Hlavní obsah

ab

Předložka; s 3. pád

  1. od(e) časový okamžikab nächstem Dienstagod příštího úterý
  2. od, z místo, bodab dem Bahnhofod nádraží
  3. označení momentu, od kterého se něco odehrávalo, něco probíhalood

Příslovce

  1. von irgendwann/irgendwo ab od časový nebo místní údajvon heute Abend abod dnešního večeravon Montag abod pondělkavom Bahnhof abod nádraží
  2. užívá se v jízdních řádech k označení času odjezduPrag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50
  3. Ab! hovor.Padej!, Hybaj!, Utíkej!
  4. ab und zu/an tu a tam, občas, čas od času

Vyskytuje se v

ab: od časový nebo místní údajvon irgendwann/irgendwo ab

abbrennen: Kůlna zcela shořela.Der Schuppen brannte völlig ab.

abzeichnen: Rýsuje se nebezpečí.Eine Gefahr zeichnet sich ab.

heute: odedneškavon heute ab

nun: od tohoto okamžikuvon nun ab

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

abfahren: Autobus hned odjíždí.Der Bus fährt gleich ab.

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

abfließen: Doprava vázne.přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.

abfragen: Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

abgehen: Z toho se ještě odečítá 10%.Davon gehen noch 10% ab.

abgießen: Vylij vodu (z kýblu)!Gieß Wasser (aus dem Eimer) ab!

abgleiten: Sjela z okraje bazénu.Sie glitt vom Beckenrand ab.

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

abhauen: Zedníci otloukli omítku.Die Maurer hauten den Putz ab.

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkehren: Odvrátila jsem se od ní.Ich kehrte mich von ihr ab.

abklopfen: Vyklepala jsem si kabát.Ich klopfte mir den Mantel ab.

ablaufen: Kdy vyprší smlouva?Wann läuft der Vertrag ab?

abnehmen: Převzala od listonoše balíček.Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.

abquälen: Přinutil(a) jsem se k úsměvu.Ich quälte mir ein Lächeln ab.

abreiben: Očistil jsem si ruce o kalhoty.Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.

abreißen: Telefonní spojení se přerušilo.Die Telefonverbindung riss ab.

abrutschen: Její výkony se stále zhoršují.Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.

abschieben: Vypadni!, Táhni!Schieb ab!

abschneiden: Tato stezka je zkratka.Dieser Pfad schneidet ab.

absondern: Stranil se svých spolužáků.Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

abstoßen: Odrazila jsem se od země.Ich stieß mich vom Boden ab.

abwechseln: Střídám se vždycky při umývání s ní.Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

aufkommen: přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassenaby nevznikly žádné pochyby

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

dass: als dassnež aby

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

frei: Film je přístupný od 12 let.Der Film ist ab 12 Jahren frei.

Gewehr: K noze zbraň!Gewehr ab!

hauchen: auf die Hände hauchen, um sie zu wärmendýchnout na ruce, aby se zahřály

hinterher sein: hinterher sein, dass alles aufgeräumt wirdkontrolovat, aby bylo vše uklizeno

Krankheit: Nemoc odeznívá.Die Krankheit klingt ab.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

praktizieren: Doktor Schulz bude zase ordinovat od 1. 10.Dr. Schulz praktiziert ab 1. 10. wieder.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überstürzen: Sie überstürzte sich, uns die Neuigkeit zu überbringen.Mohla se přetrhnout, aby nám tu novinu donesla.

um: Sie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.

von: Čti odsud!Lies von hier ab!

Zunge: Na tom by si člověk zlomil jazyk!hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!

a: tu a tamab und zu

klobouk: Klobouk dolů před kým/čím!Hut ab vor j-m/etw.!

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

loupat se: Nátěr se loupe.Der Anstrich löst sich ab.

maturovat: Maturoval v roce 1983.Er legte im Jahr 1983 das Abitur ab.

mazat: Mazej pryč!Fahr ab!, Zieh Leine!

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

možno: Es ist unmöglich, dass ...Není možno, aby ...

muset: Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

než: Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.

nutný: Es ist nötig, dass ...Je nutné, aby ...

občas: Občas přijde.Er kommt ab und zu.

očistit: Očistěte si boty!Putzt eure Schuhe ab!

od, ode: od květnaseit/ab Mai

odbočit: Zde odbočuje cesta k hradu.Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.

odčerpat: Odčerpali vodu ze sklepa.Sie pumpten das Wasser aus dem Keller ab.

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

odhlásit se: Už jsem se odhlásil.Ich meldete mich schon ab.

odklonit se: Odklonil jsem se od okna.Ich kehrte mich vom Fenster ab.

odlít: Odlij z kbelíku trochu vody.Schütte ein bisschen Wasser aus dem Eimer ab.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

opisovat: Neopisuj!Schreib nicht ab!

otupit se: Jeho svědomí se otupilo.Sein Gewissen stumpfte ab.

padat: Po Vánocích padám pryč.Nach Weihnachten hau' ich ab.

pobíhat: pobíhat po pokojiim Zimmer auf und ab laufen

pobolívat: Pobolívá mě břicho.Ich habe ab und zu Magenschmerzen.

pohořet: S tím nápadem u něj pohoříš.Mit diesem Vorschlag blitzt du bei ihm ab.

polovina: Má dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

přístupný: Film je přístupný od 16 let.Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.

rezolutně: Rezolutně odmítala jeho nabídky.Sie lehnte seine Angebote resolut ab.

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

sbalit se: přen. Okamžitě se sbal a vypadni!Pack dich sofort und hau ab!

sem: Sem tam se s ním potkám.Ab und zu treffe ich ihn.

sesout se: Kamení se sesulo dolů.Das Gestein rutschte ab.

sežrat: To ti nesežeru!Das kaufe ich dir nicht ab!

sjet: Sjedu pro tebe na nádraží.Ich hole dich vom Bahnhof ab.

sjezdit: Brzy sjezdil nové pneumatiky.Er fuhr bald neue Reifen ab.

sklouznout: Prstýnek sklouzl z prstu.Der Ring rutschte vom Finger (ab).

slézat: Slézá mu nehet.Der Nagel löst sich ihm ab.

smeknout: Musím před vámi smeknout.Hut ab vor Ihnen.

stavit se: Stavte se pro nás.Holt uns ab.

tento: Odjel tento čtvrtek.Er fuhr an diesem Donnerstag ab.

tipnout (si): Tipni si!Schätz ab!

ubývat: Měsíc ubývá.Der Mond nimmt ab.

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

utržený: To poutko je utržené.Die Schlaufe ist ab.

utřít: Utřel si ruce do kalhot.Er wischte sich die Hände an der Hose ab.

: Wenn doch schon Ferien wären!Už aby byly prázdniny!

včas: Vlak odjížděl včas.Der Zug fuhr pünktlich ab.

vybočit: Částečně vybočil z tématu.Er wich teilweise vom Thema ab.

vyčkat: Vyčkej a uvidíš.Warte ab und du wirst schon sehen.

vyfoukávat: Balón se pomalu vyfukoval.Der Luftballon ließ die Luft langsam ab.

vykopnout: Brankář vykopl míč.Der Torwart stieß den Ball ab.

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

vyplout: Kdy parník vypluje?Wann fährt das Dampfschiff ab?

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vyškemrat: Vyškemrala od táty stovku.Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.

ne: zesílený zápor nicht, dassne aby