Hlavní obsah

ono

Zájmeno

Částice

  1. (vyj. neosobní navození) il, ceOno mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.
  2. (vyj. citové zabarvení) ce, cela, çaOno to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

Vyskytuje se v

affaire: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

angoisse: To je nepříjemné.C'est l'angoisse.

aussitôt: ihned po jeho odjezduaussitôt après son départ

bœuf: To je blbý.SwF C'est bœuf.

bouder: Je ošklivo.Le temps boude.

ce: Co to je?Qu'est-ce que c'est ?

celui-ci: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtencelui-ci - celui-là

chose: To je to nejmenší.C'est la moindre des choses.

ci: onen, tam(hle)tencelui-ci

classe: Je šik. o lidechIl a de la classe/est très classe.

code: To je legální.hovor. C'est dans le code.

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

couleur: Ten mu to (ale) dal.hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.

craché: To je celý on.C'est lui tout craché.

de: Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženěamour de Jean (pour sa femme)

dernier: tento, on posledně jmenovanýce dernier

enceinte: Je ve třetím měsíci (těhotenství).Elle est enceinte de trois mois.

façon: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

femme: Je velmi ženská.Elle est très femme.

fille: Je celý otec.Elle est bien la fille de son père.

gré: jak je vám libode votre gré

gueule: Smrdí mu z huby.Il pue de la gueule.

guise: Jak je libo., Jak si přejete.À votre guise.

impérial: Jeho císařské VeličenstvoSa Majesté Impériale

importer: Jde o to (, aby)..., Je důležité...Il importe de...

incontestable: Je nesporné, že.Il est incontestable que.

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

kif: To je prašť jako uhoď.C'est du kif.

ligne: zapojený, připojený, on-linevýp. en ligne

lourd: Je mi těžko od žaludku.J'ai l'estomac lourd.

lurette: Je tomu hezky dávno.Il y a belle lurette.

majesté: Jeho Veličenstvo o králi ap.Sa Majesté S. M.

même: Je to totéž.C'est la même chose.

mentir: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

mériter: Patří mu to., Dobře mu tak.Il l'a bien mérité.

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

moquer: To je vrchol!Vous vous moquez du monde !

pour: Je to příliš krásné, aby to byla pravda.C'est trop beau pour être vrai.

pouvoir: Je možné, že...Il se peut que...

preuve: důkazem toho je, žeà preuve que

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

quelqu'un: To je ale něco!lid. C'est quelqu'un !

qui: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

raison: víc než je rozumné, (přes)přílišplus que de raison

réfléchi: Je rozhodnuto.C'est tout réfléchi.

règle: Je obvyklé, že...Il est de règle que...

rétablir: dosadit koho na jeho místorétablir qqn à sa place

royal: Jeho královská VýsostSon Altesse Royale

sainteté: Jeho Svatost oslovení papežeSa Sainteté S. S.

savoir: Co mu síly stačí., Ze všech sil.Tout ce qu'il sait.

si: Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si tant est que...

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

sort: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

tête: To je (ale) hlava. o vzdělané osoběhovor. C'est une tête.

très: Je to naprosto jasné.C'est très clair.

tuile: To je ale malér!Quelle tuile !

voilà: To je ale blbec!En voilà, un imbécile !

à: To je moje.Ceci est à moi.

agrafer: Sebrali ho policajti.Il s'est fait agrafer par les flics.

aller: Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!C'est fragile, allez-y doucement !

amusant: (je) zábavné vidět/slyšetamusant à voir/entendre

archi-: To je notoricky známé.C'est archiconnu.

arrêter: Zloděj! Chyťte ho!Au voleur ! Arrêtez-le !

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

avoir: Víte, kolik je hodin?Avez-vous l'heure ?

baisser: Slábne mu zrak.Sa vue baisse.

balèze: Je machr na matiku.Il est balèze en maths.

bander: Stojí mu., Houpnul mu.Il bande.

beaucoup: Je to o mnoho rychlejší.C'est beaucoup plus rapide.

bercer: Uchlácholili ho planými sliby.On l'a bercé de vaines promesses.

bien: Dobře mu tak!Bien fait pour lui !

bouchonner: Na dálnici je zácpa.Ça bouchonne sur l'autoroute.

bouleverser: Je z toho celá rozechvělá.Elle en est tout bouleversée.

bourdonner: Hučí mu v uších.Les oreilles lui bourdonnent.

brouillasser: Je mlhavo.Il brouillasse.

ça: To je on, (ten) váš bratr?C'est ça, votre frère ?

carotte: (Už) je to hotovo., To je konec.hovor. Les carottes sont cuites.