Hlavní obsah

halt

Citoslovce

Vyskytuje se v

aushalten: To nevydrží ani kůň!Das hält ja kein Pferd aus!

Ausschau: vyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čemnach j-m/etw. Ausschau halten

Ball: držet se při zemi neriskovatden Ball flach halten

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

Daumen: držet komu palce/pěstij-m, für j-n die Daumen drücken/halten

Gang: udržovat v chodu coetw. Akk in Gang halten

Grenze: držet se v mezíchsich in Grenzen halten

halten: držet se na nohou ap.sich halten

haltmachen: nezastavit se před kým/čímvor j-m/etw. nicht Halt machen

instand: udržovat co, pečovat, starat se o coetw. Akk instand halten

Klappe: držet klapačku, sklapnoutdie Klappe halten

Kriegsrat: mít válečnou poradu před sezonou ap.Kriegsrat (ab)halten

Maul: držet hubudas Maul halten

Mund: držet jazyk za zuby, držet pusuden Mund halten

Narr: mít koho za bláznaj-n zum Narren haben/halten

Rahmen: zůstat/držet se v mezíchim Rahmen bleiben, sich im Rahmen halten

Schach: držet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odporj-n/etw. in Schach halten

schadlos: vynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čemsich an etw. Dat für etw. schadlos halten

Schnauze: držet hubudie Schnauze halten

Schranke: držet co v (patřičných) mezíchetw. Akk in Schranken halten

Schritt: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

Waage: být v rovnovázesich Dat die Waage halten

Zaum: držet koho/se/co na uzděj-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum halten

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

feierlich: pronést slavnostní řečfeierliche Rede halten

flammend: mít plamennou řečeine flammende Rede halten

gegen: držet sklenku proti světludas Gläschen gegen das Licht halten

Gewicht: (u)držet si svou váhusein Gewicht halten

Huhn: chovat slepiceHühner halten

Kontrolle: držet koho/co pod kontrolouj-n/etw. unter Kontrolle halten

Wort: dát/dodržet/porušit své slovosein Wort geben/halten/brechen

also: Prosím tě, copak jsem blbej?Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

Ausfahrt: nechat volný výjezd ze dvoradie Ausfahrt eines Hofes frei halten

aussteigen: Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!

Balance: držet rovnováhudie Balance halten

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Diät: Drží dietu.Sie hält Diät.

Dieb: Chyťte zloděje!Haltet den Dieb!

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

Durchfahrt: Neparkovat - vjezd!Bitte (die) Durchfahrt frei halten!

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

frei: promluvit spatraeine freie Rede halten

frisch: uchovávat jídlo čerstvédas Essen frisch halten

Gleichgewicht: udržovat/ztratit rovnováhudas Gleichgewicht halten/verlieren

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

Haus halten: hospodařit se zásobamimit den Vorräten Haus halten

Norm: držet se noremsich an Normen halten

normal: držet si svou obvyklou váhusich sein normales Gewicht halten

Pferd: chovat koněPferde halten

Pflicht: považovat co za svou povinnostetw. für seine Pflicht halten

Rede: pronést na shromáždění slavnostní řečeine feierliche Rede auf der Versammlung halten

Referat: mít referátein Referat halten

Richtung: držet směrdie Richtung halten

Schnabel: Zavři (konečně) zobák!Halt (endlich) den Schnabel!

Stunde: ve chvílích nouze stát při komin der Stunde der Not zu j-m halten

unangebracht: co považovat za nevhodnéetw. für unangebracht halten

undenkbar: považovat co za nemyslitelnéetw. für undenkbar halten

unentbehrlich: považovat se za nepostradatelnéhosich für unentbehrlich halten

weiter: Zadrž, dál už ne!Halt, nicht weiter!

Atem: nedat komu vydechnoutj-n in Atem halten

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten

čest: pokládat si za čest coetw. für (s)eine Ehre halten

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

chůze: stačit komu v chůzimit j-m Schritt halten

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

zastávka: technická zastávkatechnischer Halt

bavit se: hovor. Nebav se!Schwatz nicht!, Halt den Mund!

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

bezpředmětný: považovat co za bezpředmětnéetw. für gegenstandslos halten

dávat: dávat komu kázáníj-m eine Predigt halten

definitivní: považovat co za definitivníetw. für definitiv halten

dieta: držet dietuDiät halten

disciplína: udržovat disciplínuDisziplin halten

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet se: Držte se vpravo!Haltet euch rechts!

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

maličkost: pokládat co za maličkostetw. nur für eine Kleinigkeit halten

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

mínění: nemít o kom valné míněníkeine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-m

nebezpečný: považovat koho za nebezpečnéhoj-n für gefährlich halten

nevinný: uznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

odborník: považovat koho za odborníkaj-n für einen Fachmann halten

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuüber j-n die schützende Hand halten

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

pochytat: Brankář všechno pochytal.Der Torwart hat alles gehalten.

potrpět si: Potrpí si na pořádek.Er hält auf Ordnung.

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

projev: mít projeveine Rede halten

proslov: pronést prosloveine Ansprache halten

přátelství: udržovat přátelství s kýmmit j-m gute Freundschaft halten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

přiměřený: co považovat za přiměřenéetw. für angemessen halten

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

referovat: referovat na schůziauf der Sitzung ein Referat halten

řečnit: řečnit na téma svobodaeine Rede über die Freiheit halten

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

sklapnout: Sklapni už konečně!Halt(e) endlich den Mund!

stranou: držet se stranousich abseits halten

svírat: svírat v ruce zbraňdie Waffe in der Hand fest halten

tajnost: zachovat co v tajnostietw. geheim halten

tempo: držet tempodas Tempo halten

teplo: chovat koho/co v teplej-n/etw. warm halten

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

věznit: věznit zločinceeinen Verbrecher gefangen halten

výmysl: považovat co za výmysletw. für eine Erfindung halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

hladina: udržet se nad hladinousich über Wasser halten

jazyk: držet jazyk na uzděseine Zunge im Zaum halten