Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditforce sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadloforce upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

g: G(-force)přetížení

hand: force sb's handpřimět koho jednat (předčasně), přen. tlačit na koho

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské

alien: voj. alien forcescizí síly

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

demonic: demonic forcesďábelské síly

entry: force an entryvniknout násilím kam

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

forced: práv. forced entrynásilné vniknutí

force on, force upon: force osf (up)on sbvnutit se komu i sexuálně ap.

ground: ground forcespozemní vojsko

habit: force of habitsíla zvyku

habit: (just) by force of habitjen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

occupation: occupation forcesokupační vojsko

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

opposing: opposing forceprotisíla, protiváha

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

rebel: rebel forcespovstalecké síly

resort: without resort to forcebez použití násilí

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

security: security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

královský: královské letectvoRoyal Air Force

letectvo: královské letectvo britskéRoyal Air Force, zkr. RAF

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

násilí: zmocnit se čeho násilímseize/take sth by force

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

platnost: být v platnostibe in force, be effective

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

policejní: policejní sborpolice force, BrE lokální constabulary

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

sbor: policejní sborpolice force

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational force

síla: síla zvykuforce of habit

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

síla: voj. vojenské sílymilitary forces

soukat: soukat do sebe jídlo ap.force down

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

zvláštní: voj. zvláštní jednotkyspecial forces

zvyk: síla zvykuforce of habit

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

muset: Museli přistát.They were forced to land.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

přinutit: Byli jsme přinuceni ...We were forced/made/compelled to ...

síla: temné sílydark forces

síla: síla větrustrength of the wind, wind force

užít: užít násilíuse force

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

vytlačit: Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.The driver almost ran/forced me off the road!

zmocnit se: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

koleno: lámat to přes koleno záležitost ap.force the issue