Hlavní obsah

ho [ˈo ou ho]

Vyskytuje se v

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ale: To je ale počasí!Quel temps !

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Il y a une station d'essence près d'ici ?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

být: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

beton: hovor., expr. Je to na beton.C'est affiché.

blázinec: Je zralý na blázinec.Il est bon à enfermer.

blbost: To je blbost.C'est n'importe quoi.

buřt: Je mi to buřt.Je m'en fous.

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

chose: Il a quelque chose.Něco mu je.

ci: celle-ciona, tam(hle)ta

ci: ceux-cioni, tam(hle)ti

ci: celles-ciony, tam(hle)ty

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s snadno vyjít.

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

dernier: ce derniertento, on posledně jmenovaný

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

gré: de votre gréjak je vám libo

gueule: Il pue de la gueule.Smrdí mu z huby.

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

impérial: Sa Majesté ImpérialeJeho císařské Veličenstvo

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

importer: Il importe que...Záleží na tom, aby..., Je důležité, aby... s konjunktivem

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

kif: C'est du kif.To je prašť jako uhoď.

ligne: výp. en lignezapojený, připojený, on-line

lourd: J'ai l'estomac lourd.Je mi těžko od žaludku.

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

majesté: Sa Majesté S. M.Jeho Veličenstvo o králi ap.

même: C'est la même chose.Je to totéž.

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

moquer: Vous vous moquez du monde !To je vrchol!

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

pouvoir: Il se peut que...Je možné, že...

pouvoir: Il se peut que +subj..Je možné, že..., Možná, že...

preuve: à preuve quedůkazem toho je, že

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

qui: Qui que ce soit.je to kdokoli(v).

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

réfléchi: C'est tout réfléchi.Je rozhodnuto.

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

royal: Son Altesse RoyaleJeho královská Výsost

sainteté: Sa Sainteté S. S.Jeho Svatost oslovení papeže

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

tête: hovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osobě

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

très: C'est très clair.Je to naprosto jasné.

tuile: Quelle tuile !To je ale malér!

voilà: En voilà, un imbécile !To je ale blbec!

y: il y aje (tam) vyjadřuje přítomnost nebo existenci někoho nebo něčeho

y: Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

à: Ceci est à moi.To je moje.

agrafer: Il s'est fait agrafer par les flics.Sebrali ho policajti.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

archi-: C'est archiconnu.To je notoricky známé.

arrêter: Au voleur ! Arrêtez-le !Zloděj! Chyťte ho!

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

avoir: Qu'est-ce qu'il y a ?Co je?

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.