Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) flight(létání) flyingza/v letuin flight, (během) during the flight
  2. (cesta letadlem) flight, voyage(na misi ap.) missionMěli jste příjemný let?Did you have a good flight?v letu spěšněin hastepravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flightvyhlídkový letsightseeing flight

Vyskytuje se v

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let: let medovol(te) mi (, abych)

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sthnechtěně prozradit co, prořeknout se

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se

air-to-air: tankování za letuair-to-air refuelling

back: před pár letya few years back

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

charter: charterový let najatým letadlemcharter (flight)

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight

domestic: vnitrostátní letdomestic flight

early: na začátku 90. letin the early 90s

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

flight: (letecký) přípoj, navazující letconnecting flight

haul: dálkový letlong-haul flight

hungry: hladová léta nouze ap.hungry years

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

in-flight: tankování za letuin-flight refuelling

internal: vnitrostátní letinternal flight

jiffy: za chvilku, cobydup, v cuku letuin a jiffy

joy: vyhlídkový letjoy flight

later: poslední léta života, závěrečná epochalater years

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

long-haul: dálkový letlong haul flight

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

missile: střela s plochou dráhou letucruise missile

onward: navazující letonward flight

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovat

sightseeing: vyhlídkový letsightseeing flight

space: vesmírný letspace flight

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

summer: loni v létělast summer

yell: let out a yellzařvat, zakřičet, vykřiknout

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

billion: 5 miliard let5 billion years

board: Nastupujte na let 132.Flight 132 is now boarding.

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

hope: Let's hope that ...Doufejme, že ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

assume: let's assumepředpokládejme, že...

late: na konci devadesátých letin the late 1990's

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

let's: Let's go.Pojďme., Jdeme.

live: A dožil se 98 let.And he lived to be 98.

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

dát: let sb knowdát vědět komu

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

nechat: let sb gonechat jít koho pustit

odběr: taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomyodběr (krve)

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

pronájem: for/to rent, to letk pronájmu

pronajmutí: for rent/hire, na podnájem též BrE to letk pronajmutí

pustit: let/allow sb in/outpustit koho dovnitř/ven

rozjet: proces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) riprozjet to

spustit: cast/drop anchor, let down the anchorloď. spustit kotvu

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

teprve: let aloneco teprve natož

udělat: rodině, známým ap. let the side down, disgrace sbudělat ostudu komu

unést: get carried away, let one's emotions run away with onenechat se unést emocemi

vědět: let sb knowdát vědět komu

vědomí: notify sb of sth, let sb know sthdát co komu na vědomí

vpustit: let sb in(side), allow sb invpustit koho dovnitř

vybraná: let sb choose, give sb a choice of sthdát komu na vybranou

aby: Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!Jenom aby!

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

doufat: Let's hope that ...Doufejme, že ...

dovnitř: Let me in!Pusť mě dovnitř!

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

hádat: Let me guess.Nech mě hádat.

ho: Don't let him in.Nepouštěj ho dovnitř.

jeho: Don't let him in.Jeho dovnitř nepouštěj.

jej: Don't let him out.Nepouštěj jej ven.

jet: Let's take a cab.Pojedeme taxíkem.

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

jít: Let's go!Jdeme!

na: Let's do it., začněme Let's get started.Jdeme na to.

nám: Let us know.Dejte nám vědět.

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

ne: Let's go, shall we?Tak jdeme, ne?

němu: Let's go to his place.Půjdeme k němu.

odradit: Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.Nenechte se (tím) odradit.

oznámit: I will inform him., I will let him know.Oznámím mu to.

ozvat se: Let me hear from you!Ozvi se mi!

podívat se: Let me see.Ukaž, podívám se na to.

pomoct: Let me help you.Ukažte, pomůžu vám.

prohodit: Let's swap seats.Prohodíme si místa.

projít se: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

předpokládat: Let's assume that ...Předpokládejme, že ...

představit: Let me introduce you to my wife.Dovolte mi, abych představil svoji ženu.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

překvapit: Let's surprise him!Překvapíme ho!

přestávka: Let's have/take a break.Uděláme si přestávku.

rozptylovat: Don't let it distract you.Nenechte se tím rozptylovat.

strhnout: He let himself go.Nechal se strhnout. uvolnil se

tedy: Let's start then.Začněme tedy.

ukázat: Let me see (it).Ukaž (mi to).

ven: Let me out!Pusť mě ven!

vybrat: let sb choosedát vybrat komu

vypadnout: Let's get (the hell) out of here!Vypadneme odsud!

vypustit: We let the dogs out.Vypustili jsme psy.

zanechat: leave/let sb alonezanechat koho o samotě

zmizet: Let's get (to hell) out of here.Zmizíme odsud.

znepokojovat: Don't let it worry you.Nenech se tím znepokojovat.

zvědavý: Let's see you do it.To jsem zvědavý, jak to uděláš.

džin: let the genie out of the bottle(vy)pustit džina z láhve

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

muk: Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.Nikomu o tom ani muk.

odpustit: Let bygones be bygones.Odpusťme si, co jsme si.

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

popustit: let one's imagination run riot, engage in a flight of fancypopustit uzdu fantazii

schválně: Let's see you do it!Tak schválně! jsem zvědav, jak to uděláš

světlo: Let there be light!Budiž světlo!