Hlavní obsah

Nächste

Der, podstatné jméno~n, ~n

Vyskytuje se v

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

Mal: das nächste Malpříště

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

blízký: der Nahe OstenBlízký východ

příští: nächste Station aussteigenpříští zastávku vystoupit

blízko: sich näher zum Fenster setzensednout si blíž k oknu

blízkost: in nächster/unmittelbarer Nähev těsné/bezprostřední blízkosti

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

bližší: nähere Beziehungen mit j-m erhaltenudržovat bližší styky s kým

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti

daleko: aus/von nah und fernz blízka i z daleka

další: der Nächste in der Reihenfolgedalší v pořadí

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

kolo: in die nächste Runde aufsteigenpostoupit do dalšího kola

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

napodruhé: Wir lassen es für nächstes Mal.Necháme to napodruhé.

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

následující: auf der nächsten Seitena následující straně

nebezpečně: sich gefährlich nah j-m/etw. bewegenpohybovat se nebezpečně blízko koho/čeho

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

nedaleko: Weihnachten ist nahe.Do Vánoc je nedaleko.

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

omdlení: Sie war einer Ohnmacht nahe.Bylo jí na omdlení.

pláč: dem Weinen nahe seinmít k pláči na krajíčku

poblíž: sich nah setzenusednout poblíž

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

prosím: Der Nächste, bitte!Další prosím!

při: (nahe) am Rande etw. Genpři kraji čeho

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

přisunout se: näher ans Fenster rückenpřisunout se blíž k oknu

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.

týden: vorige/nächste Wocheminulý/příští týden

započít se: Die nächste Etappe beginnt im April.Další etapa se započne v dubnu.

zblízka: von nah und fernzblízka i zdaleka

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato