Hlavní obsah

putting [ˈpʊtɪŋ]

Vyskytuje se v

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

death: put to deathpopravit

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

forward: put a clock forwardposunout hodiny dopředu na pozdější čas

hard: be hard put to do sthmít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout co

harm: be (put) in harm's waybýt ohrožen, být vystaven nebezpečí

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

mildly: to put it mildlymírně řečeno

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

pedestal: put sb on a pedestalpostavit na piedestal koho otevřeně obdivovat

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

put aside: put sth asidenevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat co

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

put off: put sth offtill sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

put onto: put sb ontosth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.

put out: put sb outobtěžovat koho svými požadavky ap.

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělat

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put up: put sb upubytovat koho kde

put up to: put sb up tosth navádět, navést, nabádat koho k čemu

right: put sth rightnapravit co

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

signature: put one's signature to sthpodepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem co

stay: stay put swhzůstat kde na místě

stop: put a stop to sthzarazit co, učinit přítrž čemu

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

arm: put one's arms round sbobejmout koho

auction: put up for auctiondát do dražby

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

bandage: put a bandage on/round sthobvázat co

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

curse: put a curse on sb/sthproklít koho/co

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

dent: make/put a dent in sthubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čeho

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

ease: put sb at sb's easeuklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro koho

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

fat: put on fatztloustnout

flight: put sb to flightpřimět koho k útěku, zahnat na útěk

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

make-up: put on one's make-up(na)líčit se

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

music: put sth to musiczhudebnit co

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

out: put outvypnout, zhasnout světlo ap.

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

prison: put sb in prisonuvěznit, zavřít, poslat do vězení koho

probation: put sb on probationodsoudit koho k podmíněnému trestu

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

bota: put on one's shoesobout si boty

dát: put sth in order, spor ap. settle sthdát do pořádku

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

dražba: put sth up for auctiondát co do dražby

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

důraz: lay/put stress/emphasis on sthklást důraz na co

embargo: impose/put an embargo on/against sth, embargo sthuvalit embargo na co

hlasovat: put sth to the votenechat hlasovat o čem

konečně: Well at last!, no to je dost Put the flags out!No konečně!

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

koule: shot-putsport. vrh koulí

míra: disconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych outvyvést z míry

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

náhubek: muzzle the dog, put the muzzle on the dogdát psovi náhubek

náprava: rectify sth, put sth rightzjednat nápravu čeho

natřít: put on sth, smear osf with sthnatřít se čím krémem ap.

návrh: put forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbpředložit návrh komu

navrch: put sth on the top of sthpoložit co navrch čeho

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

obava: dispel fears, put fears to restrozptýlit obavy

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

odpor: offer/put up resistanceklást odpor

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

položit: put down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring offpoložit sluchátko telefonu

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

pouto: handcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sbdát komu pouta

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

praxe: put sth into practicezavést co do praxe

program: put sth on the programme/jednání ap. agendazařadit co do programu

provoz: put sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sthuvést co do provozu

přednést: put forth a proposalpřednést návrh

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

přísaha: swear sb in, put sb under oathvzít koho pod přísahu

razítko: put a stamp on sth, stamp sthdát razítko na co, opatřit co razítkem

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

čaj: put the kettle on (for tea)postavit na čaj

dieta: Doctor put me on a diet.Doktor mi nařídil dietu.

do: Put it in the bag.Dej to do tašky.

dosadit: enthrone sb, put sb on the thronedosadit koho na trůn

kalhoty: put on one's trousersobléci si kalhoty

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

klást: put emphasis on sthklást důraz na co

lednice: Put it in the fridge.Dej to do lednice.

mříž: put sb behind barsposlat koho za mříže

nalepit: stamp the envelope, put a stamp on the envelopenalepit známku na obálku

nasadit: put in contact lensesnasadit si čočky

nazout (si): He put on his shoes.Nazul si boty.

nocleh: put sb up (for the night), ubytovat accommodate sbposkytnout komu nocleh

obléct: put on one's shirtobléct si košili

odložit: Put your pencils down.Odložte tužky.

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.