Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) čeho in(to), to sthpředložka se vyskytuje i v mnoha dalších spojeních u jiných hesel a nelze ji univerzálně překládatDej to do tašky.Put it in the bag.Jdu do postele.I'm going to bed.udělat díru do čehomake a hole in sthDo toho!(Dělej) Go ahead., (Posluž si) Be my guest., (povzbuzování) Go go go!, (na hokeji, fotbale ap.) Let's go!
  2. (k cíli) to(odjet) for(směrem k) toward(s) sth(dáli) intoŠla do školy.She went to school.Odjel do Brna.He left for Brno.vlak do Pařížethe train to Parisjet do města centrago downtownjet do cizinytravel abroaddo kopceuphill, up the hill
  3. (až po) up to(časově) till, until(jednou k danému termínu) by(během) withinPošlu to do pondělka.I will send it by Monday.Bude to hotovo do pěti dní.It will be done within five days.až do konce(up) to the end
  4. (úplně, důkladně) (in)todo detailu podrobněin detail, minutelyvšichni do jednohoevery single one, each and every, one and allsvléknout se do nahastrip naked
  5. (účel) for(aby) tovstupenka do divadlatheatre ticket

Vyskytuje se v

battle: bojovat proti komudo battle with sb

best: udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...do one's best to ...

bidding: poslouchat koho na slovodo sb's bidding

bird: sedět, bručet ve vězenído bird

bit: přispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)do one's bit

business: obchodovat, dělat obchody s kýmdo business with sb

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

clock: závodit s časem v čemdo sth against the clock

credit: dělat komu čest, být komu ke ctido sb credit

damage: už se stalo, už se nedá nic dělatthe damage is done

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

dish: umý(va)t nádobído the dishes

do: (chystat se) dělat, mít v plánu brzybe doing

do down: pomlouvat, shazovat kohodo sb down

do for: být vyřízený osoba ap.be done for

do in: oddělat, sejmout, odkráglovat koho zabítdo sb in

done: Platí!, Dobrá!, Ujednáno! o dohoděDone!

do out: vyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.done out

do out of: sth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.do sb out of

do over: vybrat, vybílit, obrátit naruby vykrástdo sth over

do up: zapnout knoflíky ap.do sth up

easy: Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.Easy does it.

error: udělat co omylemdo sth in error

force: dělat co ze zvyku bez přemýšlenído sth from force of habit

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

get: dát (si) udělat coget sth done

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

good: pomoci, prospět, udělat dobře komudo sb good

happy: rád udělat co odpovědět na otázku ap.be happy to do sth

hard: mít pocit křivdy, být ukřivděnýfeel hard done by

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

have: nechat/dát si co udělathave sth done

head: štvát koho, jít na nervy komu, zblbnout kohodo sb's head in

honour: být oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobědo the honours

how: Těší mě. při oficiálním seznamováníHow do you do.

injustice: (u)křivdit komu, spáchat na kom křivdudo sb an injustice

justice: dobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/codo justice to sb/sth

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

make: vystačit si s čím, spokojit se s čímmake do with sth

matter: To nevadí.It doesn't matter.

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mind: být jedno co komudo not mind sth

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nicely: vést si dobře, být úspěšnýbe doing nicely

nor: kdo také ne, ani kdo ne záporné přitakánínor do(es)/did sb

nothing: nejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplatnothing doing

pardon: Omlouvám se., Promiňte., Pardon.I (do) beg your pardon

prompt: bez prodlení udělat cobe prompt to do sth

proud: řádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. kohodo sb proud

say: Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkastickyYou don't say.

service: prokázat komu službu, pomoci komudo sb a service

so: kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekso do(es)/did sb

spite: udělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštvaldo sth to spite sb

stead: udělat co (na)místo kohodo sth in sb's stead

thing: slušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.be the done thing

time: být v base, bručet, sedětbe doing time

trick: splnit (svůj) účel, udělat své, vyřešit situacido the trick

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

well: kdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal cosb would do well to do sth

why: a co takhle ...při navrhováníwhy (do) not

world: udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.do sb the world of good

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth

wrong: nechápej mě špatnědon't get me wrong

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

arithmetic: počítat dělat základní operacedo arithmetic

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

risk: Risk je zisk.Nothing ventured, nothing gained.

venture: podnik se společnou majetkovou účastí, společný podnikekon. joint venture