Hlavní obsah

stellen

Sloveso

 1. sich stellen postavit se k oknu ap.sich an die Tafel stellenpostavit se k tabuliStell dich in die Reihe!Postav se do řady!sich auf die Zehenspitzen stellenpostavit se na špičky
 2. postavit, stavět, dát nádobí na stůl ap.Er hat den Tisch in die Ecke gestellt.Postavil stůl do rohu.
 3. klást pasti ap.
 4. nastavit, naříditeine Uhr stellennařídit hodiny
 5. poskytnout, dát k dispozici
 6. sich stellen dělat (se), hrátsich krank stellendělat nemocného, simulovat
 7. etw. Akk kalt stellen dát co vychladit
 8. zastavit, zadržet
 9. sich stellen přiznat se, jít se udat dobrovolně na policii
 10. sich stellen narukovat (na vojnu)
 11. sich stellen j-m/etw. postavit se komu/čemu
 12. sich stellen zastávat stanovisko
 13. sestavit, stanovit
 14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu slovesj-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se kohoeine Diagnose stellenstanovit diagnózuj-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozicij-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

Vyskytuje se v

Bein: j-m ein Bein stellennastavit komu nohu

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Hinterbein: sich auf die Hinterbeine stellenstavět se na zadní

Kopf: etw. Akk auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

Probe: j-n/etw. auf die Probe stellenpodrobit zkoušce, zkoušet koho/co

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Senkel: j-n in den Senkel stellenpostavit do latě koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

stellen: sich stellenpostavit se k oknu ap.

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Antrag: Antrag auf Scheidung stellenpodat žádost o rozvod

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

Diagnose: eine Diagnose stellenstanovit diagnózu

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

Prognose: eine Prognose stellenstanovit prognózu

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

Ständer: das Fahrrad in den Ständer stellenpostavit kolo do stojanu

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

taub: sich taub stellendělat hluchého

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.