Hlavní obsah

daný

Vyskytuje se v

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

auction: put up for auctiondát do dražby

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bite: give sth some bitedát čemu říz

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

break: take a breakdát si pauzu

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

court: práv. take sb to courtdát koho k soudu, zažalovat koho

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

Dane: the DanesDáni, Dánové

dinner: have sth for dinnerdát si co k večeři

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

divorce: get a divorcerozvést se, dát se rozvést

donation: make a donation to sb/sthdát/poslat dar komu/čemu dobročinný

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

farewell: bid sb farewelldát sbohem komu, rozloučit se s kým

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

gallop: break into gallopdát se do trysku

get: get to itjít na to, dát se do toho činnosti

give: give satisfactiondát zadostiučinění

give: give it one's alldát do toho všechno

give: give one's all in sthdát všechno do čeho

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

hat-trick: score a hat-trickdát hattrick

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

injection: give sb an injectiondát komu injekci

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

licence: give sb (a) licence to do sthopravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemu

line: do a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

make: make a signdát znamení

make: make a goaldát branku, skórovat

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

move: get movingdát (se) do pohybu

order: give orderdát příkaz

order: in the order givenv daném pořadí

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

basket: score a basketdát koš

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

distance: It is within walking distance. se tam dojít pěšky.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

feel: Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

have: I had my car washed.Dal jsem si umýt auto.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

have: I will have ...Dám si ...

have: We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

in: Put it in the fridge.Dej to do ledničky.

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

must: I must have a drink.Musím si dát drink.

on: Put it on the bed.Dej to na postel.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.