Hlavní obsah

mores [ˈmɔːreɪz]

Vyskytuje se v

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

like: more likespíš, lépe řečeno

more: more thanvíce než, přes kolik

than: more/less thanvíce/méně než co

all: all the more sotím spíš(e)

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

cheaply: more cheaplylevněji

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

no: No more diseases.Už žádné nemoci.

precise: Can you be more precise?Můžete být přesnější/konkrétnější?

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

specific: Could you be more specific?Mohl bys(te) to upřesnit?, Můžete být konkrétnější?

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

co: more and more, increasinglyčím dál více

jednou: once again/moreještě jednou

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

méně: more or lessvíce či méně

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

nikdy: never again, no morenikdy více

přesně: to be more precisepřesněji řečeno

spíš: all the more sotím spíš

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

trochu: a bit moretrochu víc

: not any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no moreuž ne

víc: much moremnohem víc

všechen, všechna, všechno: more than anything elsenade vše(chno) víc než cokoli

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

zpříjemnění: to make it more pleasantpro zpříjemnění

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

drahý: (much) more expensive(mnohem) dražší

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

jindy: more than evervíce než kdy jindy

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

něco: a bit moreo něco víc

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.

přidat: help osf to/have some more souppřidat si polévku

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

složitý: much more complicatedmnohem složitější

snést: I can't take it any more.Já už to nesnesu.

spolehlivý: more reliablespolehlivější

tolerantní: He should be more tolerant.Měl by být tolerantnější.

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

upřesnění: just to be more specific/accurate...jen pro upřesnění...

vydržet: I can't stand/take it any longer/more.Už to nevydržím.

vytvořit: More suitable conditions have been created.Byly vytvořeny vhodnější podmínky.

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

dál: more and morečím dál více

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

vaz: Break a leg!, hodně štěstí Good luck!, BrE jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!

zlomit: Good luck!, herci před vystoupením ap. Break a leg!, jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!

život: liven sth up a bit, put more life into sthvnést do čeho trochu života