Hlavní obsah

jest [dʒest]

Vyskytuje se v

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu, nevražit na koho

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

bar: be at the Barbýt obhájcem

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

blind: go blindoslepnout, být zasažen slepotou

blow: be blownbýt prozrazen(ý) plán, úkryt ap.

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho silně ohromený ap.

bode: bode wellbýt dobrým znamením

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bondage: be in bondage to sb/sthbýt v zajetí koho/čeho

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

breach: be in breach of sthporušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

burn: be burnt to deathbýt upálen, uhořet hl. v záměrně založeném požáru

care: be in carebýt v péči státu dítě

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

challenged: přen. be technologically challengedbýt technický antitalent

clear: get clearuvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.

close: be close to sthblížit se čemu, být blízko čeho i přen.

cocoon: be in a cocoon of sthbýt obklopený čím světlem ap.

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

communication: be in communicationbýt ve spojení

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

confine: be confined to bedbýt upoután na lůžko

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

constrain: be constrained to do sthbýt nucen udělat co

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.