Hlavní obsah

allée [ale]

Podstatné jméno ženské

  1. alej, stromořadí
  2. allée et venue fchození sem a tam, přecházení, pobíhání

Vyskytuje se v

aller: aller jusqu'àqqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemu

aller-retour: (billet) aller-retourzpáteční jízdenka/letenka

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

va-vite: à la va-viteve spěchu, nakvap, zběžně

aller: un aller (et) retourzpáteční lístek

aviron: aller à l'avironveslovat

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

billet: billet aller et retourzpáteční jízdenka

chercher: aller chercher qqn/qqchjít pro koho/co

diable: Allez au diable.Jděte k čertu.

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

juste: aller justedobře padnout o oblečení

ligne: aller à la lignezačí(na)t nový odstavec

rencontre: aller à la rencontre de qqnjít komu naproti

renseignement: aller aux renseignements sur qqnshánět informace o kom, vyptávat se na koho

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

selle: aller à la sellejít na stolici

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

terrain: aller sur le terrainjít na souboj

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

urne: aller aux urnesdostavit se k volbám

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

va-tout: faire va-touthrát o všechno

venir: aller et venirchodit sem a tam, přecházet

voir: aller voir qqnnavštívit koho

à: aller à Parisjít/jet do Paříže

allez: sport. Allez, allez.Do toho, do toho.

avant: aller en avantjít vpřed

bien: aller bienmít se dobře

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

chose: Je vais vous expliquer la chose.Vysvětlím vám to.

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

de: aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna

décroître: La tempête va décroissant.Bouře slábne.

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

: Où vas-tu ?Kam jdeš?

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

patte: aller à pattesjít po svých

tout: Tout va bien.Vše jde dobře.

venue: les allées et venuespřecházení sem a tam

y: Tu y vas.Jdeš tam.

besogne: aller vite en besognepracovat rychle

but: aller droit au butjít přímo k cíli

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

cul: aller cul numít holý zadek

découverte: aller à la découverte de qqchvydat se za čím, hledat, poznávat co

devant: aller au-devant du dangerjít vstříc nebezpečí

droit: aller droit au butjít přímo na věc

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

ficher: Va te faire fiche.Jdi se vycpat.

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

matricule: hovor. Ça va barder pour son matricule.Má to blbý. jeho situace se zhoršuje

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

pair: aller de pair avec qqn/qqchjít ruku v ruce s kým/čím

pendre: hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.Ať si jde stěžovat někam jinam.

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

planter: aller planter ses chouxodstěhovat se na venkov, usadit se na venkově

ravitaillement: hovor. aller au ravitaillementjít sehnat něco k snědku

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

train: aller à fond de trainuhánět pekelnou rychlostí

vau-l'eau (à): (s'en) aller à vau-l'eaupřijít na zmar

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to