Hlavní obsah

Dán

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

auction: put up for auctiondát do dražby

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bite: give sth some bitedát čemu říz

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

break: take a breakdát si pauzu

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

court: práv. take sb to courtdát koho k soudu, zažalovat koho

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

Dane: the DanesDáni, Dánové

dinner: have sth for dinnerdát si co k večeři

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

divorce: get a divorcerozvést se, dát se rozvést

donation: make a donation to sb/sthdát/poslat dar komu/čemu dobročinný

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

farewell: bid sb farewelldát sbohem komu, rozloučit se s kým

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

gallop: break into gallopdát se do trysku

get: get to itjít na to, dát se do toho činnosti

give: give satisfactiondát zadostiučinění

give: give it one's alldát do toho všechno

give: give one's all in sthdát všechno do čeho

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

hat-trick: score a hat-trickdát hattrick

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

injection: give sb an injectiondát komu injekci

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

licence: give sb (a) licence to do sthopravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemu

line: do a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

make: make a signdát znamení

make: make a goaldát branku, skórovat

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

move: get movingdát (se) do pohybu

order: give orderdát příkaz

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

preference: give preference to sb/sthdát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/co

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

promise: make a promisedát slib

proud: make sb proudnaplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdosti

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

put: put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

repair: have/get sth repairednechat/dát (si) co opravit

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

report: voj. put sb on reportdát koho do hlášení za disciplinární prohřešek

resolution: make a resolutiondát si předsevzetí, předsevzít si

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

right: make sth rightdát do pořádku, napravit, spravit co

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

right: right itselfnapravit se, dát se do pořádku, spravit se co

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

safekeeping: give sth to sb for safekeepingdát co komu do úschovy

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

set: set sb a taskdát komu úkol

short: take a short breakdát si krátkou pauzu

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.