Hlavní obsah

eigen

Vyskytuje se v

Faust: auf eigene Faustna vlastní pěst

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Gefahr: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí/riziko

Herr: sein eigener Herr seinbýt svým (vlastním) pánem

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko

Leib: etw. Akk am eigenen Leib erfahrenzažít co na vlastní kůži

Saft: j-n im eigenen Saft schmoren (lassen)(nechat) koho dusit ve vlastní šťávě

Schaden: j-s eigener Schaden seinbýt čí (vlastní) škoda

stehen: auf eigenen Füßen/Beinen stehenstát na vlastních nohách

Tasche: sich Dat die eigenen Taschen füllennamastit si kapsu

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

Initiative: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dreck: Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!Starejte se o své (věci)!

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

erfahren: Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.Zažila jsem to na vlastní kůži.

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

Name: im eigenen Namenvlastním jménem

rotieren: um die eigene Achse rotierenotáčet se kolem vlastní osy

Sache: in eigener Sacheve vlastním zájmu

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

Schuld: aus eigener Schuldvlastní vinou

Sohn: ein leiblicher/eigener/natürlicher Sohnvlastní syn

Verantwortung: in eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnost

fangen: sich in der eigenen Schlinge fangenchytit se do vlastní pasti

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.

cit: eigene Gefühle vor j-m verbergenskrývat své city před kým

vlastní: aus eigener Schuldvlastní vinou

donést: sich eigenes Werkzeug mitbringendonést si vlastní náčiní

filozofie: in seiner eigenen Philosophie schwankenzakolísat ve své filozofii

iniciativa: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

kolem: sich um seine eigene Achse drehenotáčet se kolem své osy

matka: eigene/alleinerziehende/werdende Muttervlastní/svobodná/nastávající matka

mít: eine eigene Wohnung besitzenmít vlastní byt

nebezpečí: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí

nutit: j-m eigene Ansichten aufdrängennutit komu své názory

odpovědnost: etw. auf eigene Verantwortung machendělat co na vlastní odpovědnost

osobitý: j-s eigenen Stil nachmachennapodobovat osobitý styl koho

ožebračit: eigene Familie ruinierenožebračit vlastní rodinu

podusit: Fleisch im eigenen Saft anschmorenpodusit maso ve vlastní šťávě

post: die eigene Stellung festigenupevnit si svůj post

přesvědčit se: sich von etw. mit eigenen Augen überzeugenpřesvědčit se o čem na vlastní oči

přičinění: aus eigener Kraftvlastním přičiněním

půle: in der eigenen Spielhälfte spielenhrát na vlastní půli hřiště

režie: auf eigene Kostenve vlastní režii

ruka: mit eigener Hand unterschreibenpodepsat se vlastní rukou

řada: Säuberung in den eigenen Reihenčistka ve vlastních řadách

slovo: etw. mit eigenen Worten schildernvylíčit co vlastními slovy

úsudek: kein eigenes Urteil habennemít vlastní úsudek

utvořit: sich seine eigene Meinung bildenutvořit si vlastní názor

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti

cesta: seine eigenen Wege gehenjít každý svou vlastní cestou

mastit: sich in die eigene Tasche wirtschaftenexpr. mastit si kapsu

náklad: etw. auf eigene Kosten kaufenkoupit co na vlastní náklady

noha: sich auf eigene Füße stellenpostavit se na vlastní nohy

pán: sein eigener Herr seinbýt svým vlastním pánem

pěst: etw. auf eigene Faust tunudělat co na vlastní pěst

postavit se: sich auf eigene Füße stellenpostavit se na vlastní nohy

říkat: Das kannst du nicht dein eigen nennen.hovor. Neříká ti to tady pane.

síť: sich im eigenen Netz verstrickenchytit se do vlastní sítě

triko: etw. auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít si co na triko

ucho: etw. mit eigenen Ohren hörenslyšet co na vlastní uši

zamést: vor eigener Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou