Hlavní obsah

verily [ˈverɪlɪ]

Příslovce

Odvozená slova

very

Vyskytuje se v

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

same: the (very) samepřesně ten, právě ten při identifikaci osoby

very: not veryne moc, nijak zvlášť, nepříliš

very: Very goodzajisté, provedu

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

chequered: very chequered pastvelice pestrá minulost

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: not (very) muchani ne, moc ne

very: Very well.Výborně.

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

busy: I am very busy.Mám spoustu práce.

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

decent: He was very decent to me.Byl ke mně velmi slušný.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

few: very few friendsvelmi málo přátel

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

very: Thank you very much.Děkuji mnohokrát.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

very: in the very beginningúplně na začátku

very: in this very houseprávě v tomto domě

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

well: I'm not very well.Není mi moc dobře.

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

opak: pravý opakexact/the very opposite, the inverse, form. antithesis

počátek: od samého počátkufrom the very beginning

poprvé: úplně poprvéfor the very first time

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

prvopočátek: od prvopočátkufrom the outset/very start

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

samotný: od samotného začátkufrom the very beginning

šibeniční: šibeniční termín(very) tight deadline

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

vtip: sršet vtipembe very witty, hl. text ap. sparkle with wit

začátek: od úplného začátkufrom the very beginning

zvlášť: nijak zvlášť jakýnone too, not very what

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

konec: až na samém konciat the very end

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lidový: za lidové cenyat popular prices, at very affordable prices

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

poslední: úplně posledníthe very last

postřeh: Máš postřeh.You have a keen eye., You are very observant.

práce: Mám spoustu práce.I am very busy.

rád: Má ho velmi ráda.She is very fond of him.

růžově: Nevypadá to růžově.It doesn't look very promising.

samý: Od samého začátku.From the very beginning.

spěchat: Velice to spěchá.It is very urgent.

sranda: To je ohromná sranda! ironickyVery funny!, That's hilarious!

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

vedro: Je (tady) vedro.It is very hot (here).

velice: Je mi to velice líto...I'm very sorry...

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

vystihnout: To jsi vystihl!That's very apt!, Well expressed!

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.I don't like it very much.

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

kopyto: být na jedno kopyto stejnébe (all) very much the same

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

proutek: štíhlý jako proutekvery slender, až vyhublý as thin as a rake/lath

sůl: potřebovat co jako sůlneed sth very badly