Hlavní obsah

ono

Zájmeno

Částice

  1. (vyj. neosobní navození) il, ceOno mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.
  2. (vyj. citové zabarvení) ce, cela, çaOno to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

Vyskytuje se v

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

celui-ci: celui-ci - celui-làtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

chose: Il a quelque chose.Něco mu je.

ci: celui-cionen, tam(hle)ten

ci: celle-ciona, tam(hle)ta

ci: ceux-cioni, tam(hle)ti

ci: celles-ciony, tam(hle)ty

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s snadno vyjít.

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

dernier: ce derniertento, on posledně jmenovaný

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

gré: de votre gréjak je vám libo

gueule: Il pue de la gueule.Smrdí mu z huby.

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

impérial: Sa Majesté ImpérialeJeho císařské Veličenstvo

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

importer: Il importe que...Záleží na tom, aby..., Je důležité, aby... s konjunktivem

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

kif: C'est du kif.To je prašť jako uhoď.

ligne: výp. en lignezapojený, připojený, on-line

lourd: J'ai l'estomac lourd.Je mi těžko od žaludku.

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

majesté: Sa Majesté S. M.Jeho Veličenstvo o králi ap.

même: C'est la même chose.Je to totéž.

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

moquer: Vous vous moquez du monde !To je vrchol!

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

pouvoir: Il se peut que...Je možné, že...

pouvoir: Il se peut que +subj..Je možné, že..., Možná, že...

preuve: à preuve quedůkazem toho je, že

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

qui: Qui que ce soit.je to kdokoli(v).

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

réfléchi: C'est tout réfléchi.Je rozhodnuto.

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

royal: Son Altesse RoyaleJeho královská Výsost

sainteté: Sa Sainteté S. S.Jeho Svatost oslovení papeže

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

tête: hovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osobě

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

très: C'est très clair.Je to naprosto jasné.

tuile: Quelle tuile !To je ale malér!

voilà: En voilà, un imbécile !To je ale blbec!

à: Ceci est à moi.To je moje.

agrafer: Il s'est fait agrafer par les flics.Sebrali ho policajti.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

archi-: C'est archiconnu.To je notoricky známé.

arrêter: Au voleur ! Arrêtez-le !Zloděj! Chyťte ho!

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

avoir: Qu'est-ce qu'il y a ?Co je?

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

balèze: Il est balèze en maths.Je machr na matiku.

bander: Il bande.Stojí mu., Houpnul mu.

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

bercer: On l'a bercé de vaines promesses.Uchlácholili ho planými sliby.

bien: Bien fait pour lui !Dobře mu tak!

bien: C'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

bouleverser: Elle en est tout bouleversée.Je z toho celá rozechvělá.

bourdonner: Les oreilles lui bourdonnent.Hučí mu v uších.

brouillasser: Il brouillasse.Je mlhavo.

ça: C'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?