Hlavní obsah

alles

Vyskytuje se v

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

Achtung: Alle Achtung!Všechna čest!, Klobouk dolů!

all: alles in allemcelkově (vzato), v celku, z celkového pohledu

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

doppelt: (alles) doppelt sehenvidět (všechno) dvojitě být opilý

drehen: j-m dreht sich alless kým se všechno točí

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

drum: das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dranse vším všudy, s příslušenstvím byt ap.

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

finden: Das wird sich alles finden.To se všechno vyřeší.

Form: in aller Formformálně, obřadně

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

Gewalt: mit (aller) Gewaltmermomocí, za každou cenu

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Herrgottsfrühe: in aller Herrgottsfrühečasně ráno, za rozbřesku

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

Kanone: unter aller Kanonemizerný, pod úroveň, na houby

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Kürze: in aller Kürzev krátkosti, ve stručnosti

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Mädchen: Mädchen für allesholka/děvče pro všechno

Mann: alle Mannvšichni (společně)

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Respekt: bei allem Respektpři vší úctě, s veškerou úctou

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad

Ruhe: in (aller) Ruhev klidu, klidně

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Schikane: mit allen Schikanense vším komfortem

schwer: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Tasse: nicht alle Tassen im Schrank habennemít všech pět pohromadě

Topf: seine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe guckenstrkat do všeho nos

Trumpf: alle Trümpfe in der Hand habenmít všechny trumfy v ruce

tun: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Unglück: zu allem Unglückke vší smůle

Vernehmen: dem/allem Vernehmen nachz doslechu, jak se proslýchá

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

Wahrscheinlichkeit: aller Wahrscheinlichkeit nachs největší pravděpodobností

Wasser: mit allen Wassern gewaschen seinbýt všemi mastmi mazaný

Welt: aus aller Weltz celého světa přijet ap.

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

einmengen: sich in alles einmengendo všeho se vměšovat

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Mut: all seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahu

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit

doslova: alles wörtlich nehmenbrát všechno doslova

hrát: in allen Farben schillernhrát všemi barvami

míra: alles mit Maß (und Ziel)všeho s mírou

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

opatření: alle Maßregeln beachtendbát všech opatření

pór: etw. mit allen Poren wahrnehmenpřen. vnímat co všemi póry

právo: alle Rechte vorbehaltenveškerá práva vyhrazena

rub: Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.Vše má svůj rub i líc.

strana: von allen Seitenze všech stran

svět: in aller Weltpo celém světě

úcta: (Allen) Respekt!Má úcta!

úhrnem: alles in allem genommenúhrnem vzato

všechen, všechna, všechno: alles eine Wichsevšechno na jedno brdo

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

a: Und das ist alles?A to je všechno?

bořit: alle Brücken hinter sich abbrechenbořit za sebou všechny mosty

celkově: Alles in allem...Celkově vzato...

copak: Ach der, ihm gelingt alles.Copak ten, tomu se všecko daří.

černě: alles schwarz sehenvidět vše černě

čtyři: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

doskočit: Er sprang am weitesten von allen.Doskočil nejdál ze všech.

dostat: alle Sachen in den Koffer kriegendostat všechny věci do kufru

druh: Gerichte aller Artjídla všech druhů

dvojitě: alles doppelt sehenvidět všechno dvojitě

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.

hovno: Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!Je to na hovno!

chtít: Alles braucht seine Zeit.Všechno chce svůj čas.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

klapnout: Alles hat geklappt.Všechno klaplo.

komfort: das Hotel mit allem Komforthotel s plným komfortem

kromě: Es waren dort alle außer uns.Byli tam všichni kromě nás.

kývat: Er stimmt allem zu.Na všechno vždy kývá.

lež: Das sind alles Lügen.To jsou všechno lži.

mimo: alle außer mirvšichni mimo mne

místo: Alles ist an seinem Ort.Všecko je na svém místě.

moc: sich mit aller Macht bemühensnažit se (vší) mocí

moct: Das alles ist seine Schuld.Za to všechno může on.

možný: in allen möglichen Erscheinungenve všech možných podobách

my: wir allemy všichni

nadevše: j-n/etw. über alles liebennadevše milovat koho/co

naházet: alles auf einen Haufen werfennaházet všechno na jednu hromadu

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

navzdory: Er macht ihm alles zum Trotz.Dělá mu všechno navzdory.

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

nejlepší: der Beste von allen seinbýt nejlepší ze všech

nejprve: Anfangs ging alles gut.Nejprve se všechno dařilo.

nejvíc: am meisten von allennejvíc ze všech

nemuknout: Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.Všechno udělal a ani nemukl.

oběhat: Sie erledigt alles selbst.Všechno si oběhá sama.

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

obeslat: einen Warenkatalog an alle Kunden versendenobeslat všechny zákazníky nabídkovým katalogem

obráceně: Er hat alles umgekehrt gemacht.Udělal všechno obráceně.

obrat: Sie haben ihm alles weggenommen.Obrali ho o všechno.

obsazení: die Besetzung aller Sitze im Theaterobsazení všech sedadel v divadle

obtelefonovat: alle Bekannten anrufenobtelefonovat všechny známé

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

odstín: alle Nuancen von Blauvšechny odstíny modré barvy

ohlížet se: sich nach allen Seiten umsehenohlížet se na všechny strany

ostatní: alles Übrigevšechno ostatní

páchnout: Alles stinkt nach Fisch.Všechno páchne rybinou.

papouškovat: Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.Děti papouškují všechno po dospělých.

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.

platit: Das Gesetz ist für alle gültig.Zákon platí pro všechny.

po: Alles ist schon vorbei.Už je po všem.

pobrat: Ich kann nicht alles mitnehmen.Nemůžu všechno pobrat.

pocta: j-n mit allen Ehren beerdigenpochovat koho se všemi poctami

pochytat: Der Torwart hat alles gehalten.Brankář všechno pochytal.

pokácet: Er stieß alle Kegel um.Pokácel všechny kuželky.