Hlavní obsah

unters

Vyskytuje se v

Arm: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

Auge: mezi čtyřma očima hovořit ap.unter vier Augen

bekommen: získat pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter die Füße bekommen

Besen: žít na psí knížkuunter dem Besen getraut sein

Boden: mít pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter den Füßen haben

Dach: dostat co pod střechu úspěšně dokončitetw. Akk unter Dach und Fach bringen

Erde: přivést koho do hrobuj-n unter die Erde bringen

Gefrierpunkt: Nálada klesla pod bod mrazu.Die Stimmung sank unter den Gefrierpunkt.

Haube: být pod čepcemunter der Haube sein

Hinweis: s upozorněním na counter Hinweis auf etw. Akk

Kanone: mizerný, pod úroveň, na houbyunter aller Kanone

kein, keine: za žádných okolností, v žádném případěunter keinen Umständen

Lupe: posvítit si na koho/coj-n/etw. unter die Lupe nehmen

Mensch: (vy)jít (si) mezi lidiunter Menschen gehen

Pantoffel: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Schlag: rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

Schloss: pod zámkem/zámekunter Schloss und Riegel

Sohle: koho pálí půda pod nohamaj-m brennt es unter den Sohlen

stehen: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Strich: sečteno (a) podtrženounter dem Strich

Teppich: zamést co pod koberec ututlatetw. Akk unter den Teppich kehren

unter: v týdnu, během týdne, v průběhu týdne ne o víkenduunter der Woche

verlieren: ztrácet půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

vier: mezi čtyřma očima pohovořit siunter vier Augen

Androhung: pod pohrůžkou násilíunter Androhung von Gewalt

Haar: holit si chlupy na nohou/v podpažísich (die) Haare an den Beinen/unter den Achseln rasieren

Himmel: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

Kommando: být pod velením kohounter j-s Kommando stehen

kommen: Dostal se pod auto.Er kam unters Auto.

Kontrolle: držet koho/co pod kontrolouj-n/etw. unter Kontrolle halten

Laune: trpět náladami kohounter j-s Launen leiden

Minderwertigkeitsgefühl: trpět pocity méněcennostiunter Minderwertigkeitsgefühlen leiden

Rand: horní/spodní okrajder obere/untere Rand

setzen: pustit proud do čeho, zapojit coetw. unter Strom setzen

Verdacht: být podezřelý/v podezřeníin/unter Verdacht stehen

Volk: ztratit se v davusich unters Volk mischen

Wert: prodat co (hluboko) pod cenouetw. (weit) unter Wert verkaufen

Zwang: jednat pod vnitřním tlakemunter einem inneren Zwang handeln

Amnestie: dostat amnestiiunter die Amnestie fallen

Anklage: být obviněnýunter Anklage stehen

Anspannung: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

Aufsicht: být pod lékařským dohledemunter ärztlicher Aufsicht stehen

aufteilen: rozdělit si mezi sebou výhruden Gewinn unter sich aufteilen

Befehl: být pod velením kohounter j-s Befehl stehen

Berufung: s odvoláním na zákonunter Berufung auf das Gesetz

Deckmantel: pod záminkou čehounter dem Deckmantel etw. Gen, von etw.

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

Druck: být pod tlakemunter Druck stehen

Dusche: jít pod sprchuunter die Dusche gehen

Eid: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

Extremität: horní/dolní končetinydie oberen/unteren Extremitäten

geraten: Jí se daří vše.Unter ihren Händen gerät alles.

Grad: 10 stupňů nad/pod nulou10 Grad über/unter null

kugeln: Míč se zakutálel pod skříň.Der Ball kugelte unter den Schrank.

Menge: vmísit se do davusich unter die Menge mischen

Mond: Měsíc vychází/zapadá.Der Mond geht auf/unter.

senken: Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.

Sonne: Slunce vychází/zapadá.Die Sonne geht auf/unter.

Strafe: být trestnéunter Strafe stehen

Strom: být pod proudemunter Strom stehen

teilen: Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.Wir teilten den Gewinn unter uns.

Umstand: za těchto/žádných okolnostíunter diesen/(gar) keinen Umständen

uns: Mezi námi (řečeno)...Unter uns gesagt...

unterhaken: Vzal ji pod paží.Er hakte sich bei ihr unter.

unterschieben: Podsunula nemocnému polštářek.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

unterstützen: podepřít rukou braduden Arm unter das Kinn unterstützen

Vertrag: angažovat koho herce ap.slang. j-n unter Vertrag nehmen

dohled: být pod dohledem kohounter j-s Aufsicht sein

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

mimo: mimo jinéunter anderem

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

Alkohol: být pod vlivem alkoholuunter Alkohol stehen

veřejnost: s vyloučením veřejnostiunter Ausschluss der Öffentlichkeit

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

záminka: udělat co pod záminkou čehoetw. unter einem Vorwand machen

záštita: pod záštitou koho/čehounter der Schirmherrschaft von j-m/etw.

bídný: žít v bídných podmínkáchunter jämmerlichen Bedingungen leben

daný: za daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

dojem: pod dojmem událostíunter dem Eindruck der Ereignisse

doprovod: za doprovodu ohňostrojeunter Begleitung von Feuerwerk

dozor: být pod lékařským dozoremunter ärztlicher Beaufsichtigung sein

hluboko: hluboko pod zemítief unter der Erde

hovno: Je to na hovno!Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!

jakýkoli: za jakýchkoli okolnostíunter beliebigen Umständen

jiný: mimo jinéunter anderem

kotel: přikládat pod kotelunter den Kessel zulegen

misie: misie mezi pohanydie Mission unter den Heiden

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

nosit: nosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

okolnost: za žádných okolnostíunter keinen Umständen/keinesfalls

okraj: horní/spodní okrajoberer/unterer Rand

opít: Opili toho muže do němoty.Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.

partie: horní/spodní partiedie obere/untere Partie

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

plavčík: být pod dohledem plavčíkaunter der Aufsicht des Bademeisters sein

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

podhrabat se: Voják se podhrabal pod plotem.Der Soldat hat sich unter dem Zaun durchgegraben.

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

pohrůžka: pod pohrůžkou vyloučeníunter Androhung von Ausschluss

poklice: dusit maso pod poklicídas Fleisch unter dem Deckel dünsten

posvítit si: Já si na to posvítím!Ich werde das unter die Lupe nehmen!

prasknout: Větev pod jeho vahou praskla.Der Ast brach unter seinem Gewicht.

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

Rom: žít mezi Romyunter den Roma leben

rovnost: rovnost mezi lidmidie Gleichheit unter den Menschen

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

rýt: Krtek ryje pod trávníkem.Der Maulwurf wühlt unter dem Rasen.

slézt: Teplota slezla pod bod mrazu.Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.

slunce: Slunce vychází/zapadá.Die Sonne geht auf/unter.

spodní: spodní zásuvkadie untere Schublade

stálý: pod stálým tlakemunter ständigem Druck

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

šok: být v šokuunter Schock stehen

tento: za těchto okolnostíunter diesen Umständen

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

účast: za účasti kohounter j-s Teilnahme, unter Teilnahme von j-m

vedení: za jeho vedeníunter seiner Führung

vláda: za vlády Karla IV.unter der Herrschaft (von) Karl IV.

vletět: Dítě vletělo pod auto.Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.

vlézt: vlézt pod postelunter das Bett kriechen

vřít: Mezi studenty to vřelo.Unter den Studenten brodelte es.

dolejší: dolejší konecunteres Ende