřeně obdivovat

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

put aside: put sth asidenevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat co

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

put off: put sth offtill sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

put onto: put sb ontosth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.

put out: put sb outobtěžovat koho svými požadavky ap.

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělat

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put up: put sb upubytovat koho kde

put up to: put sb up tosth navádět, navést, nabádat koho k čemu

right: put sth rightnapravit co

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

signature: put one's signature to sthpodepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem co

stay: stay put swhzůstat kde na místě

stop: put a stop to sthzarazit co, učinit přítrž čemu

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

arm: put one's arms round sbobejmout koho

auction: put up for auctiondát do dražby

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

bandage: put a bandage on/round sthobvázat co

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

curse: put a curse on sb/sthproklít koho/co

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

dent: make/put a dent in sthubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čeho

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

ease: put sb at sb's easeuklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro koho

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

fat: put on fatztloustnout

flight: put sb to flightpřimět koho k útěku, zahnat na útěk

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

make-up: put on one's make-up(na)líčit se

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

music: put sth to musiczhudebnit co

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

out: put outvypnout, zhasnout světlo ap.

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

prison: put sb in prisonuvěznit, zavřít, poslat do vězení koho

probation: put sb on probationodsoudit koho k podmíněnému trestu

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly