Hlavní obsah

Ode

Vyskytuje se v

čas: čas od časuvon Zeit zu Zeit

doba: od té dobyseit der Zeit, seitdem

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

foch: být od fochuvom Fach sein

hlava: od hlavy až k patěvon Kopf bis Fuß

k, ke, ku: od hlavy k patěvon Kopf bis Fuß

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

kreslení: kreslení od rukydas Freihandzeichnen

od, ode: den ode dneTag für Tag

papír: hovor. papíry od autadie Autopapiere

případ: případ od případuvon Fall zu Fall

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

slupka: slupka od salámudie Wurstpelle

škrábanec: škrábance od kočkyder Katzenkratzer

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

clo: osvobozený od clazollfrei

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

dávný: od dávných dobseit ewigen Zeiten

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dětství: od dětstvívon Kindheit an

flek: flek od kávyder Kaffeefleck

hezký: To je od vás hezké.Das ist nett von euch.

láhev: láhev na mléko/od pivadie Milchflasche/Bierflasche

loňsko: od/do/z loňskaseit dem Vorjahr/bis zum Vorjahr/vom Vorjahr

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

milý: To je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

nahý: nahý od pasu nahorunackt von der Taille hinauf

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

napuchlý: oči napuchlé od pláčevom Weinen verquollene Augen

nudný: einer öden Rede zuhörenposlouchat nudnou řeč

očista: očista od vinydie Reinigung von der Schuld

očistit: očistit jazyk od cizích slovdie Sprache von Fremdwörtern säubern

óda: antike Odenantické ódy

odbočit: odbočit od tématuvom Thema abkommen

oddalovat: oddalovat květiny od oknaBlumen vom Fenster entfernen

odejít: odejít od mužeden Mann verlassen

odchýlit se: odchýlit se od tématuvom Thema abschweifen

odchylka: odchylka od pravidlaeine Abweichung von der Regel

odklon: odklon od trasy cestydie Abkehr von der Reiseroute

odklonit se: odklonit se od svého přesvědčenísich von seiner Überzeugung abkehren

odkoukat: odkoukat od sportovců techniku skokuden Sportlern die Sprungtechnik absehen

odlepit se: Letadlo se odlepilo od země.Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odlišovat se: odlišovat se od průměrusich vom Durchschnitt unterscheiden

odlomit: odlomit větev od stromuden Ast vom Baum abbrechen

odloučit: odloučit žloutek od bílkudas Eigelb vom Eiweiß trennen

odloučit se: odloučit se od rodičůsich von den Eltern lösen

odpočívat: odpočívat od studiasich vom Studium erholen

odpojit: odpojit přívěs od autaden Anhänger vom Wagen abkuppeln

odpojit se: odpojit se od ostatníchsich von den anderen abkoppeln

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odstrčit: odstrčit loďku od břehudas Boot vom Ufer abstoßen

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

odvykat: odvykat dítě od plendem Kind die Windeln abgewöhnen

okraj: poodstoupit od okraje nástupištěvon der Bahnsteigkante zurücktreten

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

onen, ona, ono: od oněch dnůseit jenen Tagen

oprostit: oprostit od zábranvon Hemmungen befreien, enthemmen

oprostit se: oprostit se od předsudkůsich von Vorurteilen befreien

počátek: od počátkuvon Anfang an

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

polovina: Má dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.

popálit se: popálit se od kopřivsich an Brennnesseln verbrennen

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

přátelit se: Přátelí se už od dětství.Sie sind schon von klein auf befreundet.

přeměnit: od základu přeměnit koho/coj-n/etw. von Grund auf verändern

převzít: převzít dopis od listonoševom Briefträger einen Brief entgegennehmen

přístupný: Film je přístupný od 16 let.Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.

pustý: eine öde Inselpustý ostrov

replika: rozeznat originál od replikydas Original von der Replik unterscheiden

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozeznat: rozeznat kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

rozlišit: rozlišit kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

severně: severně od Bonnunördlich von Bonn

smlouva: odstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktreten

srdce: mluvit od srdcevom Herzen reden

stát: dostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhalten

téma: odbočit od tématuvom Thema abkommen

toliko: Liší se od sebe toliko barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

trhnout se: trhnout se od skupinysich von der Gruppe losreißen

týden: od zítřka za týdenmorgen in einer Woche

ulehčovat: ulehčovat nemocným od bolestidie Schmerzen der Kranken lindern

vát: Od moře vál prudký vítr.Stürmischer Wind blies vom Meer.

vedle: holka od vedledas Mädchen von nebenan

malý: od mala, odmalavon klein auf/an, von Kind auf/an, von Kindsbeinen auf

ab: od příštího úterýab nächstem Dienstag

abkommen: odchýlit se od kurzuvom Kurs abkommen

an: ode dneškavon heute an

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

fern: daleko od vlastifern der Heimat

hier: od této dobyvon hier an

holen: přinést chléb od pekaředas Brot vom Bäcker holen

Jugend: od mládívon Jugend auf

morgen: od zítřka za týden/rokmorgen in einer Woche/einem Jahr

nach: jezdit od východu na západvon Osten nach Westen reisen

nun: od tohoto okamžikuvon nun ab

öde: durch öde Landschaft reisencestovat pustou krajinou

östlich: východně od hraniceöstlich der Grenze

rechts: napravo od středu politickyrechts der Mitte

seit: od roku 1945seit dem Jahre 1945

Trennung: odloučení od stolu i od ložedie Trennung von Tisch und Bett

Vertrag: odstoupit od smlouvyvon einem Vertrag zurücktreten

von: Co ode mě chce?Was will er von mir?

vorn(e): (muset) začít s čím znovu od začátkuwieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)

westlich: sto kilometrů západně od městahundert Kilometer westlich der Stadt

Wort: opakovat co slovo od slovaetw. Wort für Wort wiederholen

Zeit: od té/určité dobyseit der/jener Zeit

Abend: od rána do večeravon Morgen bis Abend

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkehren: Odvrátila jsem se od ní.Ich kehrte mich von ihr ab.

ablassen: upustit od plánuvon einem Plan ablassen

abnehmen: Převzala od listonoše balíček.Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.

abschreiben: opisovat od spolužákavon einem Mitschüler abschreiben

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

abstoßen: Odrazila jsem se od země.Ich stieß mich vom Boden ab.

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

Anfang: od počátkůvon den Anfängen

ansehen: Znám ho jen od vidění.Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.

aufstehen: vstá(va)t od stolu/jídlavom Tisch/Essen aufstehen

ausbeulen: vyklepat dveře od autaeine Autotür ausbeulen

ausborgen: Vypůjčila jsem si od ní kolo.Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.

ausruhen: odpočinout si od prácesich von der Arbeit ausruhen

befehlen: Od ní si nenechám nic rozkazovat.Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.

beschaffen: Je už od přírody takový.Er ist von Natur nicht anders beschaffen.

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

Dotter: oddělit žloutek od bílkuden Dotter vom Eiweiß trennen

Dreck: být umazaný od blátamit Dreck verschmiert sein

durchgehen: projít co bod po bodu/slovo od slovaetw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehen

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

entgegennehmen: převzít dopis od listonoškyeinen Brief von der Briefträgerin entgegennehmen

frei: Film je přístupný od 12 let.Der Film ist ab 12 Jahren frei.

Frieden: Nemám od něj chvíli pokoj.Ich habe keinen Frieden vor ihm.

früh: (brzy) od rána, od časného ránavon früh auf

grob: mít ruce zhrublé od prácegrobe Hände von der Arbeit haben