Hlavní obsah

Am.

Vyskytuje se v

able: be able to do sthbýt schopen, dokázat, umět udělat co

about: be about tochystat se, hodlat udělat co

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

advise: be advisedmít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.

after: be after sb/sthusilovat o co, snažit se získat co, jít po čem

agreement: be in agreementwith sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názoru

aim: be aimedat sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na co

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

anchor: be at anchorkotvit, stát na kotvě loď

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

apprentice: be apprenticed to sb/sthbýt v učení u koho, (vy)učit se u koho/čím, jít do učení ke komu

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

arrears: be in arrearsbýt v prodlení/pozadu s platbami ap.

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ashamed: be ashamed to do sthostýchat se, nerad udělat co přiznat ap.

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

assistance: be of assistance to sbbýt nápomocný komu

associate: be associating with sbstýkat se, spolčovat se, bratříčkovat se s kým

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

at: be at itdělat to, být v tom provádět jistou činnost

automatic pilot: be on automatic pilotjednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnosti

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

bail: be bailedbýt propuštěn na kauci

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

barrel: be barrelinguhánět, řítit se, hnát se auto ap.

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

be: isje

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

being: being asjelikož, protože, poněvadž

beside: be beside osfwith sth být celý bez sebe čím zlostí ap.

bet: be bettingsázet, doufat, spoléhat že se něco stane

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

bill: be billedbýt uveden na programu divadla

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blame: be to blame for sthbýt zodpovědný, moci za co, mít na svědomí co

blind: be blind to sthbýt slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemu

bloom: be in bloombýt v (roz)květu, kvést, rozkvétat

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

born: be bornof/to sb narodit se komu

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

bottom: be at the bottom of sthbýt příčinou čeho problému

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

break up: be breaking upztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefon

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brew: be brewingchystat se, schylovat se k bouři ap.

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

buck for: be bucking for sthtvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílit

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

bulge: be bulging with sthbýt nacpaný čím

business: be in businesspracovat, fungovat firma ap.

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

buzz: be buzzingwith sth hučet, vřít, šumět čím činností ap.

cable: be cabledbýt připojen na kabelovou televizi

cahoots: be in cahoots with sbbýt spolčený s kým

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný

cap: be cappedbýt vybrán do reprezentace národního týmu

card: be on the cardsbýt na spadnutí událost ap.

careful: be careful about sthdávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.

carry: be carriedbýt schválen návrh ap.

carry on: be carrying onabout sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemu

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

cast away: be cast awayztroskotat stát se trosečníkem

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

catch: be caughtbýt zaskočen bouří ap.

caution: be cautionedbýt napomenut, dostat napomenutí od policisty ap.

chair: be in/take the chairpředsedat schůzi ap.

charge: be in charge of sthřídit, vést co, mít na starosti co

cheap: life is cheaplidský život ztratil hodnotu ve válce ap.

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu