Hlavní obsah

by

  • wouldChtěl bych...I would like...Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...Mohl by...He could..., (potenciálně) He might...Šel/Byl bych...I would go/be...Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

Vyskytuje se v

ne: ne že by(it's) not that se záporem

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

jako: jako byas if

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

vypadat: vypadat jako bylook as if

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

chtít: Chtěl bych ...I would like (to) ...

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

líbit: To bych si dal líbit.I could get used to it/that.

místo: Na tvém místě bych ...If I were you I would ...

mít: Měl bys(te) počkat.You should wait.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

nerad: Nerad bych ...I wouldn't like to ...

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

odvézt: Odvezl bys mě na nádraží?Could you take me to the station?

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

rád: Rád bych...I'd like to ...

radit: Co byste radil?What would you suggest?

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

říct: Neřekl bych.I wouldn't say so.

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

: Už bys měl jít.You should go now.

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Could you take a picture of us?

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vysvětlit: Mohl bys(te) mi to vysvětlit?Could you explain it to me?

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know/I wonder if...

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

zopakovat: Mohl byste to zopakovat?Could you repeat that?

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quick

by: Chtěl bych...I would like...

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

analogy: by analogyanalogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.

birth: by birthrodem, původem

bit: bit by bitkousek po kousku, postupně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

chance: by chancenáhodou

comparison: in comparison with/to sth, by comparison with sthve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemu

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

courtesy: (by) courtesy of sb/sths laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

default: by defaultautomaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačně

definition: by definitionze své podstaty, z povahy věci

degree: by degreespostupně, pomalu, poznenáhlu

dint: by dint of sthpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

far: by farzdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.

flash: flash past/bymihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.

follow: followed bynásledován, hned před čím v žebříčku ap.

force: by force of sthprostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hand: by handručně

hard: hard bytěsně u, hned vedle

have: have sb by sthdržet koho za co aby ho přinutil k něčemu

heart: by heartzpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se

implication: by implicationv důsledku toho, tím pádem, nepřímo

judge: judging by sthsoudě podle čeho

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

law: by lawpodle zákona, ze zákona

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

name: by namejménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

one: one by onejeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednou

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

proxy: by proxyv zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.

reason: by reason of sthz důvodu čeho, kvůli čemu

reputation: by reputationpodle toho, co se říká, z doslechu

repute: by reputez doslechu znát ap.

return: by return (of post)obratem pošty

right: by rightssprávně jak by to mělo být

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

score: by the scoreve velkém počtu

accident: by accident(jen) náhodou

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.

addition: by addition of sthpřidáním čeho

advise: komu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat cosb is advised to do sth

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

bus: go by/take a busjet autobusem

chart: sloupcový diagrambar chart

graf: sloupcový grafbar AmE graph/chart/BrE diagram

sloupcový: sloupcový grafbar chart